Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Variabilita elektromagnetických projevů bouřkové aktivity v západním Středomoří
Thesis title in Czech: Variabilita elektromagnetických projevů bouřkové aktivity v západním Středomoří
Thesis title in English: Electromagnetic signatures of lightning activity in the Western Mediterranean
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Author:
Advisors: Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.
Guidelines
1) Studium literatury, sepsání přehledu výzkumu dané problematiky.
2) Studium použitého přístrojového vybavení.
3) Analýza variability sekvencí iniciačních pulsů naměřených během měřící kampaně v roce 2015, sestavení závislosti vlastnosti sekvencí a vlastností jednotlivých pulsů na parametrech bleskového výboje získaných z bleskové detekční sítě METEORAGE.
4) Sestavení přehledu vysílačů vhodných pro studium poruch spodní části ionosféry a výběr nejsilnějších bleskových výbojů vhodných pro ověření metody.
References
Corray, V. (2015), An Introduction to Lightning, Springer, ISBN 978-94-017-8938-7.
Rakov , V. A. and M. A. Uman (2003), Lightning – Physics and effects, Cambridge University, Press, ISBN:9780521583275.
Neubert, T. (2003), On sprites and their exotic kin, Science, 300, 747–749.
Další časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce.
Preliminary scope of work
Oblast západního Středomoří je mimořádně zajímavá z hlediska studia bouřkové aktivity vzhledem k tomu, že bouřková aktivita je zde celoroční, během podzimních a zimních měsíců obvykle velmi intenzivní a často provázená dalšími nebezpečnými meteorologickými jevy. Středomořský ostrov Korsika má z hlediska studia bouřek strategickou polohu, neboť leží v oblasti, kde se formuje většina středomořských cyklón.
Bouřkovou aktivitu lze efektivně zkoumat pomocí analýzy elektromagnetických signálů, které jsou generovány různými stadii vývoje bleskového výboje. Zatím ne zcela vysvětlené a v současné době intenzivně studované stadium vzniku bleskového výboje uvnitř bouřkového oblaku je téměř nemožné zkoumat jinými způsoby. Také tzv. přechodné světelné úkazy (TLE – Transient Luminous Events), které se vyskytují obvykle v oblastech s prostorově rozsáhlou a silnou bouřkovou aktivitou, a které se odehrávají nad bouřkovými oblaky, lze zkoumat pomocí této metody.
Cílem diplomové práce je analýza variability elektromagnetických signálů generovaných bleskovými výboji a zaznamenaných pozemní variantou širokospektrálního analyzátoru vyvinutého pro francouzskou vesmírnou sondu TARANIS , který byl v rámci měřící kampaně probíhající v září až listopadu 2015 umístěn na severu středomořského ostrova Korsika (42.97 s.š., 9.83 v.d.). Pozornost bude věnována především analýze variability sekvencí tzv. iniciačních pulsů generovaných během vývoje bleskového výboje uvnitř oblaku. Dále bude zkoumána možnost použít daná měření pro studium poruch způsobených silnými bleskovými výboji ve spodní části ionosféry. Tyto poruchy mohou totiž ovlivnit šíření středněvlnných komerčních radiových vysílačů.
Podstatnou součástí práce je studium existující literatury a sepsání jejího souhrnu ve formě přístupné pro studenty středních škol.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dipl-abs.php?id=720
Preliminary scope of work in English
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dipl-abs.php?id=720
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html