Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 363)
Assignment details
   Login via CAS
Programy podpory zdraví na základních školách v Jihočeském kraji
Thesis title in Czech: Programy podpory zdraví na základních školách v Jihočeském kraji
Thesis title in English: Health promotion programs of health in primary schools in the South Bohemian Region
Key words: Jihočeský kraj, program, podpora zdraví, základní škola, zdraví.
English key words: South Bohemian Region, program, health promotion, primary school, health.
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Public and Social Policy (23-KVSP)
Supervisor: Anna Tumová
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 05.01.2017
Date of assignment: 05.01.2017
Date and time of defence: 01.02.2017 09:00
Venue of defence: Jinonice - U Kříže 8, J3019, Jinonice - místn. č. 3019
Date of electronic submission:06.01.2017
Date of proceeded defence: 01.02.2017
Reviewers: Mgr. Eva Tušková, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
• BRŮŽKOVÁ, Lucie. Možnosti podpory zdraví na základních školách v Jihomoravském kraji. Brno, 2013. 179 s. Rigorózní práce. Masarykova univerzita. Katedra společenských věd a sportu. doc. PaedDr. Marii Blahutková, Ph.D. Dostupný z WWW: <http://is.muni.cz/th/67454/fsps_r/RP_final.pdf>
• BRŮŽKOVÁ, Lucie. Komparace podpory zdraví ve školních vzdělávacích programech na vybraných základních školách v Brně. Brno, 2013. 160 s. Disertační práce. Masarykova univerzita. Katedra sportovních studií. Vedoucí disertační práce doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. Dostupný z WWW: <http://is.muni.cz/th/67454/fsps_d_a2/DP_Bruzkova.pdf>
• FLORIÁNOVÁ, Jana. Programy podpory zdraví na základních školách v Brně a jejich stav a vývoj. Brno, 2011. 72 s. Bakalářská práce (Bc.) Masarykova univerzita, pedagogická fakulta. Katedra výchovy ke zdraví. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Mgr. Lenka Procházková. Dostupný z WWW: <http://is.muni.cz/th/322008/pedf_b/Bakalarska_prace.pdf>
• HAVLÍNOVÁ, M. et al. Program podpory zdraví ve škole. Praha: Portál, 1998.
• HENDL, J. (2005) „Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace.“ Praha: Portál. ISBN 80-7367-040-2.
• HOLČÍK, J. Základ evropské zdravotní politiky a výchovy ke zdraví. In Řehulka, E., Řehulková, O. Učitelé a zdraví 6. Brno: Nakl. Pavel Křepelka, 2004. ISBN 80-902653-9-4.
• HOLMAN, Robert. Dějiny ekonomického myšlení. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. ISBN 80-717-9380-9.
• LINDBLOM, Ch.E.: Implementation and Bureaucratic Politics. In: Nováčková, Bl.: Angličtina pro veřejnou a sociální politiku. Praha, Karolinum 1999, Unit 11, s. 73-74.
• MACHOVÁ, Jitka, KUBÁTOVÁ, Dagmar. Výchova ke zdraví. Praha: GRADA, 2009. 296 s. ISBN 978-80-247-2715-8.
• VESELÝ, A.; NEKOLA, M. „Analýza a tvorba veřejných politik.“ Praha : Slon, 2007, 407 s. ISBN 978-80-86429-75-5.
• SABATIER, Paul (ed.). 2007. Theories of the Policy Process. 2. vydání. Boulder (Col.) : Westview Press, 2007.
• SVOBODOVÁ, J. Projekt Zdravá škola – škola podporující zdraví. In STŘELEC, S. (ed.) Studie z teorie a metodiky výchovy I. Brno: MSD, 2004, s. 70 – 8l.
• SVOBODOVÁ, Jarmila. Zdravá škola včera a dnes. Brno: Paido, 1998. 47 s. ISBN 80-85931-53-2.
Preliminary scope of work
PŘEDBĚŽNÁ NÁPLŇ PRÁCE:
1. Výzkumné otázky a hypotézy
Jaké programy podpory zdraví jsou základním školám nejčastěji nabízeny?
Jak se staví ředitelé a učitelé škol k přijímání konkrétních programů podpory zdraví?
Jaké jsou názory rodičů dětí, které navštěvují zkoumané základní školy?

2. Teoretická východiska
Teorie implementace
Pojem implementace označuje proces uskutečňování veřejné politiky. Jedná se komplexní proces obsahující stanovení cílů, nástrojů a způsobů uskutečňování a také aktérů, kteří do tohoto procesu vstupují. Teorie implementace zahrnuje čtyři teoretické modely, a to autoritativní model, participativní model, model kulturní změny a model nikdy nekončícího procesu učení. Ve své práci se zaměřím hlavně na zúčastněný (participativní) model, který předpokládá sít relativně autonomních aktérů, kteří přijímají cíle určité veřejné politiky a spolupracují při její realizaci (Lindblom 1999).

