Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Programovací nástroje pro algoritmizaci a programováni na ZŠ
Thesis title in Czech: Programovací nástroje pro algoritmizaci a programováni na ZŠ
Thesis title in English: Programming tools for development of algorithms and programs at elementary school
Key words: Algoritmus, informatické myšlení, propedeutika, programovací jazyk, robot
English key words: Algorithm, Computational Thinking, Propaedeutics, Programming Language, Robot
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Supervisor: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 14.01.2017
Date of assignment: 14.01.2017
Date and time of defence: 15.01.2019 09:30
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R013B, 013B, Zelená učebna, přízemí, KITTV
Date of electronic submission:06.12.2018
Date of proceeded defence: 15.01.2019
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je analýza možností užití programovacích jazyků, prostředí a dalších nástrojů pro podporu výuky algoritmizace a programování v podmínkách základních škol.
Studie bude obsahovat též empirickou část zaměřenou na ověření vhodnosti užití vybraného prostředí ve zvoleném typu edukace.
Preliminary scope of work
Tato bakalářská práce analyzuje minulý a současný stav vzdělávací oblasti algoritmizace a programování na základní škole na základě výzkumů prováděných na Katedře informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze. Přináší přehled různých výukových metod a programů, které napomáhají k rozvíjení dovedností žákům vzhledem k jejich věku a dosaženým dovednostem v této oblasti. V teoretické části práce jsou také vymezeny základní pojmy tématu algoritmizace a programování. Na ni navazuje praktická část využitívající teoretických poznatků ve výuce informatiky i v jiných předmětech.
Preliminary scope of work in English
This thesis monitors the past and current status of the educational area of algorithms and computer programming in elementary school, on the basis of research carried out at the Department of Information Technology and Technical Education of the Pedagogical Faculty of Charles University in Prague. It provides an overview of the different teaching methods and programs that contribute to the development of the skills of pupils, due to their age and skills achieved in this area. In the theoretical part of the thesis are explained the basic concepts of the topic of algorithms and programming, which follows the practical part with the use of these procedures in the ICT lessons and in other school subjects.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html