Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Analýza témat v časopise Svět Sovětů se zaměřením na téma sovětské ženy
Thesis title in Czech: Analýza témat v časopise Svět Sovětů se zaměřením na téma sovětské ženy
Thesis title in English: Thematic analysis of Journal Svět Sovětů and tha image of Soviet woman
Key words: Sovětská žena, Svět Sovětů, Svaz přátel SSSR, Sovětský svaz, obsahová analýza, soustava témat
English key words: Soviet woman, Soviet Union, women in Soviet society, communist propaganda in Czechoslovakia, Content analysis
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 22.07.2013
Date of assignment: 22.07.2013
Date and time of defence: 14.09.2016 09:00
Venue of defence: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H105, 105, Hollar - místn. č. 105 (pro SZZk)
Date of electronic submission:31.07.2016
Date of proceeded defence: 14.09.2016
Reviewers: prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
POUŽITÉ PRAMENY

Časopisy

Svět sovětů, ročník III, IV, VI, VII, VIII, IX

1. Nová žena – socialistická údernice. Svět sovětů. V Praze: Bohumil Šmeral, únor-březen 1934, roč. III, č. 4, s. 2-3
2. Osvobození ženy jenom v zemi sovětů. Svět sovětů. V Praze: Bohumil Šmeral, únor-březen 1934, roč. III, č. 4, s. 1
3. Stalin o sovětské údernici. Svět sovětů. V Praze: Bohumil Šmeral, únor-březen 1934, roč. III, č. 4, s. 2
4. Význam ženské delegace k 8. březnu. Svět sovětů. V Praze: Bohumil Šmeral, únor-březen 1934, roč. III, č. 4, s. 3
5. Ženy v Sovětském svazu. Svět sovětů. V Praze: Bohumil Šmeral, únor-březen 1934, roč. III, č. 4, s. 8-9
6. S ženskou delegaci do SSSR. Svět sovětů. V Praze: Bohumil Šmeral, duben 1934, roč. III, č. 6, s. 8
7. Redakční dopis. Svět sovětů. V Praze: Bohumil Šmeral, březen 1934, roč. III, č. 7, s. 2.
8. Chtějí se sovětské ženy líbit? Svět sovětů. V Praze: Bohumil Šmeral, 1935, roč. IV, č. 4, s.12
9. Přátelství k SSSR zavazuje…! Svět sovětů. V Praze: Bohumil Šmeral, 1935, roč. IV, č. 7, s. 9.
10. Redakční dopis. Svět sovětů. V Praze: Bohumil Šmeral, 1935, roč. IV, č. 10-11, s. 2.
11. Ty, které sem nepatří. Svět sovětů. V Praze: Bohumil Šmeral, 1. únor 1937, roč. VI, č. 2, s. 13
12. Ženy Rudé armády. Svět sovětů. V Praze: Bohumil Šmeral, 1. únor 1937, roč. VI, č. 2, s. 7
13. Triumf sovětské vědy a techniky v Arktidě. Svět sovětů. V Praze: Bohumil Šmeral, 1. červenec 1937, roč. VI, č. 7, s. 8-9
14. O ženské práci v SSSR. Svět sovětů. V Praze: Bohumil Šmeral, 1. srpen 1937, roč. VI, č. 8, s. 7
15. Sovětské dívky po válce. Svět sovětů. Praha: Svoboda, 19.dubna 1946, roč. IX, č. 16, s. 4-5

Literatura
CEBE, Jan. Rudá Marie aneb se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak. In Česká novinářka: K postavení a obrazu novinářek v českých médiích. 1.vyd. Praha: Portál, 2011.168 str ISBN 978-80-262-0056-7. str 71-81
ČESTMÍR, Amort. Přátelé Sovětského svazu : z historie organizací přátel SSSR v Československu. Praha: Lidové nakladatelství, 1972. 111 s.
HALADA, Jan. Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006. 1. vyd. Praha: Libri, 2007. S 384 ISBN 978−80−7277−165−3.
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace / Jan Hendl. – Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. – Praha: Portál, 2016. 440 s. ISBN 978-80-262-0982-9 (vázáno)
JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. 416 s. ISBN 978-80-7367-466-3.
JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. 2. vyd. Praha: Portál, 2007. 208 s. ISBN 978-80-7367-287-4.
KONČELÍK, Jakub. Dějiny českých médií 20. Století / Jakub Končelík, Pavel Večera, Petr Orság. – Vyd.1. – Praha: Portál, 2010. – 344 s. ISBN 978-80-7367-698-8 (brož.)
KROUPA, Vlastislav, a kol. Stručný slovník protifašistického boje českého lidu. Praha: ČSPB, 1983. S. 138.
LOMÍČEK, Jan. Se Sovětským svazem na věčné časy? Proměny vnímání SSSR v Československu v průběhu „kratkého“ dvacátého stoleti. Sborník Národního muzea v Praze. Řada A – Historie. Sv.69. 2015. č. 1-2. S. 5-18
MALIA, Martin. Sovětská tragédie: Dějiny socialismu v Rusku 1917 - 1991. 1. vyd. Praha: Argo, 2004. 566 s. ISBN 80-7203-566-5
MAŠÍN, Josef. Před 45 lety byl založen Svět sovětů / Josef Mašín In: Rudé právo. - Roč. 57, č. 38 (15. 2.), s. 2. - 1977
MOULIS, Vladislav. Podivné spojenectví. Vydání I. Praha: Karolinum, 1996. 112 s. ISBN 80-7184-245-1
SCHERER, Helmut. Úvod do metody obsahové analýzy. In Analýza obsahu mediálních sdělení. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2011. 150 s. ISBN 80-246-0827-8. s. 29–50.
SEDLÁČEK, Jiří. – VÁVRA, Josef. Pro zemi milovanou: Z bojů o československo-sovětské přátelství. Praha: Svět sovětů, 1960. 414 s.
TRAMPOTA, Tomáš – VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. 1. vyd. Praha: Portál, 2010. 296 s. ISBN 978-80-7367-683-4.
РОМАНОВ, П.В. - ЯРСКАЯ-СМИРНОВА, Е. (под ред.) Советская социальная политика 1920-1930 годов. Идеология и повседневность. М.:ООО "Вариант", ЦСПГИ, 2007. - 432 с. (Romanov, P.V – Jarskaja-Smirnova, J. Sovětská sociální politika 1920-1930. Ideologie a každodennost).
NÁRODNÍ ARCHIV (NA). Značka fondu: PP 1931-1940. Fond: Policejní ředitelství Praha II – prezidium – 1931-1940. Karton 886. Signatura: 42/K -73/106
NÁRODNÍ ARCHIV (NA). Značka fondu: PŘ 1941-1951. Fond: Policejní ředitelství Praha II – všeobecná spisovna – 1941-1950. Karton: 5688. Signatura: K 4435/22 koťátko marie

