Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Případová studie sourozenců s mentálním postižením v pěstounské péči
Thesis title in Czech: Případová studie sourozenců s mentálním postižením v pěstounské péči
Thesis title in English: Case study of siblings with mental disabilities in foster care
Key words: Případová studie, mentální postižení, mentální retardace, formy náhradní rodinné péče, pěstounská péče, sourozenci
English key words: Case study, intellectual disability, mental retardation, forms of replacement family care, foster care, siblings
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Supervisor: doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 27.01.2017
Date of assignment: 27.01.2017
Date and time of defence: 01.06.2018 08:30
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:19.04.2018
Date of proceeded defence: 01.06.2018
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Bakalářská práce zachycuje život dvou sourozenců, kteří byli vzati z dětského domova a byli umístěni do pěstounské péče. Následně jim byla diagnostikována mentální retardace, konkrétně středně těžká mentální retardace. Bakalářská práce se zaměřuje na popsání mentálního postižení, jeho klasifikaci, etiologii, typické znaky a projevy mentální retardace. Také popisuje možnosti vzdělávání a pracovního uplatnění osob s mentálním postižením. Dále se věnuje typům náhradní rodinné péče, kde se konkrétně nejvíce zaměřuje na pěstounskou péči, mimo jiné je zahrnuta legislativa, která úzce souvisí s tímto tématem a historie náhradní rodinné péče. V druhé části práce je popsán život sourozenců v pěstounské péči, pomocí rozhovorů s pěstouny a samotnými sourozenci. Je tak ukázán běžný život této rodiny, každodenní úskalí a překážky, s kterými se musí vyrovnávat a problémy, které musí řešit. Pěstouni popisují období, kdy se rozhodli pro pěstounskou péči, dále průchod dětí školským vzdělávacím systémem, jejich vyhlídky a plány do budoucna. Také sourozenci se vyjadřují k tématům blízké budoucnosti, popisují běžný den ve škole, domácí práce, s kterými pomáhají doma. Hlavním cílem práce je poukázat na výhody a značné nevýhody a nedostatky v pěstounské péči konkrétně u dětí s mentální retardací, což by mohlo přispět k budoucímu řešení problémů v pěstounské péči. Dílčím cílem by mohlo být motivování jiných osob k tomu, aby si vzaly děti do pěstounské péče.
Preliminary scope of work in English
The bachelor thesis captures the life of two siblings who were taken from the children's home and placed in foster care. They were subsequently diagnosed with mental retardation, namely moderate mental retardation. The bachelor thesis focuses on the description of intellectual disability, its classification, aetiology, typical signs and manifestations of mental retardation. It also describes the possibilities of education and employment of people with intellectual disabilities. It also focuses on types of alternative family care, where it specifically emphases on foster care, including legislation that is closely related to this topic and the history of alternative family care. The second part of the thesis describes the life of siblings in foster care through interviews with foster parents and siblings themselves. This shows the everyday life of this family, the everyday pitfalls and obstacles they have to face, and the problems they have to deal with. The foster parents describe the periods when they decided for foster care, then they talk about the path of children through the school education system, and about their prospects and plans for the future. Also, the siblings express themselves on topics of near future, they describe their day at school, house work they help with at home. The main aim of the thesis is to point out the advantages and considerable disadvantages and deficiencies in foster care, especially considering children with mental retardation, which could contribute to the future solution of the problems in foster care. A partial goal could be to motivate others to take children to foster care.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html