Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Specifita nutričních potřeb geriatrických pacientů
Thesis title in Czech: Specifita nutričních potřeb geriatrických pacientů
Thesis title in English: The Specificity of Geriatric Patients' Nutritional Needs
Key words: geriatrický pacient, výživa v geriatrii, výživa ve stáří, výživová doporučení, dieta
English key words: geriatric patient, nutrition in geriatrics, nutrition at old age, nutrition recommendations, diet
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: 3rd Department of Medicine – Department of Endocrinology and Metabolism First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00530)
Supervisor: PhDr. Tamara Starnovská
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 27.10.2016
Date of assignment: 27.10.2016
Confirmed by Study dept. on: 27.10.2016
Date and time of defence: 19.06.2017 00:00
Date of electronic submission:26.04.2017
Date of proceeded defence: 19.06.2017
Course: Defense of Bachelor thesis (B01747)
Reviewers: MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D.
 
 
 
References
Literární zdroje:
Beneš, J., Kymplová, J. & Vítek, F. (2015). Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory pro studium i praxi. Praha: Grada.
Český statistický úřad. (2011). Vývoj obyvatelstva hl. m. Prahy v letech 2001 až 2010.
Český statistický úřad. (2013). Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu.
Český statistický úřad. (2015). Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu.
Český statistický úřad. (2016). Statistická ročenka Hl. m. Prahy.
Čevela, R. et al.(2014). Sociální gerontologie: východiska ke zdravotní politice a podpoře zdraví ve stáří. Praha: Grada.
Grofová, Z. K. (2007). Nutriční podpora: Praktický rádce pro sestry. Praha: Grada.
Grofová, Z. K. (2011). Dieta pro vyšší věk. Praha: Forsapi.
Gygalová, M. (2009). Financování zdravotnictví. Nepublikovaná bakalářská práce.Brno: Masarykova univerzita.
Holmerová, I. et al. (2014). Dlouhodobá péče: geriatrické aspekty a kvalita.Praha: Grada.
Jandourek, J. (2012). Slovník sociologických pojmů: 610 hesel. Praha: Grada.
Jirkovská, A., Pelikánová, T. & Anděl, M. (2012). Doporučený postup dietní léčby pacientů s diabetem. Diabetologie, metabolismus,endokrinologie, výživa, 13 (4). 235-243.
Jurašková, B., Hegerová, P. & Holmerová, I. (2011). Mikroelementy ve stáří. Interní medicína pro praxi, 13 (9). 334-336.
Kalvach, Z. et al. (2004). Geriatrie a gerontologie. Praha: Grada.
Kalvach, Z. et al. (2008). Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Praha: Grada.
Kalvach, Z. et al. (2012). Křehký pacient a primární péče. Praha: Grada.
Kasper, H. et al. (2015). Výživa v medicíně a dietetika. Praha: Grada.
Kladnická, P. (2016). Analýza vlivů na výkonnost geriatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice s ohledem na stárnutí populace. Nepublikovanádiplomová práce.Praha: České vysoké učení technické v Praze.
Klimeš, L. (2010). Slovník cizích slov. Praha: SPN.
Kohout, P. et al. (2009). Základy klinické výživy. Praha: Forsapi.
Kroupová, L. et al. (2005). Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia
Křemen, J., Kotrlíková, E. & Svačina, Š. (2009). Enterální a parenterální výživa. Praha: Mladá fronta.
Kudlová et al. (2009). Hygiena výživy a nutriční epidemiologie. Praha: Karolinum.
Lišková, D. (2011). Výživa v geriatrii – specifika geriatricky nemocného, výživa v paliativní péči. Nepublikovaná bakalářská práce. Praha: Univerzita Karlova.
Lukáš, K., Žák, A. et al. (2007). Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Grada.
Motejl., O. et al. (2009). Důchody. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv
Oddělení nutričních terapeutů. (2016). Dietní systém. Praha: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze.
Přehnal, J. (2001). Návrh koncepce oboru geriatrie. Praha: ČGGS ČLS JEP.
Rokyta, M. et al. (2015). Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi. Praha: Grada.
Schuler, M. & Oster, P. (2010). Geriatrie od A do Z pro sestry. Praha: Grada.
Starnovská, T. (2010). Dietní systém FTNsP. Praha: Thomayerova nemocnice.
Svačina, Š. et al. (2008). Klinická dietologie. Praha: Grada.
Svačina, Š. et al. (2010). Poruchy metabolismu a výživy. Praha: Galén.
Svačina, Š. et al. (2013). Dietologie pro lékaře, farmaceuty, zdravotní sestry a nutriční terapeuty. Praha: Triton.
Špinar, J., Ludka, O. et al. (2013). Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Praha: Grada.
Štěpánková, H. et al. (2014). Gerontologie: současné otázky z pohledu biomedicíny a společenských věd. Praha: Karolinum.