Teorie veřejné volby
Teorie veřejné volby se zabývá chováním jednotlivců ve společnosti. Tato teorie vychází jednak z politologie, která předpokládá, že lidé dělají určitá rozhodnutí v rámci veřejného zájmu, a zároveň z ekonomie, kdy lidé činí pro své vlastní zájmy. Lidé tedy sledují vlastní zájmy, ale jsou i situace, kdy např. obětují určité statky ve prospěch veřejného zájmu, pokud jim taková investice přinese vyšší zisky či jiný užitek (Holman 2005).
Tato teorie může vysvětlovat chování ředitelů, kteří schvalují a přijímají jednotlivé programy podpory zdraví.

Systém hodnot a přesvědčení
V práci budu vycházet ze systému hodnot a přesvědčení, které jsou součástí teorie advokačních koalic. Tato teorie rozlišuje lidského přesvědčení na tři stupně, a to na deep core beliefs, policy core beliefs a secondary aspects. Deep core beliefs jsou postoje, které jsou v nás hluboce zakořeněny, tvoří se v dětství a jsou složkou lidské přirozenosti. Policy core beliefs jsou přístupy, kterými jsou vyjádřeny naše hodnoty a přesvědčení, na základě kterých můžeme vytvářet strategie pro naše jednání. Secondary aspects jsou postoje které formulují možnosti, jak dosáhnout stanoveného cíle (Sabatier 2007, 194-197).
Díky této teorii mohu vysvětlit chování rodičů a lépe porozumět jejich stanoviskům ve zkoumané problematice.

3. Metody a zdroje dat
Ve své práci použiji techniku kvalitativní metodologie, která je vhodná z důvodu snažší proveditelnosti a z hlediska nejen finančního, ale i časového. V souvislosti s volbou kvalitativního přístupu nemohu získané výsledky své práce zobecnit nebo je použít v jiném prostředí (Hendl 2005, 52).
Závěry práce budou výsledkem analýzy primárních i sekundárních kvalitativních dat získaných pomocí polostrukturovaných rozhovorů s vedením základních škol a rodičů dětí navštěvujících zmíněné instituce.

Sekundární data
„Sekundární zdroje dat jsou základním stavebním kamenem většiny analýz“ (Veselý, Nekola 2007, 159). Jedny z důležitých dat budou dokumenty a písemné prameny především legislativního typu. S jejich pomocí utvořím teoretický rámec a strategie státu pro zajištění podpory zdraví. Významnou částí budou nejen programy podpory zdraví, ale i strategie státu zabývajících se touto podporou. Hlavní problémy veřejné politiky spočívají v nedostatečném či nevyhovujícím právním ukotvení, znalost právního rámce je tedy nezbytnou součástí pro řešení jakéhokoliv veřejně politického problému (Veselý, Nekola 2007, 167).
Hlavní zdroje, které se chystám použít, jsou kromě příslušné právní legislativy, veřejně dostupná data Českého statistického úřadu, i data Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a údaje ze Státního zdravotního ústavu, kde budu absolvovat stáž. Tyto instituce se zabývají problematikou programů podpory zdraví pro základní školy. Z přečtených dokumentů jsem získala konkrétní představu o problematice, na kterou bych navazovala i ve svém kvalitativním výzkumu.

Polostrukturované rozhovory
V rámci sběru primárních dat se chystám zrealizovat tři sady polostrukturovaných rozhovorů. Jedna sada bude prováděna se zřizovateli programů podpory zdraví ze Státního zdravotního ústavu. Další část rozhovorů bude prováděna s řediteli vybraných základních škol a poslední část bude zaměřena na rodiče dětí docházejících do těchto institucí a jejich názory a postoje k programům podpory zdraví. Díky těmto rozhovorům dosáhnu odpovědí na otázky v takovém pořadí, v jakém si připravím. Tento způsob kromě lepší strukturace, dovoluje snadněji srovnávat odpovědi mezi jednotlivými respondenty (Hendl 2005, 174).

4. Předpokládaná struktura diplomové práce
1) Úvod
2) Cíle a výzkumné otázky
3) Teoretická východiska
a. Teorie implemetntace
b. Teorie veřejné volby
c. Systém hodnot a přesvědčení
4) Metodologie
5) Jednotlivé programy podpory zdraví
6) Zajištění programů podpory zdraví
7) Strategie ředitelů pro programy podpory zdraví
8) Strategie rodičů ve vztahu k programům podpory zdraví
9) Příklad dobré praxe
10) Závěr
11) Literatura
Preliminary scope of work in English
The subject of my research programs will promote health in primary schools in the South Bohemian Region and also to what extent primary schools these programs.
Im going to first describe the conditions set by the state for health promotion programs. The second part I’m going to focus the attitudes of the directors of these programs, and the intensity of their use. The last part I‘m going to devote the attitudes of parents and their access to their children's health.
The aim is to describe the current legislation of the issue. In relation to the objectives of the work I'll try to find out what health promotion programs are being used in primary schools in South Bohemia and what programs are on these primary schools most used or to what extent. Another objective will be to assess implementation of health promotion programs in the surveyed schools.
The final objective is to assess the attitudes of principals and parents on the efficient use of health promotion programs elementary schools.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html