Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Optimalize přípravy nekonvenčního supravodiče CeCoIn5 pomocí modifikované Czochralského pece
Thesis title in Czech: Optimalize přípravy nekonvenčního supravodiče CeCoIn5 pomocí modifikované Czochralského pece
Thesis title in English: Optimalization of crystal growth of unconventional superconductor CeCoIn5 using modified Czochralski furnace
Key words: růst krystalů, supravodivost
English key words: crystal growth, superconductivity
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: Ing. Barbora Vondráčková
Author:
Advisors: RNDr. Petr Doležal, Ph.D.
Guidelines
Student/ka se seznámí s následujícími technikami, které se naučí i samostatně používat:

• Příprava monokrystalů modifikovaného Czochralského metodou
• Elektronová mikroskopie a energiově-disperzní analýza vzorků
• Určení krystalové struktury pomocí rentgenové difrakce
• Příprava vzorků pro eletrotransportní měření

Dále se student/ka seznámí se základy magnetismu a supravodivosti a naučí se prezentovat výsledky své práce formou krátkých příspěvků (v anglickém jazyce) na pravidelných seminářích, případně formou konferenčních posterů.
References
Bude upřesněn na základě konzultací
Preliminary scope of work
Přestože od objevení supravodivosti (1911) uplynulo již více než 100 let, pro nejzajímavější případy tzv. nekonvenční supravodivosti (kam patří dnes již v praxi používané vysokoteplotní supravodiče) zatím neexistuje komplexní teoretický model, který by dokázal popsat mechanizmy jejího vzniku a tak předpovědět materiály s vyšší kritickou teplotou (ideálně nad pokojovou teplotou). Supravodivost vykazují i jiné sloučeniny hlavně s cérem, jejichž studium umožňuje bližší pochopení mechamizmů vzniku supravodivosti v nízkých teplotách a hledání vhodných teoretických modelů.

Příkladem takovéto sloučeniny je sloučenina CeCoIn5, jež má kritickou teplotu přechodu do supravodivého stavu 2,3 K. Pro studium nízkoteplotních vlastností je nejvhodnější použít sloučeniny ve formě monokrystalů. Monokrystaly CeCoIn5 byly v minulosti připraveny metodou růstu z přesyceného roztoku (metoda růstu z fluxu). Tato metoda však nedovoluje přípravu rozměrnějších vzorků nutných pro některá fyzikální měření. Tématem této práce je nalezení vhodného způsobu přípravy dostatečně velkých monokrystalů pomocí modifikované Czochralského metody v nově instalované peci a následné studium vlastností takto získaných materiálů.

Práce se může stát základem diplomové práce, jež se zaměří na další studium vlastností připravených materiálů a syntézu dalších vhodných materiálů.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html