Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Evaluace ředitele mateřské školy jako nástroj jeho rozvoje
Thesis title in Czech: Evaluace ředitele mateřské školy jako nástroj jeho rozvoje
Thesis title in English: The Kindergarten Director evaluation as an instrument of his/her development
Key words: evaluace, evaluační teorie, ředitel mateřské školy, role a kompetence ředitel mateřské školy, evaluace ředitele mateřské školy jako nástroj jeho rozvoje
English key words: evaluation, evaluation theory, the director of the kindergarten, roles and responsibilities of the director of the kindergarten, evaluation of the kindergarten director as a tool for his development
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Supervisor: Mgr. Jiří Trunda, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 30.06.2016
Date of assignment: 30.06.2016
Date and time of defence: 02.06.2017 10:00
Venue of defence: Myslíkova 7, Praha 1, M209, pedagogická laboratoř
Date of electronic submission:12.04.2017
Date of proceeded defence: 02.06.2017
Course: Diploma Thesis (OSZD005MN)
Reviewers: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
 
 
 
Guidelines
Provedení práce odpovídá opatření děkanky PedF UK č. 22/2014.
References
BEČVÁŘOVÁ, Zuzana. Současná mateřská škola a její řízení. Praha: Portál, 2003, 154 s. ISBN 80-717-8537-7.
BEČVÁŘOVÁ, Zuzana. Kvalita, strategie a efektivita v řízení mateřské školy. Praha: Portál, 2010, 171 s. ISBN 978-807-3672-218.
BOUROVÁ, Monika. Evaluace a hodnocení v mateřské škole. 1. Nový Bydžov: ATRE, 2003, 98 s.

KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4. rozšířené. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-168-3.
LHOTKOVÁ, I., TROJAN, V., KITZBERGER. J., Kompetence řídících pracovníků ve školství. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2012. ISBN 978-80-7357-899-2.
WAGNEROVÁ, Irena. Hodnocení a řízení výkonnosti. Praha: Grada Publishing, 2008, 128 s. Vedení lidí v praxi. ISBN 978-80-247-2361-7.
VODÁČEK, L. VODÁČKOVÁ. O., Moderní management v teorii a v praxi. 2. rozšířené. Praha: Management Press, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-7261-197-3.
VEBER, Jaromír. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0.
VEBER, Jaromír. Management: základy, prosperita, globalizace. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-7261-029-5
ŠULÉŘ, Oldřich. 5 rolí manažera a jak je profesionálně zvládnout?. 1. Brno: Computer Press, a.s., 2008. ISBN 978-90-251-2316-4
KUCHAŘ, Filip, SCHNEIDER, Pavel, TROJAN, Václav, URBAN, Jan a ZEMAN, Pavel. Školská politika, finance a leadership v ředitelské praxi. Praha: Raabe, 2014. Dobrá škola. ISBN 978-80-7496-168-7.
PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 4., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003, 322 s. ISBN 80-717-8772-8.
PRŮCHA, Jan. Pedagogická encyklopedie. 1. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2.
Preliminary scope of work
Cílem diplomové práce je vymezit základními pojmy – evaluace, evaluační teorie, kompetence a role ředitele mateřské školy, evaluace ředitele mateřské školy jako nástroj jeho rozvoje. Praktická část je zaměřena na popis napětí mezi představami a skutečností evaluace ředitelů mateřských škol v rámci České republiky.
Teoretická část práce se zabývá vysvětlením pojmu evaluace a popisem různých evaluačních teorií a jejich tříděním za použití nejen české literatury ale také zahraničních zdrojů. Současně jsou vysvětleny pojmy ředitel mateřské školy, jeho odpovědnosti, role a kompetence včetně specifik práce ředitele mateřské školy. Konec teoretické části je věnován evaluaci ředitele mateřské školy.
Praktická část popisuje zjištěné skutečnosti, které se týkají evaluace ředitele mateřské školy ze strany České školní inspekce. Jsou popsány základní nástroje podpory ředitelů mateřských škol, nejen jejich možnost využití, jejich přednosti, ale také překážky, které brání ve využití těchto nástrojů. Na základě výzkumného šetření jsou popsány nejen změny zaměřené na podporu ředitelů mateřských škol, ale také to, jak jsou řediteli mateřských škol vnímány. Součástí praktické části je také otázka vlivu zjišťování České školní inspekce na vzdělávací politiku České republiky.
Preliminary scope of work in English
The aim of the thesis is to define basic terms – evaluation, evaluation theory, responsibilities and the role of the director of the kindergarten, kindergarten director’s evaluation as a tool for his/her development. The practical part is focused on describing the tension between ideas and practice in the evaluation of the directors of kindergartens in the Czech Republic.
The theoretical part focuses on explanation of the term “evaluation” and includes description of various theories of evaluation and their classification using not only Czech but also foreign literature sources. At the same time the terms such as the director of the kindergarten, his/her responsibilities and roles including the specifics of the work of the director of the kindergarten are explained. The end of the theoretical part is devoted to the evaluation of the director of the kindergarten.
The practical part describes the findings which relate to the evaluation of the director of the kindergarten from the Czech School Inspectorate perspective. The basic tools of the support of the directors are described including not only the ability for their usage, their strengths, but also barriers that prevent the use of these tools. Based on the research, there are described not only changes aimed at encouraging the directors of kindergartens but also how they are perceived by them, in the thesis. The question of the impact of the detection of the Czech School Inspectorate on the Education Policy of the Czech Republic is included in the practical part of the thesis.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html