Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Analýza politického zpravodajství českých deníků během parlamentních voleb v roce 2017
Thesis title in Czech: Analýza politického zpravodajství českých deníků během parlamentních voleb v roce 2017
Thesis title in English: Analysis of political news in czech newspapers during the parlament election in the year 2017
Key words: Zpravodajství, volby, normativní požadavky, společnost, objektivita, nestrannost, mediální rámcování
English key words: News, elections, normative requirements, society, objectivity, impartiality, media framing
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 27.02.2017
Date of assignment: 27.02.2017
Date and time of defence: 31.01.2018 09:00
Date of electronic submission:04.01.2018
Date of proceeded defence: 31.01.2018
Opponents: PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
McQUAIL, Denis. Media performance: mass communication and the public interest. repr. London: SAGE Publications, 1995, 1999, 350 pp., ISBN 0-8039- 8295-x

TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006, první vydání, 192 s., ISBN 80-7367-096-8.

JIRÁK, Jan; ŘÍCHOVÁ, Blanka. Politická komunikace a média. Praha: Univerzita Karlova, 2000. 163 s. ISBN 80-246-0182-6.

Explaining campaign news coverage: How Medium, Time and Context Explain Variation in the Media Framing of the 2009 European Parliamentary Elections. Conference Papers –– International Communication Association. 2011 Annual Meeting, pp. 1–35.

ENTMAN, Robert M. Framing: toward clarification of a fractured paradigm. Journal of Communication, 1993. 43(4), pp. 51-58.

BENOIT, William L. News coverage of political campaigns. Communication in political campaigns, 2007. pp. 177-212.
Preliminary scope of work
Cílem práce je analyzovat mediální výstupy vybraných českých deníků týkající se parlamentních voleb v roce 2017. Při analýze se chci zaměřit na několik charakteristik těchto voleb. Důraz bude kladem především na objektivitu a nestrannost jednotlivých příspěvků, které jsou považovány za jedny ze základních normativních požadavků na zpravodajství v liberálně demokratických společnostech (Trampota, 2006), případně na objevující se bias. V takovém případě se zaměřím také na to, zda se jednalo o skrytou, či otevřenou podporu. Dále se analýza bude zabývat poměrem prostoru věnovanému jednotlivým kandidujícím stranám a také charakteristikami předvolebního politického zpravodajství jako horse race žurnalistiky tak, jak ji definoval A. C. Broh (1980). Ten uvádí, že kandidáti jsou nuceni se vyjadřovat k ostatním kandidátům, události jsou posuzovány v kontextu soupeření a výběr vítěze se stává důležitým tématem. Příběh však tvoří závod samotný, nikoliv jeho vítěz. Takovéto pojímání předvolebního boje může mít pro čtenáře negativní konsekvence. Podle J. Krejčího (2008) z hlediska objektivity tento druh zpráv přináší povrchní a zkreslené hodnocení situace. Častější bývá i chybná interpretace výsledků výzkumů, které se místo nástroje k popisu reality mnohem více stávají událostí samy o sobě. Výzkumy se pak podílejí na vytváření nové dimenze reality, která více než do politiky nebo vědy patří do oblasti zábavního průmyslu.
Preliminary scope of work in English
The aim of the thesis is to analyze the media outputs of selected Czech daily newspapers concerning the parliamentary elections in 2017. In the analysis I want to focus on several characteristics of these elections. Emphasis will be placed on the objectivity and impartiality of individual outputs, which are considered as the basic normative requirements for news reporting in liberal democratic societies (Trampota 2006). In the case of bias, I will also focus on whether it is open or hidden endorsement. Furthermore, the analysis will focus on the proportion of space devoted to individual parties and also the characteristics of pre-election political news as a horse race journalism as was defined by A. C. Broh (1980). He states, that candidates are forced to comment on other candidates, events are judged in the context of rivalry, and a selection of the winner becomes an important topic. The story, however, is the race itself, not its winner. Such a concept of pre-election fight can have negative consequences for the readers. According to J. Krejčí (2008), this kind of news, in terms of objectivity, brings a superficial and distorted assessment of the situation. Frequent misinterpretation of research results is also more common. Research is then involved in creating a new dimension of reality that belongs more to the entertainment industry than to the politics or science.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html