Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Posouzení stavu e-Governmentu mezi Českou republikou a Spojeným královstvím se zaměřením na efektivitu obranných a bezpečnostních akvizic
Thesis title in Czech: Posouzení stavu e-Governmentu mezi Českou republikou a Spojeným královstvím se zaměřením na efektivitu obranných a bezpečnostních akvizic
Thesis title in English: Assessment of e-government in the Czech Republic and United Kingdom with the focus on effectiveness of of defence and security acquisitions
Key words: e-government, veřejná politika, actor-centered Institutionalism, government to government, government to employees, government to businesses, Ministerstvo obrany
English key words: e-government, public policy, actor-centered Institutionalism, government to government, government to employees, government to businesses, Ministry of Defense
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Public and Social Policy (23-KVSP)
Supervisor: Mgr. Jan Kohoutek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 03.03.2017
Date of assignment: 01.06.2017
Date and time of defence: 15.09.2020 00:00
Date of electronic submission:30.07.2020
Date of proceeded defence: 15.09.2020
Reviewers: Mgr. Veronika Zápotocká
 
 
 
URKUND check:
Guidelines
Má práce se bude zabývat e-governmentem a jeho využitím v procesu obranných akvizic na Ministerstvu obrany. Budu porovnávat systém obranných akvizic MO ČR se Spojeným království – plný název. Důležitým faktorem je operacionalizace e-governmentu, kde se budu zaměřovat na komunikaci mezi rezortem MO, dodavateli, zaměstnanci a ostatními rezorty s využitím ICT technologií.

Výzkum ohledně e-governmentu se z velké části zaměřuje pouze na interakci stát - občan a zjednodušením vzájemné interakce mezi těmito aktéry s využitím ICT (např. výzkumy Eurostatu a výzkumy OSN). Slabší stránkou většiny výzkumů je nedostatečné studium dopadů e-governmentu na interakci uvnitř instituce a mezi aktéry procesu, kteří nejsou občané.
References
VANÍČEK, Zdeněk a Stanislav A. MARCHAL. Právní aspekty eGovernmentu v ČR. Praha: Linde, 2011. ISBN 978-80-7201-855-0
Štědroň, Bohumír. Úvod do eGovernmentu : právní a technický průvodce. Praha : Úřad vlády české republiky, 2007. ISBN 978-80-87041-25-3.
LIDINSKÝ, Vít. EGovernment bezpečně. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2462-1.
ZHAO, Fang, Annibal JOSÉ SCAVARDA a Marie‐France WAXIN. Key issues and challenges in e‐government development. Information Technology & People [online]. 2012, 25(4), 395-422 [cit. 2020-06-21]. DOI: 10.1108/09593841211278794. ISSN 0959-3845. Dostupné z: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/09593841211278794/full/html
DYSON, Robert G. Strategic development and SWOT analysis at the University of Warwick. European Journal of Operational Research [online]. 2004, 152(3), 631-640 [cit. 2020-06-09]. s.2-4. DOI: 10.1016/S0377-2217(03)00062-6. ISSN 03772217. Dostupné z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0377221703000626
Co je eGovernment? Ministerstvo Vnitra [online]. Praha [cit. 2020-06-21]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/co-je-egovernment.aspx
BENNET, Oliver. Electronic Government (e-Government). House of Commons Library, 2009.
OCHRANA, František a PŮČEK, Milan. Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě: smartadministration. Vyd. 1. Praha: WoltersKluwer ČR, 2011, 246 s. ISBN 978-80-7357-667-7.
Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020. Ministerstvo vnitra, 2016. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/strategicky-ramec-rozvoje.aspx
Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy a její opatření na zefektivnění ITC služeb. Ministerstvo vnitra, 2015. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/soubor/strategie-rozvoje-ict-sluzeb-verejne-spravy-pdf.aspx
Architektonické principy VS ČR. Ministerstvo vnitra České republiky, 2015. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/soubor/architektonicke-principy-vs-cr.aspx
Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020. Evropská komise, 2016.Dostupné z: https://www.mvcr.cz/soubor/akcni-plan-eu-pro-egovernment-na-obdobi-2016-2020.aspx
UK Digital Strategy 2017 [online]. 2017 [cit. 2020-06-10]. Dostupné z: https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-strategy/uk-digital-strategy
GovernmentTransformationStrategy 2017 to 2020 [online]. Government Digital Service, 2017 [cit. 2020-06-10]. Dostupné z: https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-strategy/uk-digital-strategy
GOV.UK Verifyoverview [online]. Government Digital Service, 2020 Dostupné z: https://www.gov.uk/government/publications/introducing-govuk-verify/introducing-govuk-verify

