Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Počítačový hardware ve vzdělávání informatických předmětů
Thesis title in Czech: Počítačový hardware ve vzdělávání informatických předmětů
Thesis title in English: Computer Hardware in ICT Education
Key words: Informatika, počítačový hardware, kurikulum, výukové metody, kurikulární dokumenty ČR, žákovské postoje, motivace
English key words: ICT, Computer hardware, curriculum, teaching methods, curricular documents, pupil’s attitude, motivation
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Supervisor: PhDr. Jakub Lapeš
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 08.09.2016
Date of assignment: 08.09.2016
Date and time of defence: 29.05.2017 13:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R013B, 013B, Zelená učebna, přízemí, KITTV
Date of electronic submission:21.04.2017
Date of proceeded defence: 29.05.2017
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
- Analyzovat kurikulární dokumenty (RVP, ŠVP) v oblastech zaměřených na počítačový hardware.
- Zmapovat postoje a očekávání studentů formou dotazníkového šetření z hlediska výuky a obsahu hardwarově orientovaných témat.
- Zjistit a posoudit charakteristiky výuky se zřetelem na rozsah, tematické zaměření, strukturu látky, motivace zařazení učiva a samotný vztah zkoumaných ŠVP s RVP.
- Navrhnout změny a opatření na základě zjištění zkoumané problematiky a vyvodit metodologická doporučení k výuce.
- Zhodnotit zařazení hardwarové problematiky do výuky z hlediska profesního uplatnění absolventů.
Preliminary scope of work
Diplomová práce se zabývá současným stavem výuky počítačového hardware a jejím hlavním cílem je posoudit úlohu a přínos zařazení tématu do školního kurikula všeobecně zaměřených škol. Klíčovými aspekty posouzení jsou postavení tématu v rámci informatických předmětů a ve vztahu k ostatním výukovým předmětům, ukotvení v relevantních kurikulárních dokumentech České republiky, postoje a očekávání žáků vzhledem k výuce počítačového hardwaru zjišťované dotazníkovým šetřením a porovnání školní výuky se zpracováním tématu v odborné literatuře.
Hlavním výstupem práce je konstatování současného stavu výuky počítačového hardware na víceletých gymnáziích a doporučení dalšího vývoje s ohledem na žákovské postoje a motivaci a variabilní výukové metody, které téma nabízí.
Preliminary scope of work in English
This diploma thesis studies teaching of computer hardware with it’s main goal set in evaluation of the topic’s benefit in curriculum of grammar schools. Key aspects of evaluation are relation of topic to the rest of ICT curriculum and other school subjects, background in relevant curricular documents of Czech republic, students’ attitude and expectations in regard of the topic determined by survey and comparison of schools’ curriculum to topic’s structure in literature.
Main outcomes are determination of actual form of teaching computer hardware at grammar schools and recommending way of further development thereof regarding students’ needs and motivation and variability of teaching methods available.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html