Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 362)
Assignment details
   Login via CAS
Foraminifery a ostrakodi jako paleoenvironmentální a biostratigrafické indikátory ve svrchní křídě České křídové pánve
Thesis title in Czech: Foraminifery a ostrakodi jako paleoenvironmentální a biostratigrafické indikátory ve svrchní křídě České křídové pánve
Thesis title in English: Foraminifera and Ostracoda as palaeoenvironmental and biostratigraphical indicators in Upper Cretaceous, Bohemian Cretaceous Basin
Key words: Foraminifera, Ostracoda, turon, ČKP, paleoeprotředí, biostratigrafie
English key words: Foraminifera, Ostracoda, Turonian, Bohemian Cretaceous Basin, palaeoenvironment, biostratigraphy
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Institute of Geology and Paleontology (31-420)
Supervisor: prof. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 18.10.2016
Date of assignment: 18.10.2016
Date of electronic submission:15.02.2021
Date of proceeded defence: 30.03.2021
Reviewers: doc. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
  doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.
 
 
Advisors: RNDr. David Uličný, CSc.
Preliminary scope of work
Dizertačná práca sa bude venovať interpretácií paleoenvironmentálnych zmien v ČKP v průběhu turonu, s důrazem na ověření interpretovaných krátkodobých změn hladiny moře, cirkulace vodních mas, variací přínosu sedimentu a nutrientů do pánve. Téma vztahu změn mořské hladiny a skleníkového klimatu v období křídy nyní prochází významnou změnou názoru na možný řídící mechanismus relativně rychlých (
Cíle mikropaleontologického studia: V návaznosti na izotopové data a změny v společenstvech dinocyst definovat změny v společenstvách zvlášt planktonických a zvlášť bentických foraminifer, určit charakter změn v čase (jednorázové náhle změny – eventy; postupné cyklické změny, postupné změny vzestupné nebo sestupné – trendy) a jejich závislost na kolísání teploty a množství živin. Korelace změn v povrchových vodách a u dna bude východisko analýzy změn cirkulace (upwelling, downwelling, stratifikace).
Materiál: práce využije nový materiál získaný z jádrovaných vrtů ČGS provedených v letech 2014-15 a z opěrného vrtu Bch-1 Běchary (GFÚ, 2010). ČGS i GFÚ umožní vzorkování a další studium vrtných jader.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html