Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Využití dramatické výchovy a osobnostně-sociálního rozvoje u dětí ve věku 5 – 7 let
Thesis title in Czech: Využití dramatické výchovy a osobnostně-sociálního rozvoje u dětí ve věku 5 – 7 let
Thesis title in English: Use of Drama Education and Personal-social Development with Children of age 5 - 7
Key words: dramatická výchova, osobnostně-sociální rozvoj, dítě ve věku 5 - 7 let, sociální a emoční zralost dítěte ve věku 5 - 7
English key words: Drama Education, Personal-social Development, Children of age 5 -7, Social and Emotional Maturity Children aged 5 – 7 years
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Supervisor: Mgr. et Mgr. Irena Hanyš Holemá, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 29.11.2016
Date of assignment: 29.11.2016
Date and time of defence: 23.05.2018 08:30
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:20.04.2018
Date of proceeded defence: 23.05.2018
Course: Diploma Thesis (OSZD004MS)
Reviewers: MgA. Alžběta Ferklová
 
 
 
References
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2., dopl. a přeprac. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1.
LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2006. Psyché (Grada). ISBN 80-247-1284-9.
SVOBODOVÁ, Eva a Hana ŠVEJDOVÁ. Metody dramatické výchovy v mateřské škole. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0020-8.
VALENTA, Josef. Didaktika osobnostní a sociální výchovy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-4473-5.
SVOBODOVÁ, Eva a Hana ŠVEJDOVÁ. Metody dramatické výchovy v mateřské škole. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0020-8.
WAY, Brian. Rozvoj osobnosti dramatickou hrou. 2., rev. a aktualiz. vyd. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2014. ISBN 978-80-903901-4-0.
KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-756-9.
MACHKOVÁ, Eva. Úvod do studia dramatické výchovy. 2., upr. vyd. Praha: NIPOS, 2007. ISBN 978-80-7068-207-4.
Preliminary scope of work
V teoretické části bakalářské práce se zabývám vymezením pojmů dramatická výchova a osobnostně-sociální rozvoj. Dále charakterizuji jejich metody a techniky vhodné pro děti ve věku 5 – 7 let. Po té se zabývám tělesnou, psychickou, dovednostní, podrobněji emoční a sociální zralostí dítěte v 5 a 7 letech. Praktická část má za cíl zlepšit sociální problém v dané skupině dětí pomocí metod a technik dramatické výchovy.
Preliminary scope of work in English
The theoretic part of the Bachelor thesis deals with definitions concept of drama in education and personal social development. Next I will describe suitable methods and techniques for children from age 5 to 7. Then I will deal with physical, mental, skill, more detail emotional and social maturity of children from age 5 to 7. The object of partial thesis is to improve social problem in particular group.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html