Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Současný stav české televizní satiry
Thesis title in Czech: Současný stav české televizní satiry
Thesis title in English: Czech Satire TV Shows: Current Status
Key words: satire, TV shows, story, Cosmic, Gnome, Nadrazi, humor, criticism
English key words: satira, televizní seriály, příběh, Kosmo, Trpaslík, Nádraží, humor, kritika
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 27.02.2017
Date of assignment: 27.02.2017
Date and time of defence: 28.01.2020 08:00
Venue of defence: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H011, Hollar - místn. č. 011
Date of electronic submission:06.01.2020
Date of proceeded defence: 28.01.2020
Opponents: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
BARBE, Katharina, 1995. Irony in Context. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. ISBN 13: 978-1556193279.
BÁRTA, Milan, 2003. Cenzura československého filmu a televize v letech 1953-1968. In Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Securitas imperii. - Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu.
BEČKA, Josef V., 1992. Česká stylistika. Praha: Academia. ISBN 80-200-0020-8. BEDNAŘÍK, Petr; JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ Barbara, 2011. Dějiny českých médií od počátků do současnosti. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3028-8.
BERGER, Artur A., 2018. Media Analysis Techniques. Sixth edition. Los Angeles: Sage.ISBN 9781506366210.
BILLIG, Michael, 2005. Laughter and ridicule: towards a social critique of laughter. Thousand Oaks: Sage. ISBN 14-129-1143-5.
BOURDIEU, Pierre a THOMPSON, John B., 1991. Language and symbolic power. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. ISBN 0674510402.
CONNERY, Brian A. a COMBE, Kirk, 1995. Theorizing satire: essays in literary criticism. New York: St. Martin's Press. ISBN 978-0312123024.
CORUM, Robert T., 2002. The rhetoric of disgust and contempt in Boileau. In: BIRBECK, Anne L. a GANIM, Rusell. The Shape of Change: Essays in Early Modern Literature and La Fontaine in Honor of David Lee Rubin. Editions Rodopi B.V., Amsterdam - New York, NY. ISBN 978-9042014497.
ČERNÝ, Jiří a HOLEŠ, Jan 2004. Sémiotika. Praha: Portál.ISBN 80-7178-832-5. DENTITH, Simon, 2000. Parody. New York: Routledge. ISBN 9780415182201.
DOUBRAVOVÁ, Jarmila, 2008. Sémiotika v teorii a praxi: proměny a stav oboru do konce 20. století. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-493-9
ECO, Umberto, 2009. Teorie sémiotiky. Přeložil Marek SEDLÁČEK. Praha: Argo. ISBN 978-80-257-0157-7.
ELLIOTT, Robert C., 1960. The Power of Satire: Magic, Ritual, Art. NJ: Princeton Univ. Press. ISBN 978-069-1012-766.
FENIČ, Fero, 2008. Fenomén Febio. Praha: Febiofest. ISBN 80-254-1521-x.
FISHER, J Tommy Cooper, 2006. Always Leave Them Laughing. Harper; Reprint edition (May 1, 2007). ISBN 978-0007215119.
GRIFFIN, Dustin H., c1994. Satire: a critical reintroduction. Ky.: University Press ofKentucky. ISBN 9780813108292.
HAVRÁNEK, Bohuslav, 1989. Slovník spisovného jazyka českého. 2., nezměněné vyd. Praha: Academia, nakladatelství Československé akademie věd.
HOFFMEISTER, Adolf, 1955. 100 let české karikatury. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění.
JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara, 2009. Masová média. Praha: Portál. ISBN 978-80- 7367-466-3.
KARLÍK, Petr; NEKULA, Marek a PLESKALOVÁ, Jana, 2016. ed. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny. ISBN 978-80-7422-480-5.
KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel a ORSÁG, Petr, 2010. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál. ISBN 978-807-3676-988.
LIPOVETSKY, Gilles, 2003. Éra prázdnoty: úvahy o současném individualismu. V českém jazyce vyd. 3. Praha: Prostor. ISBN 80-7260-085-0.
