Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Porovnání standardizovaných testů k hodnocení chůze u pacientů po cévní mozkové příhodě z pohledu fyzioterapie
Thesis title in Czech: Porovnání standardizovaných testů k hodnocení chůze u pacientů po cévní mozkové příhodě z pohledu fyzioterapie
Thesis title in English: Comparison of standardized gait evaluation tests for post-stroke patients from physiotherapy point of view
Key words: chůze, hodnocení chůze, standardizované testy, cévní mozková příhoda, vlastnosti měření, porovnání
English key words: gait, gait assessment, standardized tests, stroke, measurement properties, comparison
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Rehabilitation Medicine First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00640)
Supervisor: Bc. Monika Tichá
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 20.10.2016
Date of assignment: 18.04.2017
Date and time of defence: 14.06.2017 00:00
Venue of defence: Praha
Date of electronic submission:18.04.2017
Date of proceeded defence: 14.06.2017
Course: Thesis (B01226)
Reviewers: Ing. Bc. Zuzana Drábová
 
 
 
Advisors: Mgr. Jakub Jeníček, Ph.D.
Preliminary scope of work
Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním standardizovaných testů k hodnocení chůze u pacientů po cévní mozkové příhodě. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část je věnována cévní mozkové příhodě, chůzi obecně, charakteristikám hemiparetické chůze, standardizaci a standardizovaným testům. Praktická část poskytuje porovnání standardizovaných testů k hodnocení chůze u pacientů po cévní mozkové příhodě z hlediska základních charakteristik a z kvalitativního pohledu. Tato část obsahuje také kazuistiky dvou pacientů, u kterých byla hodnocena chůze pomocí vybraných standardizovaných testů (10 Meter Walk Test, 2 Minute Walk Test, Timed Up and Go, Dynamic Gait Index) a jednoho nestandardizovaného testu (Emory Functional Ambulation Profile). Testy byly provedeny na začátku a na konci terapie. Jejich výsledky byly následně vyhodnoceny a porovnány. V práci je kladen důraz na interpretaci výsledků v souvislosti s chybami měření, minimálními detekovatelnými změnami a hodnotami, ze kterých lze usuzovat na zlepšení nebo zhoršení stavu pacienta.
Preliminary scope of work in English
This bachelor thesis deals with a comparison of standardized gait evaluation tests for post-stroke patients. The thesis consists of theoretical and practical part. The theoretical part is focused on stroke, walking in general, characteristics of hemiparetic gait, standardization and standardized tests. The practical part provides the comparison of standardized gait evaluation tests for post-stroke patients from the viewpoint of essential characteristics and qualitative point of view. This part also contains case reports of two patients, in which the gait was evaluated using the selected standardized tests (10 Meter Walk Test, 2 Minute Walk Test, Timed Up and Go, Dynamic Gait Index) and one non-standardized test (Emory Functional Ambulation Profile). These tests were performed at the beginning and at the end of the therapy. Their results were subsequently evaluated and compared. The interpretation of the results in the context of measurement errors, minimal detectable changes and values describing the improvement or deterioration of patient’s condition is emphasized in this bachelor thesis.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html