Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Postoj lidí k agenturám práce a agenturnímu zaměstnávání v České republice
Thesis title in Czech: Postoj lidí k agenturám práce a agenturnímu zaměstnávání v České republice
Thesis title in English: Attitude of people to employment agency and agency employment in the Czech Republic
Key words: Agenturní zaměstnávání, agentury práce, personální agentury, trh práce, dočasné přidělení, nezaměstnanost, flexibilní práce
English key words: Agency employment, employment agencies, recruitment agencies, labour market, temporary employment, unemployment, flexible work
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Sociology (23-KS)
Supervisor: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 11.06.2015
Date of assignment: 11.06.2015
Date and time of defence: 07.09.2016 00:00
Venue of defence: Jinonice, U Kříže 8, Praha 5
Date of electronic submission:01.08.2016
Date of proceeded defence: 07.09.2016
Reviewers: doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
 
 
 
URKUND check:
Guidelines
V analytické části práce budou použita jak data kvantitativního charakteru, tak i data kvalitativní charakteru, jelikož díky tomu bude možné mít komplexnější představu o zkoumané problematice. Budou použita data ze statistik o agenturách práce, která poslouží především v otázce prozkoumání fungování a současném stavu agentur práce v českém prostředí. K naplnění cíle diplomové práce, tedy problematiky výhod, nevýhod využití personálních agentur a odlišných zkušeností s jejich praktikami, bude využito osobních rozhovorů. Bude provedeno několik hloubkových rozhovorů se zástupci skupin uživatel-agentura práce-zaměstnanec. Ráda bych provedla alespoň 6 rozhovorů, po dvou zástupcích z každé skupiny, ideálně pak z rozdílných prostředí. Se zástupci z velké a menší personální agentury nebo z Prahy a menšího města apod. Pokud se mi podaří získat kontakty a ochotné zástupce, ráda bych také provedla expertní rozhovory s reprezentanty Ministerstva práce a sociálních věcí, odborových svazů a Asociace poskytovatelů personálních služeb ohledně fungování a existence agentur práce. Nebo bych ráda získala alespoň jejich vyjádření a postoj k této problematice. Rozhovory budou mít polostrukturovaný charakter a budou se zaměřovat na výhody, nevýhody, fungování a postoje k personálním agenturám z pohledu zástupců zainteresovaných skupin aktérů.


5 Výzkumné otázky
Výzkumné otázky jsou:

• Jaké jsou výhody a nevýhody fungování agentur práce s pohledu zaměstnance?
• Jaké jsou výhody a nevýhody fungování agentur práce s pohledu agentur práce?
• Jaké jsou výhody a nevýhody fungování agentur práce s pohledu uživatele-zaměstnavatele?
• Jak se k problematice fungování agentur práce staví dohlížející složky (Ministerstvo práce a sociálních věcí, odborové svazy a Asociace poskytovatelů personálních služeb)?


6 Předpokládaná struktura diplomové práce
1) Úvod
2) Teorie agenturního zaměstnávání
3) Metody
4) Analytická část-praxe agenturního zaměstnávání (výhody a nevýhody)
5) Závěr
References
a) Tematická

APA. Dostupné z: <http://www.apa.cz/aktuality.htm>

Časopis Práce a mzda. Dostupný z: < http://www.mzdovapraxe.cz/>

Český statistický úřad. Dostupný z: <http://www.czso.cz/>

HORÁKOVÁ, A. Teorie a praxe agenturního zaměstnávání. Praha, 2013. 72 s.
Diplomová práce. Univerzita Karlova, Katedra pracovního práva a práva
sociálního zabezpečení. Vedoucí práce Martin Štefko.
MPSV. Integrovaný portál MPSV. Dostupný z:< http://portal.mpsv.cz>

MPSV. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dostupný z: http://www.mpsv.cz/cs/

PICHRT, J. 2013. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck.
ŠUBRT
, B. Právní analýza institutu agenturního zaměstnávání v ČR. Dostupný z: <https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace/pravni_analyza_ap_v_cr.doc>
ŠUBRT, B. Pracovněprávní problémy dodávek prací a agenturního zaměstnávání.
Dostupný z: www.volny.cz/akv/agzam041212.doc
TOŠOVSKÝ, A. Agenturní zaměstnávání a jeho praktické problémy. Praha,
2009. 82 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Katedra pracovního práva a
práva sociálního zabezpečení. Vedoucí práce Martin Štefko.


b) Metodologická
BABBIE, E. 2004. The practice of social research. Belmont: Thomson Learning.
HENDL, J- 2009. Přehled statistických metod – Analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál
HENDL, J. 2008. Kvalitativní výzkum – Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál

Preliminary scope of work
Tématem diplomové práce je teorie a praxe agenturního zaměstnávání v české společnosti a tematicky se tedy řadí do oblasti sociologie práce. V České republice aktivně působí zhruba pět set personálních agentur, které zprostředkovávají zájemcům práci. Odhady odborníků ovšem hovoří o tom, že až třicet procent z nich využívá legislativní mezery a okrádá zaměstnance i stát o stovky milionů korun. Nekalé praktiky firem vydávajících se za pracovní agentury poškozují celý český pracovní trh a českou společnost. Důvěra lidí v agentury práce se kvůli nepoctivým „rádoby agenturám“ na trhu snižuje a stát navíc přichází o stovky milionů korun na daních. Uchazeči o práci skrze pracovní agenturu v rostoucí míře ztrácejí zájem, bojí se toho, že agentura s nimi bude jednat hůře, než kdyby byli přímo pod zaměstnavatelem nebo že dostanou nižší mzdu. To by ale bylo v rozporu se Zákonem o srovnatelných podmínkách, kterým se všichni zprostředkovatelé práce musí řídit. Zhoršují tak pověst všem, tedy i těm, které dodržují legislativní podmínky. To následně může mít dopad i na zaměstnanost v celém regionu. Do tohoto procesu jsou zainteresováni nejen přímý účastníci, tedy uživatel, agentura práce a zaměstnanec agentury práce, ale i stát České republiky skrze Ministerstvo práce a sociálních věcí, dále odborové svazy a Asociace poskytovatelů personálních služeb.
Ve své práci bych se ráda věnovala postavení a fungování personálních agentur na českém trhu a jejich pravomoci. Zaměřila bych se především na vztah uživatel-agentura práce-zaměstnanec agentury práce a jejich pohled na výhody a nevýhody fungování agenturního zaměstnávání. V tomto ohledu se setkáváme s různými zkušenostmi a protichůdnými názory. Cílem práce tedy není odhalit nekalé praktiky agentur práce, ale zmapovat problematiku jejich fungování z různých úhlů pohledu zainteresovaných aktérů, kteří mají odlišné zkušenosti a názory na jejich praktiky a fungování. Zaměřím se na to, jak se na problematiku agentur práce, výhody a nevýhody jejich využití, dívají zaměstnavatelé, pracovníci samotných agentury a zaměstnanci a pokusím se toto téma zpracovat ze sociologického úhlu pohledu. Dílčím cílem je pak zjištění, jak se k problematice agentur práce staví instituce, jež vykonávají dohled nad působením agentur práce, a to: Ministerstvo práce a sociálních věcí, odborové svazy a Asociace poskytovatelů personálních služeb. Zda jsou agentury práce příživníky na jejich zaměstnancích, provozující novodobé otroctví či jsou korektním a etickým poskytovatelem služeb a pomocníkem jak firmám při hledání zaměstnanců tak nezaměstnaným při hledání zaměstnání a vyplňujícím tak díru na trhu, kterou nedokážou pokrýt úřady práce.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html