Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Legal Design
Thesis title in Czech: Legal Design
Thesis title in English: Legal Design
Key words: Legal Design, Inovace, Design dokumentů, Technologie, Právní praxe
English key words: Legal Design, Innovation, Document design, Technology, Legal practice
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Politology and Sociology (22-KPS)
Supervisor: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 16.12.2016
Date of assignment: 16.12.2016
Date and time of defence: 08.03.2019 09:30
Venue of defence: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 242, 242
Date of electronic submission:21.01.2019
Date of submission of printed version:20.12.2018
Date of proceeded defence: 08.03.2019
Reviewers: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Právo se dostává do situace, kdy je nuceno vnějšími nároky a novými technologickými možnosti hledat nová řešení a způsoby výkonu práva. Nepostačuje již poskytovat čisté právní služby bez vnímání kontextů a potřeb jejich uživatelů. Určitá míra automatizace a zefektivnění základních právních činností se oboru nevyhnula. V rámci trendů transparentnosti a otevřenosti státu rovněž v určité míře stoupá tlak na to, aby právo nebylo pouze výsadou právníků. Dlouhou dobu právní svět odolával změnám díky tomu, že právníci k nim nebyli motivování a klienti je nevyžadovali, protože nerozumí tomu, zda jsou možné. Zdá se však, že situace se začíná měnit a signálem k tomu může být i rostoucí množství inovačních a technologických start-upů zaměřených na právo s cílem zpravidla zefektivnit právní procesy.
Na tyto nové situace a výzvy je možné hledat řadu řešení a jedno z nich nabízí obor Le-gal Designu. Jedná se o obor nasazující designové myšlení a metodiky na právní problémy s cílem hledat hodnotná nová řešení. Významným je prvek zaměření na člověka, či uživatele tak, aby byly nalezeny způsoby, jak do služeb, které právo poskytuje, dostat hodnotu navíc. Aby smlouvy pouze neřešily, když se něco pokazí, ale aby pomáhaly budovat vztahy. Aby soudnictví nad rámec autoritativního rozhodování pomáhalo udržovat víru ve spravedlnosti. Design pomáhá podobných věci dosahovat v jiných praktických oborech a v komerční sféře. Je tam na místě těchto poznatků využít i v právu.
Práce poskytuje obecný úvod do oboru Legal Designu. Věnuje se jak disciplínám, ze kterých vychází (Proactive Law, Behavioral Law and Economics, Plain Language a Legal Technology), tak popisu samotného designu v právním kontextu (mindsety, designový proces a metodiky) tak závěrem příklady praktické aplikace z několika právních oblastí (dokumenty, přístup ke spravedlnosti a vzdělávání).
Preliminary scope of work in English
Legal world found itself in a situation when it is forced by rising demand and new technologies to seek new ways to practice law. It is not sufficient anymore to simply provide bare legal services without acknowledging context and users’ actual needs. Some degree of automatization and cost cutting of basic legal work has found its way into the legal practice. In accordance with trends about transparency and publicity of state administration, raises also demand to make law more affordable. Legal world was able to resist changes for a long time due to the lawyers’ lack of motivation to do so and clients’ ignorance of possibilities base on their lack of legal understanding. However, the situation is starting to change as can be seen on rising numbers of legal innovation start-ups.
There are many possible solutions to these new challenges, and one of them is Legal Design. This discipline tries to implement design methodology into legal services with the goal of creating valuable innovations. Fundamental is human or user-centered approach in order to provide solutions that better suites them. For example, it aims to develop contract from ex post problem solving tool, into relationship building tool. Also for judicial system to not only decide disputes, but also strengthen sense of justice. Design is a discipline that already creates great value in practice of commercial services so it only makes sense to use its possibilities in law.
Paper provides general introduction of Legal Design Discipline. It covers other disci-plines that are in the foundation of Legal Design (Proactive Law, Behavioral Law and Eco-nomics, Plain Language and Legal Technology), description of design itself with focus on legal use (mindsets, design process, methods) an finally presents examples of practical applications in few legal areas (documents, access to justice and education)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html