Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody
Thesis title in Czech: Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody
Thesis title in English: Alternatives to imprisonment
Key words: Alternativní trest, penologie, ukládání trestu, trestní právo, trestání, statistika
English key words: Alternative punishments, penology, sanctioning, criminal law, statistics
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Criminal Law (22-KTP)
Supervisor: JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 20.11.2016
Date of assignment: 22.11.2016
Confirmed by Study dept. on: 23.04.2019
Date and time of defence: 16.04.2019 10:30
Venue of defence: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 309, 309
Date of electronic submission:11.03.2019
Date of submission of printed version:12.03.2019
Date of proceeded defence: 16.04.2019
Reviewers: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Diplomová práce se zabývá soudní praxí při uplatňování alternativních trestů uvedených v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Trestní zákoník byl přijat v rámci postupné snahy o reformu a modernizaci trestního práva České republiky jako náhrada za zastaralý trestní zákon z roku 1961. Přijetí nového hmotněprávního kodexu slibovalo zmírnění ukládaných trestů a vyšší důraz na alternativní řešení trestních věcí. Česká republika se dlouhodobě potýká s vysokou vězeňskou populací a kriminální recidivou, které by měl trestní zákoník umožnit snížit.
Jaká je však soudní praxe? Na tuto otázku se snaží autor v diplomové práci odpovědět vlastní statistickou analýzou ukládání alternativních trestů od roku 2006 do roku 2016. Statistický výzkum navazuje na obecnou část práce, která shrnuje podstatné přístupy k účelu trestání a mezinárodní snahy o depenalizaci, které přinesly řadu alternativních způsobů řešení trestních věcí. V obecné části práce je dále nastíněna současná trestní politika České republiky a některé konkrétní problémy, které ji sužují.
Autor dále odlišuje alternativní tresty od alternativních opatření a odklonů v trestním řízení. Další důležitou částí práce je analýza právní úpravy jednotlivých alternativních trestů a jejich vzájemné porovnání. Zvláštní pozornost je věnována výhodám a nevýhodám trestů a jejich působení na pachatele. Práce se do detailu zabývá problematikou spojenou s nepodmíněným odnětím svobody, podmíněným trestem, domácím vězením, obecně prospěšnými pracemi, peněžitým trestem, zákazem činnosti, zákazem pobytu a zákazem vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce.
V samotné statistické části je prezentován výzkum dat získaných z kriminologických ročenek Ministerstva spravedlnosti o ukládání různých druhů trestů. Na základě těchto dat je v diplomové práci zjištěno, že ukládání alternativních trestů stagnuje, a naopak jsou ukládány čím dál přísnější tresty odnětí svobody. Práce dále obsahuje statistiku ukládání alternativních trestů podle vybraných hlav zvláštní části trestního zákoníku. Na základě té je posuzována efektivita uplatňování alternativních trestů a potenciál jejich dalšího rozvoje.
Preliminary scope of work in English
This diploma thesis deals with judicial practice in the application of alternative punishments mentioned in the Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code. The Criminal Code was adopted as part of the progressive effort to reform and modernize the criminal law of the Czech Republic as a substitute for the outdated criminal code of 1961. The adoption of a new substantive code of criminal law promised to reduce imposed sentences and to place greater emphasis on alternative solutions to criminal matters. The Czech Republic faces long-term problems with a high prison population and a criminal recidivism, which should be reduced with the help of the new Criminal Code.
However, what is the current judicial practice? The author seeks to answer this question in his diploma thesis by his own statistical analysis of alternative penalties imposed from 2006 to 2016. Statistical research follows the general part of the thesis which summarizes the essential approaches to purpose of punishment and the international efforts for depenalization which brought several alternative solutions to criminal matters. The general part of the thesis further outlines the current criminal policy of the Czech Republic and its current issues.
The author also distinguishes alternative sanctions from alternative measures and deviations in criminal proceedings. Another important part of the thesis is the analysis of legal regulation of individual alternative punishments and their mutual comparison. Attention is paid to the advantages and disadvantages of penalties and their effect on perpetrators. The thesis deals with issues related to the unconditional imprisonment, conditional punishment, home imprisonment, community service, monetary punishment, prohibition of activity, prohibition of residence and prohibition of entry to sport, cultural and other social events.
In the statistical part itself is presented the research of data obtained from the Criminological Yearbooks of the Ministry of Justice on the imposition of various types of punishments. Based on these data, the diploma thesis finds that alternative sanctions are stagnating and, on the contrary, stricter sentences of imprisonment are imposed. The work also contains statistics on the imposition of alternative punishments according to the selected headings of a specific part of the Criminal Code. Based on this, the effectiveness of the application of alternative sanctions and the potential for their further development are assessed.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html