Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 363)
Assignment details
   Login via CAS
Srovnání motivace uživatelů Instagramu a polaroidu
Thesis title in Czech: Srovnání motivace uživatelů Instagramu a polaroidu
Thesis title in English: Comparison of Motivation of Instagram and Polaroid Users
Key words: Polaroid, Instagram, motivace, uživatel, retro, nostalgie, sociální síť, fotografie, mobilní fotografie, instantní fotografie, fotoaparát, nová média
English key words: Polaroid, Instagram, motivation, user, retro, nostalgia, social network, photography, mobile photography, instant photography, new media
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Information Studies and Librarianship - New Media Studies (21-UISKNM)
Supervisor: doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 23.05.2014
Date of assignment: 23.05.2014
Administrator approval: zatím neschvalováno
Date and time of defence: 15.09.2016 09:00
Date of electronic submission:31.07.2016
Date of proceeded defence: 15.09.2016
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
V diplomové práci bude autorku zajímat retro estetika ve fotografii, která je velmi aktuálním tématem. Postaví proti sobě dvě odlišné technologie, které však dosahují obdobných vizuálních výsledků – archaický polaroid a moderní aplikaci Instagram. Použitím obou zařízení lze pořídit fotografie s výraznou vizuální stylizací, která si je navíc nápadně podobná – otázkou je, podle čeho se uživatelé rozhodují pro archaickou či moderní verzi. Práce se bude sestávat ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické bude autorka řešit vztah polaroidové a instagramové fotografie. Postihne, jak se tyto dva fenomény vzájemně ovlivňují a jejich hlavní rozdíly, zejména co se týká estetiky fotografií, dostupnosti a ovládání zařízení, nutnosti fotografických znalostí, ceny a dalších. Z těchto úvah se pokusí vyvodit výzkumné otázky, na které se bude soustředit v praktické části a jejichž zodpovězení vysvětlí motivaci fotografů, kteří se rozhodnou fotit polaroidem a těch, kteří používají Instagram. Úkolem druhé části bude odpovědět na výzkumné otázky, a to pomocí vlastního výzkumu. Ten bude prováděn ve dvou částech. V první bude vypracován dotazník (jak online, tak i jeho papírová verze) a rozšířen do obou skupin. V druhé, kvalitativní části, se bude autorka ptát vybraných uživatelů Instagramu a fotografů jednotlivě. Otázky budou voleny podle výsledků první části výzkumu, abychom dostali konkrétnější odpovědi na výzkumné otázky. Předběžná osnova: I. Úvod: Rešerše odborné literatury a dostupných informačních zdrojů o dané problematice II. Teoretická část: Teoretický úvod, zabývající se na základě přečtené literatury vztahem instagramové a polaroidové fotografie, navržení výzkumných otázek III. Praktická část: Metodologie práce IV. Část popisující průběh první části výzkumu, vyzdvižení důležitých zjištění V. Část popisující průběh druhé části výzkumu, vyzdvižení důležitých zjištění VI. Zhodnocení obou částí výzkumu VII. Závěr: Shrnutí zjištění výzkumu, odpověď na výzkumné otázky Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
References
BENJAMIN, Walter – Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti, in: Benjamin, Walter, Dílo a jeho zdroj, Odeon, Praha 1979, s. 17–47. FLUSSER, Vilém – Za filosofii fotografie, Hynek, Praha 1994. CHANDLER, Lisa; LIVINGSTON, Debra – Reframing the Authentic: photography, mobile technologies and the visual language of digital imperfection. CROUCH, Ian – Instagram’s instant nostalgia, in: The New Yorker, Culture Desk, April 10, 2012. SONTAG, Susan – O fotografii, Praha; Litomyšl: Paseka; Brno: Barrister & Principal, 2002. SOLOMUN, Sonja – A Mobile Army of Metaphors: Archiving, Sharing, and Distributing the Social in Digital Photography, Queen's University, 2011. HOCHMAN, Nadav; SCHWARTZ, Raz – Visualizing Instagram: Tracing Cultural Visual Rhythms, The AAAI Press, Palo Alto, California 2012. LIPOVETSKY, Gilles – Říše pomíjivosti: Móda a její úděl v moderních společnostech, Prostor, Praha 2002. TRAMPOTA, Tomáš; VOJTĚCHOVSKÁ, Martina – Metody výzkumu médií, Portál, Praha 2010. ROSE, Gillian – Visual methodologies: An introduction to the interpretation of visual materials, Sage, London 2001.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html