MOCNÁ, Dagmar a PETERKA, Josef, 2004. Encyklopedie literárních žánrů. Praha: Paseka. ISBN 80-7185-669-x.
ORLICKÝ, Jan, 2003. Záhady komična: teorie komična, vtipu, gagu a smíchu. Praha: Futura. ISBN 80-85523-93-0.
ORWELL, George; ORWELL, Sonia a ANGUS, Ian, 1968. The collected essays, journalism and letters of George Orwell. London: Secker & Warburg. ISBN 0436350181.
PETRÁČKOVÁ, Věra a KRAUS, Jiří, 1997. Akademický slovník cizích slov: [A-Ž]. Praha: Academia. ISBN 80-200-0982-5.
PERELMAN, Chaïm a OLBRECHTS-TYTECA, Lucie, 1969. The new rhetoric: a treatise on argumentation. Notre Dame, [Ind.]: University of Notre Dame Press. ISBN 978- 0268004460.
PÍŠOVÁ, Nikola. Proměny české televizní politické satiry po roce 1989. Praha, 2016. 87 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce Prof. PhDr. Jan Jirák, PhD.
PLETT, Henrich, 2001. Hyperbole. In: SLOANE, Thomas O. Encyclopedia of rhetoric. New York: Oxford University Press. ISBN 0195125959.
PYTLÍK, Radko, 1988. Český kreslený humor dvacátého století. Praha: Odeon. ISBN 01- 504-88.
PYTLÍK, Radko, 2000. Fenomenologie humoru: aneb jak filozofovat smíchem. Praha: Emporius. ISBN 80-86346-04-8.
ROSE, Margaret A., 1993. Parody: Ancient, Modern, and Post-modern. New York, NY,USA: Cambridge University Press, ISBN 05-214-2924-2.
SAUSSURE, Ferdinand de, 1996. Kurs obecné lingvistiky. Praha: Academia. ISBN 80- 200-0560-9.
SEDLÁKOVÁ, Renáta, 2014. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada Publishing. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9.
STÁREK, Ondřej. Politická satira v pořadu Saturday Night Live. Praha, 2012. 81 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Milan Kruml.
TRAMPOTA, Tomáš a VOJTĚCHOVSKÁ, Martina, 2010. Metody výzkumu médií. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-683-4.
Preliminary scope of work
Diplomová práce Současný stav české televizní satiry si klade za cíl přispět k poznání, jakým způsobem je v současné české televizní produkci pracováno se satirickým žánrem. Na zvoleném vzorku tří pořadů, jež jsou svými autory deklarovány jako satirické: Kosmo, Trpaslík a Nádraží se prostřednictvím kvalitativní analýzy obsahu snaží najít odpovědi na otázky, s jakými tématy daná tvorba pracuje a jaký obraz o konkrétních motivech divákovi předkládá. Teoretická část textu se zabývá definicí satirického žánru, vymezením historického konsenzu vůči vybraným kritickým přístupům a v neposlední řadě také přehledem vývoje satiry na televizních obrazovkách v České republice od roku 1989. Po specifikaci metodologie výzkumu následuje vlastní rozbor dějové a formální složky zmíněných pořadů, jehož úkolem je identifikovat a popsat satirou kritizované jevy tak, jak jsou zobrazovány v jednotlivých dílech. V závěru práce jsou shrnuty teoretické poznatky a výsledky analýzy, jejichž vyhodnocení poslouží jako východisko pro zodpovězení stanovených výzkumných otázek.
Preliminary scope of work in English
Diploma thesis Czech satire TV shows: Current status aims to discover how contemporary television production works with satirical genre. Using qualitative analysis of sample of three selected shows regarded as satirical: Cosmic, Gnome and Nadrazi, it tries to describe and answer questions what topics are brought to the audience and what image of these motives the series present. After the necessary theoretical anchoring that defines satirical genre, its status in certain critical approaches and a brief history of satirical production on Czech television screens after the Velvet Revolution follows a practical analysis of plots and formal structures of the series. The analysis focuses on identification and description of satirical objects as they are shown in each of the shows. In conclusion, the thesis connects results of the analysis and findings from the theoretical part to research questions.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html