Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Automatická telefonní ústředna Dejvice a problém památkové ochrany staveb 2. poloviny 20. století
Thesis title in Czech: Automatická telefonní ústředna Dejvice a problém památkové
ochrany staveb 2. poloviny 20. století
Thesis title in English: Automatic telephone exchange Dejvice and problem of heritage preservation
of buildings from the second half of the 20th century
Key words: architektura, technická stavba, telefonní ústředna, památková ochrana, Dejvice
English key words: architecture, technical building, telephone exchange, heritage preservation, Dejvice
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Supervisor: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 12.03.2017
Date of assignment: 22.03.2017
Confirmed by Study dept. on: 28.03.2017
Date and time of defence: 07.09.2017 09:00
Date of electronic submission:13.06.2017
Date of submission of printed version:14.06.2017
Date of proceeded defence: 07.09.2017
Reviewers: PhDr. Miroslav Šmied, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. Úvod
2. Vývoj komunikačních prostředků
2.1. Poštovnictví
2.2. Telegraf
2.3. Telefon
2.4. Prostředky užívající digitální technologie
3. Vznik telefonní sítě na území České republiky
3.1. Veřejné a neveřejné sítě
3.2. Poštovní a telegrafní úřady
3.3. Telefonní ústředny
3.3.1. Vývoj ústředen
3.3.2. Popis ústředny
4. Telefonní ústředna jako architektonický typ
4.1. Vývoj architektonické podoby telefonních ústředen
4.2. Sémantika budovy telefonní ústředny
5. Česká architektura 70. a 80. let 20. století
5.1. Postavení a fungování architektury ve společnosti
5.2. Stylová situace
5.3. Tradice technicismu v české architektuře 20. století
5.4. Mezinárodní a domácí kontext: hi-tech a mašinismus
6. Automatická telefonní ústředna Dejvice
6.1. Urbanistický kontext
6.2. Analytický popis
6.3. Výraz a jeho interpretace
6.4. Komparace s dalšími významnými telefonními ústřednami v Čechách
6.4.1. Hradec Králové
6.4.2. České Budějovice
6.4.3. Teplice
6.5. Místo automatické telefonní ústředny Dejvice v díle jejích autorů
6.6. Místo automatické telefonní ústředny Dejvice v dějinách české architektury 2. poloviny 20. století
7. Další osudy stavby a proměny jejího prostředí
7.1. Nástup nových technologií
7.2. Změny urbanistického kontextu
7.3. Problematika památkové ochrany mladších architektonických děl
7.4. Snahy o památkovou ochranu ústředny a příčiny jejich neúspěchu
8. Závěr
9. Katalogové heslo
10. Obrazová část
11. Seznam použité literatury
References
BENEŠOVÁ 1984 — Marie BENEŠOVÁ: Česká architektura v proměnách dvou století. Praha 1984
BRADNA 1929 — Rudolf BRADNA: Meziměstská telefonní ústředna v Praze. Praha 1929
EISENREICH 1978 — Jiří EISENREICH: Konkrétní případy řešení telekomunikačních budov. In: Projektování ve spojích. Sborník referátů na konferenci pořádanou při příležitosti 25. výročí založení Spojprojektu Praha, Praha 1978, 139-147
HUDEC 1973 — Antonín HUDEC: Spoje slovem i obrazem. Kapitoly z historie pošty a telekomunikací. Praha 1973
KLIKA/HAMŘÍK/PRAGER 1968 — Otakar KLIKA / Josef HAMŘÍK / Emanuel PRAGER: Místní a uzlové telefonní ústředny. Praha 1968
KLÍMA 2011 — Petr KLÍMA (ed.). Kotvy Máje: České obchodní domy 1965–1975. Praha 2011
KNAPÍK/ FRANC 2011 — Jiří KNAPÍK / Martin FRANC a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha: 2011
KOHOUT/ VANČURA 1986 — Jiří KOHOUT / Jiří VANČURA. Praha 19. a 20. století: Technické proměny. Praha 1986
KOHOUT/ŠVÁCHA 2014 — Michal KOHOUT / Rostislav ŠVÁCHA (eds.): Česká architektura – moderní architektura. Čechy. Praha 2014
KOVÁŘ 2016 — Daniel KOVÁŘ (ed.): Slavné stavby Českých Budějovic. Praha 2016
