Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Apoštol Pavel v kontextu římské říše a judaismu prvního století
Thesis title in Czech: Apoštol Pavel v kontextu římské říše a judaismu prvního století
Thesis title in English: Apostle Paul in the context of Roma Imperium and judaism the first centrury
Key words: Apoštol, Skutky apoštolů, Pavel, list Galatským, Ježíš, Kristus, ukřižovaný, víra, ospravedlnění z víry, Zákon, zaslíbení, Syn Boží, obřízka, Židé, pohané, nová perspektiva, radikálně nová perspektiva
English key words: Apostle, Acts of the Apostles, Paul, Galatians, Jesus, Christ, crucified, faith, justification by faith, law, promise, Son of God, circumcision, Jews, pagans, new perspective, radical new perspective
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Supervisor: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 31.10.2016
Date of assignment: 31.10.2016
Confirmed by Study dept. on: 31.10.2016
Date and time of defence: 22.06.2021 09:00
Date of electronic submission:10.05.2021
Date of proceeded defence: 22.06.2021
Opponents: doc. ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.
 
 
 
References
Seznam literatury
Primární literatura:
Bible, Písmo svaté Starého a Nového Zákona, ekumenický překlad, Praha 1979
Nový zákon s výkladovými poznámkami, ČEP, Česká biblická společnost 1991
The Greek New Testament, Third corrected edition, United Bible Societies, Stuttgart 1985
Sekundární literatura:
Petr Pokorný–Ulrich Heckel: Úvod do Nového zákona, Přehled literatury a teologie, Vyšehrad 2013
Petr Pokorný: Literární a teologický úvod do Nového zákona, Vyšehrad 1993
Günther Bornkamm: Apoštol Pavel, Kalich, Praha 1998
Ladislav Tichý: List Galatským, Centrum biblických studií AVČR a UK, Praha 2016
Mireia Ryšková: Pavel z Tarsu a jeho svět, Univerzita Karlova, Karolinum 2016
Rudolf Bultmann: Theologie des Neuen Testament, (7. Auflage), J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1977
Detlev Dormeyer: Das Neue Testament im Rahmen der antiken Literaturgeschichte: eine Einführung, Wissenschaftliche Buchgesselschaft Darmstadt 1993
Jürgen Becker:Paulus.Der Apostel der Wolker, UTB 2014
Svatý Pavel, synagoga a církev. in: Teologické úvahy nad židovsko–křesťanskými vztahy, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 1995
Petr Pokorný: Výklad textu (exegeze) Teze o hermeneutice (zejména biblické), in: Sborník Logos a svět, Oykomenh – Praha 1997
Zdeněk Sázava: Biblická mozaika, Úvod do studia Nového zákona, Karolinum – Praha 199
Jiří Lukeš: Apoštol Pavel historický a apoštol Pavel z hlediska historie, in: Salve. Revue pro teologii, duchovní život a kulturu 3/2016, ročník 26,
Jiří Lukeš: Osamostatnění, vývoj a směřování kritické novozákonní exegeze od počátků liberalismu do doby postmoderny – od J. P. Gablera k M. J. Borgovi.in: Theologická revue 1/2014, str. 50-88.
Jiří Lukeš: Raně křesťanská rétorika. Vybrané apokryfní skutky a řeči ve světle rétorických analýz. Centrum biblických studií, Praha 2009
Nils Ole Oermann: Albert Schweitzer 1875–1965, Eine Biographie, G.H. Beck München 2013 (česky E- kniha Vyšehrad 2015)
Interpretácia Biblie v Cirkvi, Pápežská biblická komisia, Liberia Editrice Vaticana 1993, překlad: Katolícke biblické dielo na Slovensku 1995
Internetové zdroje:
Rudolf Bultmann: Ist voraussetzungslose Exegese möglich? In:Theologische Zeitschrift 13 (1957) , ETH Bibliothek https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=thz-001%3A1957%3A13%3A%3A645
Rudolf Bultmann: Der Stil der paulinischen Predigt und die kynisch-stoische Diatribe (1910), Vandenhoeck & Ruprecht, Tübingenhttps://archive.org/details/derstilderpaulin00bultuoft/page/n5/mode/2up
Dalibor Papoušek:Pramenná kritika a historický JežíšIn: Počátky křesťanství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014http://hdl.handle.net/11222.digilib/130738
Hermeneutika KFS FF UK:http://film.ff.cuni.cz/rozcestnik/metodika/hermeneutika.pdf
Ladislav Tichý: Základy exegeze Nového zákona, dokument CMTF Univerzity Palackého v Olomouci, 2016https://edis.upol.cz/cmtf/search-exegeze/objects-136119/
Mireia Ryšková, Zkratky biblických knih,dokument KTF:http://ktf.cuni.cz/~ryskova/Nový zákon-texty/Zkratky biblickych knih.doc
Neue Perspektive auf Paulushttps://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Perspektive_auf_Paulus
Galater
https://www.bibelwissenschaft.de/bibelkunde/neues-testament/paulinische-briefe/galater
Použité slovníky:
Josef B. Souček: Řecko – Český slovník k Novému zákonu, Kalich – Praha, 1997
Adolf Novotný: Biblický slovník, Kalich – Praha, 1951 – 1956
Miloš Bič–Josef B. Souček: Biblická konkordance. Kalich – Praha, 1954 – 1966
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html