Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Kvalita života pacienta před a po operaci aortální chlopně.
Thesis title in Czech: Kvalita života pacienta před a po operaci aortální chlopně.
Thesis title in English: Patient´s life quality befor and after aortic valve operation
Key words: aortální chlopeň, stenóza, insuficience, kvalita života, dotazník, lázeňská terapie, operace, pacient
English key words: aortic valve, stenosis, insuficiention, quality of life, questionnaire survey,spa treatment, operation, patient
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Nursing Theory and Practice First Faculty of Medicine Charles University (11-00250)
Supervisor: Mgr. Ivana Trávníčková
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 21.02.2017
Date of assignment: 21.02.2017
Date and time of defence: 11.06.2019 09:00
Date of electronic submission:04.04.2019
Date of proceeded defence: 11.06.2019
Course: Diploma Thesis defense (B01602)
Reviewers: Mgr. Kateřina Chvojková
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce musí odpovídat Opatření děkana č.10/2010 a Manuálu pro vytvoření závěrečných kvalifikačních prací 1. LF UK a ÚTPO.
References
1. ČERBÁK, Roman et al. Nejčastější chlopenní vady: aortální stenóza a mitrální regurgitace. 1. vyd. Praha: Galén, ©2007. xvii, 188 s. Klinická kardiologie; sv.
3. ISBN 978-80-7262-523-9.
2. VOJÁČEK, Jan et al. Aortální nedomykavost. 1. vydání. Praha: Grada
Publishing, 2016. 503 stran. ISBN 978-80-247-5685-1.
3. MAŘATKA, Vít. Léčení kardiaků v lázních. Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře. 2010, roč. 2, č. 1, s. 24-28. ISSN 1803-7542. Dostupné také z: http://www.tribune.cz'clanek/16742
4. BÁRTLOVÁ, Sylva, SADÍLEK, Petr a TÓTHOVÁ, Valérie. Výzkum a ošetřovatelství. vyd. 2., přeprac. a dopl. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008. 185 s. ISBN 978-80-7013-467-2.
5. KALA, Petr, Martin TŘETINA, Martin POLOCZEK, et al. Quality of life after transcatheter aortic valve implantation and surgical replacement in high-risk elderly patients. Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc, Czechoslovakia. 2013, roč. 157, č 1, s. 75-80. ISSN 12138118. Dostupné také z: http://biomed.papers.upol.cz/pdfs/bio/2013/01/12.pdf
6.LEUNG WAI SANG, Stephaneet al. Functional Quality of Life Following Open Valve Surgery in High-Risk Octogenarians. Journal of Cardiac Surgery. July 2012, Vik, 27, no. 4, s. 408-414. ISSN 0886-0440.
Preliminary scope of work
Úvod do problematiky a význam tématu:
Onemocnění aortální chlopně je třetí nejčastěji se vyskytující kardiovaskulární chorobou a zároveň nejčastěji operovanou chlopenní vadou v dospělosti. Přirozený průběh choroby je nepříznivý, téměř polovina nemocných trpí symptomy srdečního selhání (Branny a kol 2012). Proto jsem svou diplomovou práci zaměřila na posouzení kvality života pacientů se stanovenou diagnózou aortální stenózy či insuficience.
Cíl práce a výzkumné otázky:

Cílem diplomové práce bude zhodnotit kvalitu života u pacientů s diagnostikovaným onemocněním aortální chlopně, v období dvou měsíců před plánovaným operačním výkonem, a v období následně po operačním výkonu. Dílčím cílem bude porovnat kvalitu života těch pacientů s onemocněním aortální chlopně, kteří absolvovali lázeňskou terapii, s těmi, kteří ji odmítli.
Metodologie (metoda, výzkumný vzorek):
Diplomová práce bude prováděna jako kvantitativní výzkum ve skupině čítající 100 respondentů. Metodou pro získání dat bude standardizovaný dotazník WHOQOL. Jednotlivé položky dotazníku budou hodnoceny na pětibodové Likertově škále. Dotazník bude anonymní. Pro vyplněné dotazníky bude zřízena uzavřená schránka, která bude otevřena až po ukončení dotazování. Šetření bude probíhat v měsíci září a říjnu, mezi pacienty kardiochirurgického oddělení fakultní nemocnice.
Předpokládaná implementace:
Implementace výsledků by měla potvrdit pozitivní význam operačního řešení tohoto onemocnění na kvalitu a další průběh života pacientů. V případě potvrzení domněnky o pozitivním vlivu lázeňské terapie, vytvořím pro pacienty edukační leták o přínosu lázeňské terapie.
Preliminary scope of work in English
Introduction to the topic and importance of the topic:
Aortic valve disease is the third most frequent cardiovascular disease and also the most frequently operated valvular disease in adulthood. The natural process of the disease is unfavorable, almost half of the patients suffer from symptoms of heart failure (Branny et al. 2012). This is the reason why I focused my thesis on the assessment of the quality of life of patients diagnosed of aortic stenosis or insufficiency.
Aim of the thesis and research questions:
The aim of the thesis is to evaluate the quality of life of patients with diagnosed aortic valve disease, within two months before the planned surgery and in the postoperative period. The partial objective at the same time is to compare the quality of life and health status of patients with aortic valve disease who have completed a spa therapy with those who have rejected it.
Methodology (method, research sample):
The research work will be carried out as a quantitative research of 100 respondents. The method for obtaining the data will be standardized questionnaire WHOQOL. Individual items of the questionnaire will be evaluated on a five-point Likert scale. The questionnaire will be anonymous. For the completed questionnaires, a closed box will be set up, which will only be opened when the poll is complete. The survey will be conducted in September and October among patients cardiac surgery department of the university hospital.
Expected implementation:
The implementation of the results should confirm the positive significance of surgical treatment of this disease to the quality and further course of patient life. In case of confirmation of the presumption of the positive effect of spa therapy, I will create an educational leaflet for patients on the benefits of spa therapy.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html