Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Josef Bohuslav Foerster: písňový cyklus Erotikon
Thesis title in Czech: Josef Bohuslav Foerster: písňový cyklus Erotikon
Thesis title in English: Josef Bohuslav Foerster: Erotikon (a Song Cycle)
Key words: Josef Bohuslav Foerster|písňová tvorba|písňový cyklus|Hamburk|popis|analýza|vztah hudby a slova|básníci|básnické předlohy
English key words: Josef Bohuslav Foerster|song output|song cycle|Hamburg|description|analysis|word-music relation|poets|original poetry
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Musicology (21-UHV)
Supervisor: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 04.10.2016
Date of assignment: 02.11.2016
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 08.11.2016
Date and time of defence: 06.09.2021 09:30
Date of electronic submission:23.07.2021
Date of proceeded defence: 06.09.2021
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: PhDr. Miroslav Pudlák, CSc.
 
 
 
Guidelines
V této bakalářské práci se autorka hodlá zabývat písňovou tvorbou skladatele J. B. Foerstera (1859–1951) z přelomu 19. a 20. století. Hlavním úkolem bude hudebně-textová analýza Foersterova písňového cyklu Erotikon op. 23 z roku 1894 - 1897 a rámcové zasazení tohoto díla do dobového kontextu písňové tvorby skladatele a jeho současníků.
References
BARTOŠ, Josef. Josef Bohuslav Foerster. 1.vyd. Praha: Mánes, 1923. 107 str.
BARTOŠ, Josef. Foerstrova píseň. In J. B. Foerster: jeho životní pouť a tvorba: 1859-1949. Josef Bartoš – Přemysl Pražák – Josef Plavec (eds). 1.vyd. Praha: Orbis, 1949, str. 207-240.
BRÁBEK, Ladislav. Česká písňová tvorba mezi dvěma válkami. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Katedra hudební, divadelní a filmové vědy, 1981. 174 str., 53 str. příloh. Vedoucí diplomové práce PhDr. Josef Bek, CSc.
DŽBÁNEK, Antonín, et al. Poutník se vrací: Josef Bohuslav Foerster – život a dílo. 1. vyd. Praha: SET OUT, 2006. 291 str. ISBN 80-86277-53-4.
FOJTÍKOVÁ, Jana. Pozůstalost Josefa Bohuslava Foerstra. Praha: NM ČMH. Musicalia II, 2010.
FOJTÍKOVÁ, Jana. Josef Bohuslav Foerster: svědectví pramenů: nový soupis hudebního díla. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2012. 263 str.
GABRIELOVÁ, Jarmila. Opus magnum Josefa Bohuslava Foerstera: Milostné písně op. 96 na slova Rabíndranátha Thákura. Hudební věda XXXIV, 1997, č. 3., str. 267-286. ISSN 0018-7003.
GABRIELOVÁ, Jarmila. Die Lieder von Josef Bohuslav Foerster (1859–1951): Drei Lieder zu den Texten von Karel Hynek Mácha Op. 85. Glasba, poezija – ton, beseda / Music, Poetry – Tone, Word. Simpozij / Symposium Ljubljana, 11.– 14. IV. 2000. Ljubljana 2001, str. 129–143.
HOLEČKOVÁ-DOLANSKÁ, Jelena. Písňová tvorba. In Dějiny české hudební kultury: 1890/1945: [1] 1890/1918. Robert Smetana (ed.). 1.vyd. Praha: Academia, 1972. Kapitola III. 3, str. 172-174.
KARBUSICKÝ, Vladimír. Co jsme dlužni Josefu Bohuslavu Foerstrovi. Hudební věda XXXV, 1998, č. 1, str. 3-45. ISSN 0018-7003.KRAFTOVÁ, Nikol. Ladislav Vycpálek. Kantáta Blahoslavený ten člověk.... Praha: Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav hudební vědy, 2011. 91 str. Vedoucí bakalářské práce prof. PhDr. Marta Ottlová.
MALÁ, Sandra. Písňová tvorba Antonína Dvořáka. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Ústav hudební vědy, 2011. 269 str. Školitelka doktorské disertační práce prof. PhDr. Marta Ottlová.
NEJEDLÝ, Zdeněk. Josef Bohuslav Foerster. 1.vyd. Praha: M. Urbánek, 1910. 219 str.
PALA, František. Josef Bohuslav Foerster. 1.vyd. Praha: SHV, 1962. 30 str.
THEURER, Josef A. Překlady J. B. Foersterových písní. Praha: Melantrich, 1921. 32 str.
TOKAROVÁ, Kateřina A. Foerstrova písňová tvorba 1890-1900. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta. Katedra muzikologie, 2010. 76 str. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D.
TOMÁNKOVÁ, Jana. Písňová tvorba J. B. Foerstera: Šest písní na básně Puškinovy op. 161. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav hudební vědy, 2011. 122 str. Vedoucí diplomové práce prof. PhDr. Marta Ottlová. VELICKÁ, Eva. Vítězslav Novák Údolí Nového království op. 31 v dobovém kontexstu Lieder der Dämmerung op. 42. J. B. Foerstera a raných písní Antona Weberna. Praha: Uiverzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav hudební vědy, 2002. Vedoucí diplomové práce prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Josef Bohuslav Foerster na prahu 21. století: Sborník z Mezinárodního sympozia [13.-15. 11. 2009, Praha, NM ČMH]. Míla Smetáčková (ed.). 1.vyd. Praha: Společnost J. B. Foerstra, 2010. 56 str.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html