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. (2001). Zdravotnická ročenka České republiky 2000.
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. (2002a). Zdravotnická ročenka České republiky 2001.
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. (2002b). Lůžková péče 2001.
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. (2002c). Zdravotnická ročenka 2001. Health Statistics Yearbook 2001. Kraj/Region Hlavní město Praha.
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. (2014a). Lůžková péče 2013.
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. (2014b). Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2013. Health statistics yearbook of the Hl. m. Praha Region 2013.
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. (2016a). Zdravotnická ročenka České republiky 2015.
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. (2016b). Zdravotnická ročenka České republiky 2014.
Vokurka et al. (2012). Patofyziologie pro nelékařské směry. Praha: Karolinum.
Zlatohlávek, L. et al. (2016). Klinická dietologie a výživa. Praha: Current Media.
Internetové zdroje:
Česká správa sociálního zabezpečení. (2016). Starobní důchody [online]. Incssz.cz [cit. 2017-04-15].
Česká republika. (1995). Zákon o důchodovém pojištění (Zákon č. 155/1995 Sb.) [online]. Inzakonycr.cz [cit. 2017-03-09].
Český statistický úřad. (2016a). Aktuální populační vývoj v kostce [online]. Inczso.cz [cit. 2017-04-15].
Český statistický úřad. (2016). Pohyb obyvatelstva v hl. m. Praze v roce 2015 [online]. Inczso.cz [cit. 2017-04-15].
Geriatrická klinika (2017). Charakteristika pracoviště [online]. Invfn.cz [cit. 2017-04-03].
Sobotka, B. (2016). Premiér Sobotka: Vláda navrhla zastropovat věk odchodu do důchodu na maximálně 65 letech [online]. Invlada.cz [cit. 2017-04-15].
Szilagyi, A. (2015). Adult lactose digestion status and effects on disease [online]. Inncbi.nlm.nih.gov [cit. 2017-04-05].
Thomayerova nemocnice. (2017). Akutní geriatrická lůžka [online]. Inftn.cz [cit. 2017-04-05].
Preliminary scope of work
Bakalářská práce s názvem Specifita nutričních potřeb geriatrických pacientů se věnuje problemati­ce výživy ve stáří a zejména výživě geriatrických jedinců, kteří jsou zvláštní pacientkou skupinou. Hlavním smyslem práce je upozornit na zkoumanou problematiku. Tato je vzhledem k na­růstajícímu počtu geriatrických pacientů v současné době velice aktuální. Práce se člení na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny klíčové pojmy, popsány dietní systémy a tamtéž je nastíněno tuzemské populační směrování a pros­tor je věnován i geriatrickému lůžkovému fondu. Praktická část porovnává přístupy k výživě geriatrických pacientů popsané ve vybraných českých publikacích a diety reálně poskytované geriatrickým pacientům v ČR. Pro tyto účely byla vybrána dvě geriatrická pracoviště – Geriatrická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Oddělení geriatrie a následné péče Thomayerovy nemocnice. Sledovány byly zejména hodnoty vztahující se k příjmu energie, bílkovin, sacharidů, tuků, vitaminu D a minerálních látek vápníku, železa a zinku. V závěru práce jsou shrnuty výsledky praktické části. Sledované hodnoty v praxi používa­ných diet obecně spadají do poměrně širokých intervalů doporučovaných odbornou literaturou. Re­šerše odborné literatury ukázala nedostatek nových publikací zabývajících se řešenou problemati­kou, což je v nesouladu se současným demografickým vývojem v ČR.
Preliminary scope of work in English
The final thesis The Specificity of Geriatric Patients' Nutritional Needsdeals with the issue of nu­trition at old age and foremost of nutrition of geriatric individuals. These form a special group of patients. The main meaning of this thesis is to report on the investigated issue. This is nowadays due to the rising number of the geriatric patients a very current topic. The thesis has two parts – the theoretical and the practical one. The theoretical part deals with the elucidation of the key terms, description of the diet systems and outlining of the demogra­phical development in the Czech Republic. Thethesis alsodescribes the hospital bed capacities for geriatric patients. The practical part compares the approaches to the geriatric patients nutrition described in the domestic publications and the diets really provided to the geriatric patients in the Czech Repu­blic. For these purposes, two geriatric workplaces were chosen – Clinic ofGeriatrics of GeneralUniversityHospital in Prague and The Department of Geriatrics at the Thomayer Hospital. The focus of the comparison was mainly on the values related to the intake of energy, proteins, saccha­rides, fats, vitamin D and calcium, iron and zinc minerals. In the conclusion and discussion the results of the practical part are summarized and com­mented. The surveyed values of the really used diets were in general within the rather wide inter­vals recommended by the literature. Research of the literature showed, there is only a limited num­ber of publications with new data relating the investigated issue, which does not correspond with the current demographic trend in the Czech Republic.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html