Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Fyzioterapie v konzervativní léčbě lumbosacrálních radiculopatií
Thesis title in Czech: Fyzioterapie v konzervativní léčbě lumbosacrálních radiculopatií
Thesis title in English: The physiotherapy relative to the conservative treatment of lumbosacral radiculopathy
Key words: lumbosacrální radiculopatie, McKenzie, Lewit, konzervativní terapie, fyzioterapie
English key words: lumbosacral radiculopathy, McKenzie, Lewit, conservative therapy, physiotherapy
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Rehabilitation Medicine First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00640)
Supervisor: MUDr. Bc. Petra Sládková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 19.10.2016
Date of assignment: 11.04.2017
Date and time of defence: 13.06.2017 09:00
Venue of defence: Praha
Date of electronic submission:13.04.2017
Date of proceeded defence: 13.06.2017
Course: Thesis (B01226)
Opponents: Mgr. Silvie Táborská
 
 
 
Preliminary scope of work
Tato práce se zabývá konzervativním přístupem u pacientů s lumbosacrálním syndromem.
Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části bakalářské práce autorka objasňuje problematiku anatomie a fyziologie páteře, přičemž se soustřeďuje především na nervové struktury, kostru a svalový systém v oblasti bederní krajiny a dolních končetin. Dále je v práci uvedena kineziologie daných segmentů a patofyziologie se zaměřením na lumbosacrální syndromy.V dalším oddílu teoretické části je podrobné zpracování konzervativních přístupů v terapii radiculopatií lumbosacrální krajiny.
Cílem této bakalářské práce je zpracovat kazuistiky dvou pacientů, kteří se
anamnesticky shodují. Autorka práce se pokouší na základě daných výsledků zhodnotit, která z metod, pohybová terapie dle McKenzie či mobilizační terapie dle profesora Lewita, vedla k úspěšnému odstranění bolestivých příznaků, iritačních dráždění, a především k úpravě posturálního systému k normě.
Preliminary scope of work in English
The bachelor thesis is dealing with conservative approach to the patients with lumbosacral syndrom.
The thesis is divided into theoretical and practical part. In the first part of the bachelor thesis the author explains the problematics of anatomy and spin physiology, while focusing mainly on the nerve structures, skeleton and muscle system in lumbar area and lower limbs. In the thesis, there is also mentioned the kinesiology of given segments
and pathophysiology with the focus on lumbosacral syndroms. Next section of the theoretical part presents detailed elaboration of conservative approaches in the therapy of radiculopaties in lumbosacral area.
The aim of the bachelor thesis is to process case studies of two patients who are anamnestically congruent. The author is trying to evaluate, based on given results, which method, either McKenzie therapy or mobilization therapy according to Professor Lewit, led to succesful elimination of painful symptoms, irritation, and especially to modify the
postural system into the norm.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html