Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Historická politika za vlády Práva a spravedlnosti v Polsku 2005 až 2007
Thesis title in Czech: Historická politika za vlády Práva a spravedlnosti v Polsku 2005 až 2007
Thesis title in English: Politics of History during the Law and Justice era in Poland 2005 - 2007
Key words: Historická politika, Právo a spravedlnost, polská 4. republika, politika paměti, Jarosław Kaczyński, Lech Kaczyński, polské dějiny, Institut národní paměti
English key words: Politics of history, Law and Justice, Polish 4th Republic, politics of memory, Jarosław Kaczyński, Lech Kaczyński Polish History, Institute of National Remembrance
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Russian and East European Studies (23-KRVS)
Supervisor: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 29.03.2017
Date of assignment: 29.03.2017
Date and time of defence: 30.01.2018 09:30
Venue of defence: Jinonice - U Kříže 8, J2081, 2081, Jinonice - místn. č. 2081
Date of electronic submission:05.01.2018
Date of proceeded defence: 30.01.2018
Reviewers: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
Jarosław Kaczyński: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej: Projekt Prawa i Sprawiedliwości, 2005, 62 s. (staženo 2.5.2017)
Patrycja Bałdys, Katarzyna Piątek, „Memory politicized. Polish media and politics of memory – case studies“, Media i Społeczeństwo 6 (2016), 64-77 s.
Antoni Dudek, Historia Polityczna Polski 1989-2012 (Kraków : Znak, 2013), 671 s.
Antoni Dudek, „Spory o Polską politykę historyczną po 1989 roku“ in Pamięć i polityka historyczna : Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, ed. Sławomir M. Nowinowski, Jan Pomorski a Rafał Stobiecki. ( Łódź : Institut Pamięci narodowej, 2008), 193 -200 s.
Samuel Green, Maria Lipman, Andrey Ryabov, „Engaging History: The problems and politics of history in Russia“ in Engaging History: The problems and politics of memory in Russia and the Post-Socialist Space, ed. Samuel A. Greene. Carnegie Moscow Center 2 (2010), 5-12 s.
Alexei Miller, „Russia: Power and History“ in „Engaging History: The problems and politics of history in Russia“ in Engaging History: The problems and politics of memory in Russia and the Post-Socialist Space, ed. Samuel A. Greene. Carnegie Moscow Center 2 (2010), 13-25 s.
František Kalvas, „Politická agenda,“ in Agenda-setting: teoretické přístupy, ed. Markéta Škodová, (Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2008), str. 63–73.
Rafał Stobiecki, „Historycy wobec polityki historycznej“ in Pamięć i polityka historyczna : Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, ed. Sławomir M. Nowinowski, Jan Pomorski a Rafał Stobiecki. (Łódź : Institut Pamięci narodowej, 2008), 175-192 s.
Robert Traba, „Polityka wobec historii: kontrowersje i perspektywy“ in Teksty drugie č.1-2 (2010), 300-319 s.
Paweł Śpiewak, Pamięć po komunizmie (Kraków : Drukarnia Wydawnictwa im. W.L. Anczyca SA, 2005) s. 149

Preliminary scope of work
Historická politika v Polsku se stala ústředním tématem vlády Práva a spravedlnosti v letech 2005 až 2007. Diplomová práce se zabývá definicí termínu historická politika a tím, jak ho chápe Právo a spravedlnost. Nový směr historické politiky vyvolal v Polsku živou debatu mezi historiky i širokou veřejností. Práce přibližuje, jakým způsobem vláda tuto politiku vedla a jaké k tomu vyžívala nástroje. Jedním z jejich hlavních motivů bylo vymezení se vůči politickému vývoji v zemi po roce 1989 a nedostatečným vypořádáním se s komunistickou minulostí. Z toho důvodu je jedna z podkapitol práce věnována významným historickým diskuzím mezi 1989 a 2005. Ústředními postavami nového směru historické politiky v Polsku byli bratři Jarosław a Lech Kaczyński, kteří měli největší vliv na prosazování této politiky do veřejného diskurzu. V závěru práce jsou hodnoceny výsledky dvouletého prosazování historické politiky.
Preliminary scope of work in English
Politics of History in Poland have become the central theme of the Government of Law and Justice in the 2005 - 2007 period. The thesis deals with the definition of the term Politics of History and the term as understood by Law and Justice. The new direction of Politics of History prompted a lively debate in Poland between both Polish historians and the general public. The paper describes how the government conducted this policy and the tools utilized. One of their main motives was the delimitation of political developments in the country after 1989 and the lack of dealing with the communist past. For this reason, one of the subchapters of the work is devoted to significant historical discussions between 1989 and 2005. The central figures of the new direction of historical politics in Poland were brothers Jarosław and Lech Kaczyński, who had the greatest influence on the promotion of this policy in public discourse. In conclusion, the results of the two-year enforcement of historical politics.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html