Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Výskyt symptomů poruchy epileptického spektra u osob závislých na psychostimulanciích
Thesis title in Czech: Výskyt symptomů poruchy epileptického spektra u osob závislých na psychostimulanciích
Thesis title in English: Signs of epilepsy spectrum disorder in persons with psychostimulant addiction
Key words: látková závislost, porucha epileptického spektra, limbický systém, neurotoxicita, psychostimulantia, dotazníkové šetření
English key words: drug dependence, epilepsy spectrum disorder, limbic system, neurotoxicity, psychostimulants, questionnaire investigation
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Biological and Medical Sciences (16-16150)
Supervisor: doc. MUDr. Josef Herink, DrSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 26.10.2016
Date of assignment: 11.12.2016
Date and time of defence: 30.05.2018 08:00
Date of electronic submission:13.05.2018
Date of proceeded defence: 30.05.2018
Reviewers: PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Tématicky se jedná o pokračování již obhájené kvalifikační práce Bc. Lucie Špulákové, která se symptomatologií poruchy epileptického spektra zabývala v širším kontextu drogově závislých osob. Na základě dosažených poznatků by se aktuálně vyšetřovaný soubor soustředil pouze na abúzus psychostimulancií. Podle informace poskytnuté odbornou konzultantkou MUDr. Jelou Hrnčiarovou by se jednalo převážně o závislost na pervitinu, z ostatních návykových látek je přípustný kokain, efedrin, mefedron a methylendioxymetamfetamin ("extáze"). Experimentální část diplomové práce lze zahájit po dohodě s MUDr. J. Hrnčiárovou ihned po schválení klinického šetření etickou komisí FN v Hradci Králové. Příslušné dokumenty budou zpracovány v prosinci 2016, vydání souhlasu etické komise se předpokládá v lednu příštího roku. Vlastní šetření by podle časových možností Bc. Ž. Jakubové proběhlo v rozmezí únor 2017 - únor 2018. K dispozici budou tři dotazníky, tzn. vstupní (anamnestický) a dva standardizované. Nezávisle na tom lze postupně zpracovat teoretickou část kvalifikační práce.
References
Donáth V.: Alkohol, drogy a niektoré iné psychotropné látky vo vzťahu k epilepsii. Psychiatrie pro praxi. 4, 2003, 259-262.
Nestler E.J., Hyman S.E., Malenka R.C.: Molekulárna neuropsychofarmakológia. Vydavateĺstvo F, Trenčín, 2012, 364-370.
Kalina K.: Základy klinické adiktologie. Praha: Psyché (Grada), 2008.
Li C.R., Sinha R.: Inhibitory control and emotional stress regulation: Neuroimaging evidence for frontal-limbic dysfunction in psycho-stimulant addiction. Neurosci. Rev., 32, 2008, 581-597.
Orel M., Pacová V.: Člověk, jeho mozek a svět. Praha: Psyché (Grada), 2009.
Patarák M.: Predĺžená amygdala v súčasnej biologickej psychiatrii. Psychiatria pre prax, 11, 2010, 158-160.
Moratalla R. et al.: Amphetamine-related drugs neurotoxicity in humans and in experimental animals: Main mechanisms. Progr. Neurobiol., 2015, 1-22.
Špuláková L.: Výskyt symptomů poruchy epileptického spektra u drogově závislých osob. Diplomová práce, Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, Hradec Králové, 2016, 1 - 78.
Tyner E.A., Fremouw: The relation of methamphetamine use and violence: A critical review. Aggression&Violent Behavior, 13, 2008, 285-287.
Roberts R. et al.: The phenomenology of multiple partial seizure-like symptoms without stereotyped spells: An epileptic spectrum disorder? Epilepsy Res., 13, 1992, 167-177.
Preliminary scope of work
Abstrakt (česk./angl.)
Úvod a cíl práce (závěry dipl. práce L. Špulákové)
Teoretická část (psychostimulancia: rozdělení, rozšíření v populaci, mechanismus účinku a neuroanatomické koreláty, psychiatrická symptomatologie; neurotoxicita psychostimulancií, psychostimulancia a epilepsie)
Praktická část:
Výchozí hypotéza/hypotézy
Charakteristika vyšetřovaného souboru a použité metody
Výsledky
Diskuze a závěry
Seznamy (použitá literatura a podle potřeby grafy, obrázky, tabulky atd.)
Přílohy
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html