Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Výpočet rychlosti tání sněhu v závislosti na meteorologických podmínkách
Thesis title in Czech: Výpočet rychlosti tání sněhu v závislosti na meteorologických podmínkách
Thesis title in English: Melt rates calculation with respect to meteorological conditions
Key words: faktor tání, tání sněhu, metoda degree-day, lesní disturbance
English key words: melt factor, snowmelt, degree-day approach, forest disturbances
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Supervisor: RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 26.10.2018
Date of assignment: 08.11.2018
Date of electronic submission:09.05.2019
Date of submission of printed version:10.05.2019
Date of proceeded defence: 07.06.2019
Reviewers: RNDr. Ondřej Hotový
 
 
 
Preliminary scope of work
Tání sněhu se řídí energetickou bilancí sněhové pokrývky a je ovlivněno celou řadou faktorů, především meteorologickými podmínkami, typem vegetace a topografií. Tyto faktory výrazně ovlivňují celkovou energetickou bilanci dostupnou pro tání sněhu, jako je zjevné a latentní teplo, množství krátkovlnné a dlouhovlnné radiace a teplo dodané kapalnými srážkami.
Cíle práce
1) Zhodnocení současného stavu výzkumu (pomocí rešerše odborné literatury) týkajícího se faktorů ovlivňující tání sněhu (se specifickým zaměření na vliv meteorologických podmínek) a metod výpočtu tání sněhu
2) Vyhodnocení kontinuálně měřených dat výšky sněhu a vodní hodnoty sněhu (SWE) z automatických stanic katedry FGG na Šumavě a výpočet intenzit tání (melt rates) s cílem analyzovat závislost tání na meteorologických podmínkách (teplota vzduchu, albedo, úhrn krátkovlnné radiace, rychlost větru, výskyt kapalných srážek a pokročilost sezóny).
Použité pracovní metody, zájmové území, datové zdroje
První částí práce bude zhodnocení současného stavu výzkumu (pomocí rešerše odborné literatury) týkajícího se faktorů ovlivňující tání sněhu a metod výpočtu tání sněhu. Rešerše by měla mít specifické zaměření na meteorologické faktory, které tání ovlivňují, jako je teplota vzduchu, radiační podmínky, či přítomnost deště na sněhovou pokrývku.
Druhou částí práce bude vyhodnocení kontinuálně měřených dat výšky sněhu a vodní hodnoty sněhu (SWE) měřených na automatických stanicích katedry FGG a ČHMÚ na Šumavě (Modrava, Ptačí potok, Rokytka a Javoří pila). Následně proběhne výpočet intenzit tání (melt rates) a faktorů tání (dle metody degree-day) a sledována jejich závislost na meteorologických podmínkách, např. teplotě vzduchu, albedu, úhrnu krátkovlnné radiace, rychlosti větru, výskytu kapalných srážek, pokročilosti sezóny (den v roce) atd. Pro analýzy budou využita také manuálně měřená data výšky sněhu a SWE v lokalitách s různou vegetací. Tato měření budou provedena studentem v terénu (lokalita Ptačí nádrž v pramenné oblasti Vydry).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html