Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Hodnocení pro učení
Thesis title in Czech: Hodnocení pro učení
Thesis title in English: Assessment for learning
Key words: Formativní hodnocení, hodnocení pro učení, hodnocení jako učení, sebehodnocení, případová studie
English key words: Formative assessment, assessment for learning, assessment as learning, self-assessment, case study
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Supervisor: doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 05.12.2016
Date of assignment: 08.12.2016
Date and time of defence: 21.05.2018 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Date of electronic submission:19.04.2018
Date of proceeded defence: 21.05.2018
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1.Studium odborné literatury
2.Stanovení cíle práce a výzkumných otázek: Přispět k mapování, analyzování a posouzení významnosti formativního hodnocení, hodnocení pro učení a hodnocení jako učení žáků. Zpracovat teoretická východiska tématu. Zpracovat případové studie formativního hodnocení v kontextu konkrétních třídních systémů výuky a hodnocení. Proč a jakým způsobem můžeme posilovat formativní hodnocení ve školním vzdělávání žáků?
3.Zpracování teoretických východisek
4.Zpracování výzkumné části: Případové studie zaměřené na formativní hodnocení v kontextu třídních systémů výuky a hodnocení žáků. Využití pozorování, rozhovorů, analýzy materiálů.
Zpracování závěrů práce
References
KOLÁŘ, Z., ŠIKULOVÁ, R.Hodnocení žáků. Praha, Grada Publishing, 2009
KOŠŤÁLOVÁ, H., MIKOVÁ, Š., STANG, J. Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní hodnocení. Praha, Portál, 2012
STARÝ, K., LAUFKOVÁ, V. A KOL. Formativní hodnocení ve výuce. Praha, Portál, 2016
FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se - praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha, Portál, 2011
KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele - cesty k lepšímu vyučování. Praha, Portál, 2012
CLARK, I. Formative assessment: Assessment is for self-regulated learning. Educational Psychology Review 2012, 24(2), 205-249.
KRATOCHVÍLOVÁ, J. Systém hodnocení a sebehodnocení žáků: zkušenosti z České republiky i Evropských škol. Brno, MSD, 2011
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html