Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Modulární laserový systém pro širokou spektrální laditelnost
Thesis title in Czech: Modulární laserový systém pro širokou spektrální laditelnost
Thesis title in English: Modular laser system for wide spectral tunability
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: project
Thesis language:
Department: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Supervisor: RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D.
Author:
Advisors: Mgr. Miloslav Surýnek
Guidelines
Široká spektrální laditelnost zdroje světla je nezbytným parametrem v mnoha oblastech optiky. Pro běžná spektroskopická měření lze využít jednoduché lampy v kombinaci s monochromátorem. Tento typ osvětlení je však nevhodný pro složitější aplikace (jako např. Kerrovská mikroskopie, magnetooptické měření či interferometrie) vzhledem k nízké intenzitě i stupni koherence. Pro tyto účely je nutné mít k dispozici intenzivní zdroj světla na bázi laseru, laditelný v širokém spektrálním oboru. Jednoduchým a účelným řešením tohoto problému je modulární diodový systém studovaný v tomto projektu, který umožňuje pokrýt velkou škálu vlnových délek (v rozmezí 400 – 1600 nm) pomocí diskrétní sady sady laserových diod. [1]
Používané laserové diody jsou prakticky monochromatickými zdroji světla. Jsou vysoce stabilní z hlediska intenzity díky sofistikované zpětnovazebné kontrole pomocí fotodiod a teplotní stabilizaci ve speciálním modulu. Jelikož však každá z diod funguje na odlišném principu (materiál, typ rezonátoru apod.), liší se i parametry generovaných svazků. Cílem tohoto projektu je uvedení do provozu, charakterizace a prvotní využití modulárního diodového systému od firmy Thorlabs. Projekt bude zaměřen zejména na tvarování a charakterizaci laserových svazků generovaných různými diodami pomocí speciální sady optiky (asférických čoček a kompenzačních hranolů) [2]. Získané výsledky budou tvořit základ pro využití tohoto systému v nově budované magneto-optické laboratoři. V případě zájmu budou možné v rámci projektu otestovat jeho funkcionalitu v prvních magneto-optických měřeních.[3]
References
1. manuály k modulárnímu systému a internetové tutorialy https://www.thorlabs.de/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=2437
2. E. Hecht: „Optics“, Addison Wesley, San Francisco (2002)
3. A. K. Zvezdin, V. A. Kotov, „Modern Magnetooptics and Magnetooptical Materials“, Institute of Physics Publishing, Bristol/Philadelphia (1997).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html