KRÁLÍK 2000 — Jan KRÁLÍK: Od telegrafu k internetu. Praha 2000
KRATOCHVÍL 2007 — Petr KRATOCHVÍL: Architektura sedmdesátých a osmdesátých let. In: DČVU V/I, 387-415
MASÁK 2008 — Miroslav MASÁK (ed.). Architekti SIAL. Praha 2008
MATĚJOVIČOVÁ 2016 — Petra MATĚJOVIČOVÁ. Design a životní prostor v období normalizace. In: KNOBLOCH, Iva – VONDRÁČEK, Radim (eds.). Design v českých zemích 1900–2000: Instituce moderního designu. Praha 2016, 461-495
NOVÝ 1971 — Otakar NOVÝ: Architekti Praze. Praha 1971
PECHAR 1979 — Josef PECHAR: Československá architektura 1945–1977. Praha 1979
PRAGER 1980 — Emanuel PRAGER: Když zvednete sluchátko. Praha 1980
PRAGER 1958 — Emanuel PRAGER: Pobočkové automatické ústředny. Praha 1958
PRAGER/TRNKA 1972 — Emanuel PRAGER / Jaroslav TRNKA: Elektronické telefonní ústředny. Praha 1972
STAŇKOVÁ 1991 — Jaroslava STAŇKOVÁ: Pražská architektura. Praha 1991
SVOBODA 1999 — Jaroslav SVOBODA (ed.): Telekomunikační technika: průřezová učebnice pro odborná učiliště a střední školy. Díl 2., Přenos dat, spojovací a přenosové systémy. Praha 1999
SVOBODA /NOLL/SKALA 2006 — Jan SVOBODA / Jindřich NOLL / Vladislav SKALA. Praha 1945 – 2003. Kapitoly z poválečné a současné architektury. Praha 2006
ŠVÁCHA 2007 — Rostislav ŠVÁCHA: Architektura 1958–1970. In: DČVU VI/1, 31-69
ŠVÁCHA 2010 — Rostislav ŠVÁCHA (ed.). Sial. S. l. 2010
ŠVÁCHA 2013 — Rostislav ŠVÁCHA: Zachraňme telefonní ústřednu v Dejvicích. In: Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu, 2013, 43 (14), 2, 16-18
ULRICH 2009 — Petr ULRICH (ed.): Slavné stavby Prahy 6. Praha 2009
ULRICH 2013 — Petr ULRICH (ed.): Slavné pošty Čech, Moravy a Slezska. Praha 2013
VEBR 1980 — Jaroslav VEBR: Soudobá architektura ČSSR. Praha 1980
PRAGER/ONDŘÍČEK 1970 — Emanuel PRAGER / Jiří ONDŘÍČEK: Telefonní ústředny s křížovými spínači. Praha 1970
Preliminary scope of work
Předmětem bakalářské práce je budova automatické telefonní ústředny v Praze 6 – Dejvicích (čp. 430/XIX, Generála Píky 26) dílo architektů Jindřicha Malátka, Jiřího Eisenreicha, Václava Aulického a Jaromíry Eismannové z let 1975–1982. Analýzu a interpretaci stavby autorka zasadí jednak do stručného nástinu problematiky telefonní ústředny jako architektonického zadání, jednak do kontextu české architektury 70. a 80. let 20. století. Zde se bude zabývat nejen stylovými otázkami s důrazem na význam technicismu v české architektuře, ale také dobovou praxí zadávání a realizace staveb. Dejvickou ústřednu srovná s trojicí staveb nejlépe reprezentujících stavební typ v daném období a bude sledovat její osudy a proměny prostředí až po současnost. Studie vyústí v analýzu možností a problémů památkové ochrany stavby.
Preliminary scope of work in English
The subject of bachelor thesis is an automatic telephone exchange building in Prague 6 - Dejvice, the work of architects Jindřich Malátek, Jiří Eisenreich, Václav Aulický and Jaromíra Eismann from the years 1975-1982. Analysis and interpretation of the building will the author describe within a brief outline of the telephonne exchange as an architectural matter, partly in the context of Czech architecture of the 1970s and 1980s. Not only stylistic issues with emphasis on the importace of technicism in Czech architecture will be discussed , but also contemporary practices of procurement and construction. Telephone exchange Dejvice will be compared with three buildings best representing the type of construction of the period and its destiny and transformation of the environment will be followed to the present time.
The study will result in an analysis of possibilities and problems of cultural heritage protection of the building.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html