Elektronické zdroje
CLEMENTS B. E. The Birth of the New Soviet Woman. Washington, D.C.: Woodrow Wilson International Center for Scholars; Kennan Institute Occasional Paper Series #140 [online]. 1981. PDF 33 pages. Citováno dne [2016-07-28]. Dostupné z www: file:///C:/Users/hannad/Downloads/op140_new_soviet_woman_Clements_1981.pdf
16. PŘIBÁNOVÁ, Alena. Slovník české literatury [online]. 2012. Citováno dne [2016-05-12]. Dostupné z www: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1694
17. RŮŽIČKA, Daniel. Totalita [online]. © 1999 – 2016. Citováno dne [2016-07-27]. Dostupné z www: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/scsp.php ).
ДАШИЕВА, А.Д. Образ советской женщины накануне Великой Отечественной Войны [online]. Вестник Бурятского Госуниверситета. 2010/7. С.14-17. (Dašieva, A.D. Obraz sovětských žen v předvečer Velké vlastenecké války. Věstník Burjatské státní univerzity. 2010/7. S.14-17). Citováno dne [2016-07-27]. Dostupné z www: http://cyberleninka.ru/article/n/obraz-sovetskoy-zhenschiny-nakanune-velikoy-otechestvennoy-voyny
ДНЕПРОВСКАЯ, А.А Образ советской труженицы в первое послевоенное десятилетие [online]. Вестник Омского Университета. 2011. № 1. С.91-98. (Dneprovskaja, А.А. Obraz sovětské dělnice v prvním poválečném desetiletí. Věstník Omské univerzity. 2011. č.1. S. 91-98). Citováno dne [2016-07-27]. Dostupné z www: http://cyberleninka.ru/article/n/obraz-sovetskoy-truzhenitsy-v-pervoe-poslevoennoe-desyatiletie-po-materialam-spetsialnyh-zhenskih-izdaniy).
Женщины в СССР // Женщины мира в борьбе за социальный прогресс [online]. М., Мысль, 1972. С. 29-82 (Ženy v SSSR // Ženy v boji za sociální pokrok). Citováno dne [2016-07-27]. Dostupné z www: http://www.a-z.ru/women/texts/gensssrr.htm
Preliminary scope of work
Předkládaná diplomová práce se věnuje tématické agendě časopisu Svět Sovětů v předválečné (1934 – 1938) a poválečné době (1945 – 1946) a jím formovanému obrazu sovětské ženy. Základním výzkumným záměrem bylo zpracovat komplexní soustavu témat časopisu ve zvolených časových úsecích, dále zachytit případné rozdíly v popisu v rámci zkoumaných období a následně zanalyzovat podíl tématiky o sovětské ženě v této soustavě, zejména s ohledem na následující rozbor jejího obrazu, tak jak byl uměle konstruován zkoumaným časopisem. Práce si kladla za úkol rekonstruovat podobu „obrazu“ sovětského ženy a srovnat jeho proměny v období před II. světovou válkou a následně po jejím skončení. Předpokladem bylo, že vytváření obrazu zaleželo na propagační a agitační politice komunistické strany Československa i Sovětského svazu samotného, a že tento obraz procházel změnami v závislosti na politických cílech KSČ i Sovětů, které se měnily v souladu s odehrávajícími historickými události. Těžiště této práce tedy představujet obraz sovětské ženy, záměrně tvořený jako prostředek agitace a propagandy, podřízený úkolům politického boje.
Preliminary scope of work in English
The present thesis is dedicated to the thematic agenda of the magazine „Svět Sovětů“ („The World of Soviets”) during the pre-war period (1934 - 1938) and the post-war years (1945 - 1946) as well as the image of the Soviet women, that this magazine was forming. Fundamental intention of this research was to process complex set of topics of this magazine during mentioned time intervals, then capture differences (in case there were any) in the description during those periods and subsequently analyze the portion of articles that was dedicated to a Soviet woman, especially with regard to the following analysis of her image that was artificially constructed in the given magazine. The aim of this paper was to reconstruct the image of the „look“ of the Soviet women and make comparison of its development during the period before World War II and subsequently after it was over. The assumption was that her portrayal depended on promotional and agitational politics of the Communist Party of Czechoslovakia and the Soviet Union itself, and that this image was changing depending on the political objectives of the Communist Party and the Soviets, which varied in accordance with the historical events that were taking place. This thesis therefore presents image of Soviet women deliberately formed as means of agitation and propaganda, subordinated to the challenges of the political regime.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html