Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Podpora komunikačních dovedností dětí s narušenou komunikační schopností
Thesis title in Czech: Podpora komunikačních dovedností dětí s narušenou komunikační schopností
Thesis title in English: Children with Impaired communication ability and support their speaking skills
Key words: Sluchový a řečový vývoj, první slova, řečové vady, předškolní vzdělávání, logopedická prevence, podpora řečových a jazykových dovedností.
English key words: Auditive and speech development, first words, speech disorders, preschool educations, speech therapy and prevention, speech and language skill support.
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Supervisor: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 18.03.2016
Date of assignment: 18.03.2016
Date and time of defence: 17.01.2017 08:30
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:08.12.2016
Date of proceeded defence: 17.01.2017
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Opponents: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Bakalářská práce je z oblasti speciální pedagogiky a pojednává o podpoře řečových dovedností dětí předškolního věku. Blíže se zaměřuje na logopedickou problematiku. Stručně popisuje vývoj sluchového vnímání a řeči od prenatálního období, období žvatlání a prvních slov, do období školního zápisu. V části o předškolním vzdělávání se práce věnuje historii a současnosti předškolního vzdělávání a tomu jakým způsobem probíhá podpora řečových dovedností na této výchovně vzdělávací úrovni. Praktická část práce pak zkoumá názory neodborné/nepedagogické veřejnosti na předškolní vzdělávání a přináší také údaje od veřejnosti odborné o dětech s různým druhem řečových vad a jejich logopedické podpoře.
Preliminary scope of work in English
The thesis using the findings and grounding of special pedagogy explores the support of preschool children´s speech skills. It focuses on speech therapy problems, briefly describes the development of auditive perception and speech from the prenatal period to the time when children start attending school. The theoretical part is dedicated to preschool education and offers a closer look at history of the preschool education as well as the current situation of this problematice. It also mentions the way of the support of the speech skills at this level of education. The practical part examines the laic/non-pedagogical public´s opinions on the preschool education and it also brings date from specialists concerning children with different kinds of speech disorders and their speech therapy support.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html