Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Architektura jako životní prostor člověka
Thesis title in Czech: Architektura jako životní prostor člověka
Thesis title in English: Architecture as environmental human space
Key words: architektura, prostorové principy, edukace, vizuální a prostorová citlivost, veřejný prostor, soukromý prostor, edukační sborník.
English key words: architecture, principles of space, education, visual and spatial sensitivity, public space, private space, educative textbook
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Supervisor: MgA. Jan Pfeiffer, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 01.12.2016
Date of assignment: 06.12.2016
Date and time of defence: 13.09.2019 09:00
Date of electronic submission:07.07.2019
Date of proceeded defence: 13.09.2019
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Opponents: MgA. Pavla Gajdošíková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Teoretická část:
Proveďte sběr a třídění informací z tuzemské i zahraniční literatury. Zmapujte didaktické podklady pro výuku architektury na školách a současné způsoby výuky toho předmětu.
Definujte základní principy výuky architektury na školách, zaměřte se převážně na principy prostorové, principy navažte na RVP. Výchova k ergonomickému cítění prostoru -uvědomování si sebe sama v prostoru, v urbánním prostoru (doma, blízké okolí) vnímání prostotu, ve kterém se nacházím každý den. Najít způsob jak přivést učitele k jiným zdrojům a jiným metodám výuky architektury pomocí autorského sborníku edukačních řad.

Didaktická část:
Vytvořte pedagogickou řadu archtektonickách dílen – prostorových aktivit do výuky výtvarné výchovy s autorským manuálem edukačních řad.

Výtvarná část:
Vytvořte sborník pracující grafickou zkratkou a narativem zvoleného tématu.
References
NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci: krajina, místo, architektura. 2. vyd. Přeložil Petr KRATOCHVÍL, přeložil Pavel HALÍK. Praha: Dokořán, 2010. ISBN 9788073633035.
HLAVÁČEK, Dalibor (ed.). Architektura a ekologie. V Praze: ČVUT, Fakulta architektury, 2013. ISBN 9788001052556.
KOTALÍK, Jiří T., David VÁVRA a Yvonna FRIČOVÁ. Drobné perly české architektury: veletucet typologických příkladů. Praha: Titanic, 2012. ISBN 9788086652535.
BARTKOVÁ, Alena, Barbora JOHANSSON PIVOŇKOVÁ a Zdenka ŠVADLENKOVÁ (eds.). Umělec, vila a bazén: význam a efektivita uměleckého vzdělání v současném českém výtvarném umění. Praha: PageFive, c2014. ISBN 9788026058434.
ROESELOVÁ, Věra. Didaktika výtvarné výchovy V., nejen pro základní umělecké školy. Přeprac. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2003. ISBN 807290129X.
ROESELOVÁ, Věra. Řady a projekty ve výtvarné výchově. Praha: SARAH, 1997. ISBN 8090226728.
BRÜCKNEROVÁ, Karla. Skici ze současné estetické výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 9788021056169.
SITTE, Camillo. Stavba měst podle uměleckých zásad. 2. české vyd. Přeložil Vladimír BURIÁNEK. Brno: ÚÚR, 2012. ISBN 9788087318218.
Ondřej Beneš, Oldřich Ševčík: Charakteristika základních fází recepce architektury. PDF 92 KB. In: Architektura: produkce a reprodukce. Eds.: J.Tichá, M. Dulla. Praha, FA ČVUT, Ústav teorie a dějin architektury 2013, ISBN 978-80-01-05458-1
Oldřich Ševčík: Architektura - historie - umění. Kulturně-civilizační vývoj v Evropě od antiky do počátku 19. století.Grada, 2002, plus dotisky;
Preliminary scope of work
Sběr dat, příprava podkladů pro vypracování teoretické práce.
Zahájení vlastní tvorby na základě získaných poznatků o tématu.
Koncepce pedagogického projektu - realizace.

V teoretické části:
autorka prozkoumá způsoby zobrazování architektury v současném umění, jeho formy a témata, ve kterých se vyskytuje. Současně provede sběr a třídění informací z tuzemské i zahraniční literatury. Zmapujte didaktické podklady pro výuku architektury na školách a současné způsoby výuky toho předmětu. Definuje základní principy výuky architektury na školách, zaměří se převážně na principy prostorové, principy navažte na RVP. Výchova k ergonomickému cítění prostoru -uvědomování si sebe sama v prostoru, v urbánním prostoru (doma, blízké okolí) vnímání prostotu, ve kterém se nacházím každý den. Najít způsob jak přivést učitele k jiným zdrojům a jiným metodám výuky architektury pomocí autorského manuálu edukačních řad.

Výtvarná část:
na základě výzkumu, autorka zrealizuje sborník pracující grafickou zkratkou s narativem na téma: Architektura jako životní prostor člověka

V didaktické části:
autorka ověří způsobů jak můžeme veřejný prostor vykládat a přibližovat ke čtení a k plnému vnímání v ZŠ SŠ.
Preliminary scope of work in English
Collection of data, preparation of materials for elaboration of the theoretical work.
Initiation of author's own work based on the knowledge gained about the topic.
Concept of the educational project – realisation.

Theoretical part:
The author will explore manners of depiction of architecture in contemporary art, its forms and themes in which it occurs. In the same time, the author will collect and organise information from both Czech and world's literature. She will conduct a survey of available didactic materials for teaching architecture at schools and she will observe current methods used to teach the subject. She will define fundamental principles of teaching architecture at schools, she will focus mainly on spatial principles, she will follow the RVP (Rámcový vzdělávací program – framework educational programme). Moreover, the author will focus on "spatial perception education" – the awarness of oneself in space, urban sapce (home, the nearest surroundings), the perception of space in which one is found on a daily basis. The author will find a way of bringing the teachers to alternative sources and methods of teaching architecture using author's manual.

Applied arts part:
Based on her research, the author will create a compilation working with graphic simplification and narrative on topic: Architecture as human environment.

Didactic part:
The author will find and verify methods of interpreting and describing public space to students of elementary and high schools.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html