Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Koncept rozvoje uměleckého vzdělávání v Karlovarském kraji do roku 2025
Thesis title in Czech: Koncept rozvoje uměleckého vzdělávání v Karlovarském kraji do roku 2025
Thesis title in English: The concept of the development of art education in the Karlovy Vary Region 2025
Key words: Celoživotní vzdělávání, umělecké vzdělávání, kompetence, kvalita, osobní rozvoj, realizace, motivace, studium, koncept, vize
English key words: Lifelong education, arts education, competencies, quality, personal development, implementation, motivation, learning, concept, vision
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Supervisor: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 31.03.2016
Date of assignment: 05.09.2016
Date and time of defence: 29.05.2018 13:00
Venue of defence: Myslíkova 7, Praha 1, M209, pedagogická laboratoř
Date of electronic submission:20.04.2018
Date of proceeded defence: 29.05.2018
Course: Diploma Thesis (OSZD004SM)
Opponents: RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA
 
 
 
Guidelines
Práce bude vypracována v souladu s příslušným opatřením děkana a interními materiály Centra školského managementu.

Cílem bakalářské práce je vytvořit koncept uměleckého vzdělávání v Karlovarském kraji do roku 2025.
References
PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 3. rozšířené a aktualizo-vané vydání. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-579-2.
Proměny školy, učitele a žáka na přelomu tisíciletí: protokol ze sjezdu učitelů v Brně 30.-31. srpna 2000. Brno: Konvoj, 2001. ISBN 80-7302-016-5.
Impulzy pro umělecké vzdělávání v České republice a Německu: sborník příspěvků z konfe-rence (Praha 27.února 2013). Praha: NIPOS, c2013. ISBN 978-80-7068-276-0.
Diskuzní forum Umělecké vzdělávání a role kulturních institucí: Praha, 22-23.září 2011, sborník příspěvků. Praha: NIPOS, c2011. ISBN 978-80-7068-012-4.
Strategie celoživotního učení ČR. Praha: MŠMT, c2007. ISBN 978-80-254-2218-2.
TROJAN, Václav. Pedagogický proces a jeho řízení. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-543-0.
TROJAN, Václav. Pedagogický proces a jeho řízení. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-543-0.

Výzkumný ústav pedagogický, Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělá-vání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha, Ústav pro informace ve vzdělávání, Tauris, Praha 2001, ISBN 80-211-0372-8 [online]. Dostupné na WWW : < http://aplikace.msmt.cz/pdf/bilakniha.pdf >
Edgar Faure, Felipe Herrera, Abdul-Razzak Kaddoura, Henri Lopez, Arthur V. Petrovsky, Majid Rahnema, Frederick Champion Ward: Learnign to be [online]. Dostupné na WWW: < http://www.unesco.org/education/pdf/15_60.pdf >.
Unesco for the secretariat of the International Consultative Forum on Education for All: World declaration on education for all and framework for action to meet basic learning needs: mezinárodní konference Jomtien, Thailand 5.-9. květen 1990 [online]. Dostupné na WWW: http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/pdf/JOMTIE_E.PDF
Unesco: Report to Unesco of the International Commission on Education for the Twentyfirst Century: Learning: The treasure whithin: Mezinárodní komise pro vzdělávání UNESCO 1996 [online]. Dostupné na WWW: http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_E.PDF
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html