Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Dostupnost a srozumitelnost informací podávaných rodinám pacientů v intenzivní péči
Thesis title in Czech: Dostupnost a srozumitelnost informací podávaných rodinám pacientů v intenzivní péči
Thesis title in English: Accessibility and comprehensibility of information given to families of patients in intensive care
Key words: informace, intenzivní péče, kompetence, komunikace, lékař, rodina, stres, zdravotní sestra
English key words: information, intensive care, competence, communication, doctor, family, stress, nurse
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Nursing Theory and Practice First Faculty of Medicine Charles University (11-00250)
Supervisor: Mgr. Veronika Di Cara, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 06.04.2017
Date of assignment: 06.04.2017
Date and time of defence: 05.09.2018 00:00
Date of electronic submission:25.06.2018
Date of proceeded defence: 05.09.2018
Course: Defense of Bachelor´s Thesis (B01821)
Opponents: Mgr. Zuzana Pražáková
 
 
 
Advisors: MUDr. Robert Janda
Guidelines
Bakalářská práce musí odpovídat Opatření děkana č.10/2010 a Manuálu pro vytvoření závěrečných kvalifikačních prací 1. LF UK a ÚTPO.
References
ANDRYSEK, O. Mluv se mnou: kniha o vzájemné komunikaci pacientů, jejich blízkých, lékařů a sester. Praha: Maxdorf, c2011. 147 s. ISBN: 978-80-7345-257-5
RUSINOVA, K. et al. Limited family members/staff communication in intensive care units in the Czech and Slovak Republics considerably increases anxiety in patients' relatives--the DEPRESS study. BMC psychiatry, 2014, roč. 14, s. 21. ISSN: 1471-244X (elektronická verze)
UHEREK, P. Povinná mlčenlivost a přístup ke zdravotnické dokumentaci: subjekty povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků a vymezení osob oprávněných k přístupu ke zdravotnické dokumentaci dle návrhu nového zákona o zdravotnických službách. Zdravotnictví a právo, 2011, roč. 15, č. 11, s. 12-16. ISSN: 1211-6432
VENGLÁŘOVÁ, M. a kol. Komunikace pro zdravotní sestry. Praha: Grada, c2006. 144 s. ISBN: 80-247-1262-8
ZACHAROVÁ, Eva. Komunikace v ošetřovatelské praxi. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. 121 s. ISBN: 978-80-271-0156-6
Preliminary scope of work
Anotace (čj):
Informace poskytované příbuzným kriticky nemocného pacienta ve zdravotnickém zařízení mají charakter citlivých osobních údajů. Zpracováním osobních údajů, kterým se rozumí i předávání informací o pacientovi je upraveno zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Úvod do problematiky a význam tématu: Komunikace s rodinnými příslušníky kriticky nemocných pacientů má zásadní význam. Vzájemná spolupráce je základem důvěry mezi oběma stranami, přispívá k omezení konfliktů a je předpokladem k lepším výsledkům péče o pacienty. Informovaní příbuzní mohou lépe pochopit příčiny onemocnění, způsoby jeho léčby, jeho prognózu a šanci nemocného na návrat do běžného života. Stávají se partnery v léčebném a ošetřovatelském procesu svých blízkých.
Cíl práce a výzkumné otázky: V rámci dotazníkové studie u příbuzných kriticky nemocných pacientů si v závěrečné práci kladu tyto cíle.
1. Zjistit jaké informace považují příbuzní kriticky nemocného pacienta při příjmu na oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (OARIM) za důležité.
2. Zhodnotit jaké okolnosti považují příbuzní kriticky nemocného pacienta při předávání informací za stresující.
3.Vytvořit ucelený souhrn kompetencí pro ošetřující zdravotnický personál v souvislosti s podáváním informací příbuzným pacientů.
Metodologie (metoda, výzkumný vzorek): K dosažení nastavených cílů byl zvolen kvantitativní sběr dat metodou anonymního dotazování. Technikou sběru dat byl zvolen strukturovaný nestandardizovaný dotazník pro dospělé příbuzné pacientů hospitalizovaných na OARIM v Karlovarské krajské nemocnici.
Předpokládaná implementace: Přínosem práce bude vytvoření návrhu metodického pokynu pro ošetřující personál oddělení OARIM, který nám nabídne seznam priorit v informování příbuzných kriticky nemocného pacienta, vymezí kompetence ošetřujícího personálu a způsob jakým budou informace podávány. Předpokládám, že tak dojde k zvýšení kvality poskytované ošetřovatelské péče.
Preliminary scope of work in English
Annotation (eng.):
Information provided to relatives of a critically ill patient in a healthcare facility has the character of sensitive personal data. The processing of personal data, which also means the transfer of information about the patient, is regulated by Act No. 101/2000 Coll., On the Protection of Personal Data.
Introduction to the issues and importance of the topic: Communication with family members of critically ill patients is of fundamental importance. Mutual cooperation is the basis of trust between the two parties; it contributes to the reduction of conflicts and is a prerequisite for better patient care results. Informed relatives can better understand the causes of the disease, the ways of its treatment, its prognosis and the chance of the patient to return to normal life. They become partners in the healing and nursing process of their loved ones.
The aim of the work and methods of research : In the framework of a questionnaire study in relatives of critically ill patients, I have set these goals in the final thesis.
1. To find out what information of a critically ill patient admitting to ICU department are considering as the most important for family relatives.
2. To assess under what circumstances do relatives of a critically ill patient feel under stress when receiving information.
3. To create a comprehensive set of competencies for health care providers when providing patient-related information to family relatives.
Methology (Method, the sample of research): In order to achieve the set of goals, quantitative data collection was chosen using the anonymous poll method. A structured non-standardized questionnaire for adult relatives of patients admitted to ICU department at the Karlovy Vary Regional Hospital was selected by the data collection technique.
Expected of Implementation: The benefit of this thesis will be the actual creation of a methodical instruction for ICU staff, which will offer us a list of priorities when informing families of critically ill patients, will also define the competence of the care staff and the way in which the information should be provided. I assume that this will improve the quality of nursing care provided.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html