Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Volný čas dětí na 1. stupni základní školy v Praze
Thesis title in Czech: Volný čas dětí na 1. stupni základní školy v Praze
Thesis title in English: Free time of elementary school children in Prague
Key words: volný čas, volnočasové aktivity, faktory ovlivňující volný čas dětí
English key words: free time, free time activities, factors affecting children´s free time
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Supervisor: PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 07.02.2017
Date of assignment: 09.02.2017
Date and time of defence: 23.05.2018 13:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:19.04.2018
Date of proceeded defence: 23.05.2018
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: PhDr. Daniela Nováková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cíl práce: hlavním cílem práce bude zjistit, jak tráví děti mladšího školního věku v hlavním městě volný čas, dílčím cílem potom zjistit kritéria, dle kterých rodiče vybírají kroužky pro své dítě a jaké jsou problémové faktory pro jejich zajištění.
Struktura práce:
a) v teoretické části na základě studia odborné literatury vymezit základní pojmy vztahující se k tématu volný čas.
b) praktická část se zaměří na oblasti zájmového vzdělávání a na podmínky a důležitá kritéria při volbě zájmových kroužků.
Metody: dotazník.

References
HÁJEK, Bedřich, Břetislav HOFBAUER a Jiřina PÁVKOVÁ. Pedagogika volného času. 2., přeprac. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-471-6.
HOFBAUER, Břetislav. Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-927-5.
CHAMOUTOVÁ, Kateřina a Hana CHAMOUTOVÁ. Duševní hygiena: Psychologie zdraví. V Praze: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, Katedra psychologie, 2006. ISBN isbn80-213-1452-4. str. 13
JANIŠ, Kamil. Úvod do problematiky volného času. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2009. ISBN 978-80-7248-530-7.
Preliminary scope of work
Bakalářská práce se bude zabývat volným časem dětí mladšího školního věku a faktory, které ho ovlivňují.
V teoretické části budou vymezeny základní pojmy a definice spojené s danou problematikou.
Výzkumná část bude zaměřena na zjištění způsobu trávení volného času dětí v hlavním městě.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html