Government Design Principles [online]. Government Digital Service, 2012 Dostupné z: https://www.gov.uk/government/publications/introducing-govuk-verify/introducing-govuk-verify

EGovernment Benchmark 2018 [online]. Brusel: Evropská komise, 2018 Dostupné z: https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=55488

EGovernment Benchmark 2019 [online]. Brusel: Evropská komise, 2019 Dostupné z: https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=62298

UNITED NATIONSGOVERNMENT SURVEY2018 [online]. New York, 2018. Dostupné také z: https://publicadministration.un.org/Portals/1/Images/E-Government%20Survey%202018_FINAL%20for%20web.pdf

UNITED NATIONS-GOVERNMENT SURVEY 2016 [online]. New York, 2016. Dostupné také z: https://drive.google.com/file/d/1VpiL5islLigFMKnmlM5_Q_upwS7Ey6RD/view

Preliminary scope of work
Cílem mé práce je provést zhodnocení stavu EGU v ČR a UK se zaměřením na efektivitu akvizičního procesu v oblasti obranných akvizic. Na základě rozdílů stanovit/ukázat příčiny zaostávání v zavádění EGU do státní administrativy v ČR a navrhnout možná opatření ke zlepšení a urychlení implementace EGU v oblasti zadávání veřejných zakázek.


Jako podcíl si kladu zjistit silné a slabé stránky tohoto systému a zformulovat návrh na zlepšení za pomocí SWOT analýzy a TOWS matice.

Hlavní výzkumná otázka: Jaké jsou příčiny nízké implementace e-Governmentových řešení v oblasti akvizic na MO ČR.

Podotázky:
• Jaký je současný obecný stav EGU v ČR a UK?
• Jaké jsou příčiny rozdílného stupně zavedení EGU do státní správy v oblasti zadávání veřejných zakázek.
• Jaké jsou příčiny rozdílů v efektivnosti obranného akvizičního procesu v ČR a UK.
• Jaká opatření mohou přispět k urychlení implementace EGU do akvizičního procesu MO.

V mé práci budu vycházet z teorie zaměřené na aktéry (Actor-Centered Institutionalism, ACI), popsané hlavně Fritzem W. Sharpfem. Toto teoretické východisko jsem zvolil z toho důvodu, že dobře popisuje střety mezi institucemi a jednotlivými aktéry a má jasnou a úzkou definici instituce – instituce v tomto případě je brána jako skupina formálních a neformálních pravidel.

Tato jasná definice spolu se silným zaměřením na aktéry, spolu s důrazem na formální i neformální pravidla, by měla pomoci vysvětlit situaci v České republice i ve Spojeném království.

Technikou sběru dat budou hlavně polo-strukturované rozhovory s možnou analýzou sekundárních dat. Data budou analyzována metodou OTTR (observe, think, test, revise).Preliminary scope of work in English
My work will concern itself with e-government and its usage for the acquisition of military material in the Ministry od Defense (MoD). I will be comparing the systems of the Czech MoD and that of the United Kingdom. An important factor will be the operationalization of the term e-government, where I will be focusing on the communication utilizing ICT between the MoD and suppliers, employees and other branches of government.

Current research mostly concerns itself with the interactions between the citizen and the state and the simplification of these interactions due to ICT (for example that of Eurostat and the UN) There is not as much research which concerns itself with the interactions inside the institutions and between non-citizen actors. My goal is to determine in what state is the e-government in the Czech Republic and the UK with a focus on the effectivity of the acquisition process of the military. Any differences between the implementation of e-government into the state apparatus will be used to draft possible measures to improve and speed up the implementation of e-government in the area of public procurement.

As a secondary goal I will use SWOT analysis and the TOWS matrix to design improvements to the current system.

My main research question is: What are the reasons for the low rate of implementation of e-government solutions in the area of acquisition in the Czech MoD.

Subquestions:

· What is the current state of e-government between the Czech Republic and the UK?

· What are the reasons for the differences in e-government utilization in the area of public procurement between the Czech Republic and the UK?

· What are the reasons in the difference in efficiency of the acquisition process in the Czech Republic and the UK?

· What steps can be taken in order to speed up the implementation of e-government into the acquisition process of the Czech MoD?

My work will be utilizing Actor-Centered Institutionalism. This theory has a clear-cut definition of an institution – which it explains as a group of formal and informal rules. It’s also useful when describing the relationships between institutions and various actors. This definition will help in explaining the situations in the United Kingdom and the Czech Republic

My data will be gathered using semi-structured interviews with a possible analysis of secondary data. This data will be analyzed using the OTTR method (observe, think, test, revise).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html