Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Mechanismy ovlivňující zpětnovazebné interakce mezi rostlinou a půdou u invazních druhů
Thesis title in Czech: Mechanismy ovlivňující zpětnovazebné interakce mezi rostlinou a půdou u invazních druhů
Thesis title in English: Mechanisms affecting plant-soil feedback in invasive species
Key words: rostlinné invaze, zpětná vazba mezi rostlinou a půdou, mutualismus, biotické faktory, abiotické faktory
English key words: plant invasions, plant-soil feedback, mutualism, biotic factors, abiotic factors
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Botany (31-120)
Supervisor: prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 01.11.2016
Date of assignment: 01.11.2016
Date of electronic submission:15.05.2017
Date of proceeded defence: 05.06.2017
Opponents: RNDr. Zuzana Rumlerová
 
 
 
Preliminary scope of work
Biologické invaze jsou jedním z klíčových témat současného ekologického výzkumu. Jedním z klíčových mechanismů, který může podporovat invazivnost druhů, je schopnost upravovat prostředí, ve kterém rostou, tak, aby pro ně bylo výhodné. Práce si klade za cíl shrnout současné poznatky o mechanismech, jimiž invazní rostliny působí na své okolí, především pak na složení půdy, ve které rostou, případně porovnání dopadu těchto mechanismů na celkový úspěch rostliny v invazi. Současně by se práce měla zabývat mechanismy tohoto působení a to zejména separací biotických a abiotických vlivů jako celku. Navazující diplomová práce by se měla blíže zabývat zpětnovazebnými interakcemi mezi půdou a různými druhy invazních rostlin a pokusit se identifikovat příspěvek biotických a abiotických vlivů k tomuto efektu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html