Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 362)
Assignment details
   Login via CAS
Zkušenost stigmatizace u lidí s afektivní poruchou
Thesis title in Czech: Zkušenost stigmatizace u lidí s afektivní poruchou
Thesis title in English: Experience of stigmatization in people with affective disorder
Key words: stigmatizace, afektivní porucha, interpretativně-fenomenologická analýza
English key words: stigmatization, affective disorder, interpretative-phenomenological analysis
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra psychologie (41-KPSY)
Supervisor: doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 09.02.2017
Date of assignment: 09.02.2017
Date and time of defence: 19.05.2021 00:00
Date of electronic submission:19.04.2021
Date of proceeded defence: 19.05.2021
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou stigmatizace, prožívané lidmi, kterým byla diagnostikována afektivní porucha. Obsahem teoretické části je vyjasnění konceptu stigmatizace a pojednání o různých přístupech ke zkoumané problematice. Empirická část bude pojata na základě pricnipu kvalitativního výzkumu.
References
OCISKOVÁ, Marie a Ján PRAŠKO. Stigmatizace a sebestigmatizace u psychických poruch. Praha: Grada Publishing, 2015. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-5199-3.

GOFFMAN, Erving. Stigma: poznámky k problému zvládání narušené identity. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. Most (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-86429-21-0.

VÁGNEROVÁ, Marie. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0696-5.
Preliminary scope of work
Bude provedena řada hloubkových rozhovorů s osobami, kterým byla diagnostikována afektivní porucha osobnosti. Data budou vyhodnocena prostřednictvím interpretativně-fenomenologické analýzy. Výzkumná zjištění budou konfrontována s koncepty a přístupy zpracovanými v teoretické části.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html