Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Trvale udržitelný rozvoj ve východních a západních městech v Evropě
Thesis title in Czech: Trvale udržitelný rozvoj ve východních a západních městech v Evropě
Thesis title in English: Sustainable Development in Eastern and Western cities in Europe
Key words: Trvale udržitelný rozvoj, město, Evropa, životní prostředí, environmentální postoje, komparace, sociologie, ISSP 2010 Environment III
English key words: Sustainable development, city, Europe, environment, environment attitudes, comparison, sociology, ISSP 2010 Environment III
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Sociology (21-KSOC)
Supervisor: Mgr. Jan Sládek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.12.2015
Date of assignment: 09.12.2015
Administrator's approval: not processed yet
Date and time of defence: 06.09.2016 09:00
Date of electronic submission:31.07.2016
Date of proceeded defence: 06.09.2016
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: Mgr. Eva Richter, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. Východiska K vymezení jasného východiska bych považovala nutnou potřebu se zaměřit na budování stabilnější budoucnosti dalším generacím a to pomocí většího zájmu o životní prostředí ve městě. Město považuji za přirozené prostředí lidí, kteří se v něm pohybují každodenně a spolupodílí se na rozvoji města. Koncept udržitelného rozvoje je často spojován s environmentální politikou či výchovou, ale nyní pro tuto práci bude více relevantní zaobírat se prostředím města, kde se vyskytuje nejvyšší koncentrace lidí, kteří spolu každodenně vytvářejí sociální interakce a mohou tak pomoci zlepšit budoucnost. 2. Cíle Primárním cílem je zmapování komplexního konceptu trvale udržitelného rozvoje a vztahu s městem. Popsat, co nejpřesněji teoretickou část a přiblížit toto téma čtenářům, kteří se zajímají o koncept udržitelného rozvoje ve městě. Za sekundární cíl jsem si určila srovnání evropských měst (se zaměřením na porovnání českých měst s evropskými) v soutěži „Evropské zelené město“, které každoročně pořádá Evropská komise. Města, na která bych se chtěla zaměřit nejvíce, jsou Praha, Vsetín, Bristol a Kodaň. Mým cílem bude ukázat, jakým způsobem se vyvíjejí města západní a střední Evropy a pokusit se poukázat na rozdíly mezi nimi. 3. Metodika Teoretická část bude čerpána ze zahraniční a české literatury, která bude orientovaná na empirické a teoretické práce z oboru sociologie města a environmentální politiky. V praktické části rozvedu toto téma v případové studii na srovnání měst z různých časových období. Budu vycházet z dat soutěže „Evropské zelené město“ a data zanalyzuji. Tato soutěž je určena pro velká evropská města, které mají více než 200 tis. obyvatel. Cílem soutěže je ocenit města, která jsou aktivní v přístupu k péči o životní prostředí. V soutěži jsou určeny hlavní indikátory, podle kterých je určována „zelenost“ měst, např. emise CO2, dostupnost veřejné zeleně, zatížení hluku a spotřeba vody. V určování „Zelených evropských měst“ je velice důležitá dokumentace a klade se na ní velký důraz, jedná se především o dlouhodobější stav indikátorů a to nejméně za deset let. 4. Hypotézy H1: Lidé pocházející ze západní Evropy mají pozitivnější postoj k životnímu prostředí. H2: Západní státy Evropy se snaží více podporovat myšlenku trvale udržitelného rozvoje. 5. Charakteristika závěrů První část závěrečné práce by mohla přispět ke větší přehlednosti celé teoretické problematiky trvale udržitelného rozvoje ve městě. Závěry této práce mohou pomoct konkrétněji zmapovat současnou situaci a podpořit další jedince, nejen na akademickém poli, zlepšit přístup k životnímu prostředí a to zejména v jejich blízkém okolí – v jejich bydlišti, pracovišti, místech rekreace ve městě.
References
Agenda 21 [online]. 2000. Praha: Ministerstvo životního prostředí [citace 19. listopadu 2015]. Dostupné z: < http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/e26dd68a7c931e61c1256fbe0033a4ee/b56f757c1507c286c12570500034ba62?OpenDocument >. Castrignanò, M. Colleoni, M. Pronello, C. 2012. Muoversi in città. Accessibilità e mobilità nella metropoli contemporanea. Milano: Angeli Beck. Ulrich. 2004. Riziková společnost. Praha: SLON. Bell, Michael M. 1998. An Invitation to Environmental Sociology. Thousand Oaks: Pine Forge Press. Bergamschi, M. Castrignanò, M. 2014. La cittá kontesa. Milano: FrancoAngeli Enviroment European Green Capital [online]. 2015 Dostupné z: Florida, Richard. 2003. „Cities and the Creative Class.“ Pp. 290-301 inEade, J., Ch. Mele (eds.) Understanding the City: Contemporary and Future Perspectives. Oxford: Blackwell Publishers. Harrington, Austin a kol. 2006. Moderní sociální teorie. Praha: Portál. Jayne, Mark. 2006. Cities and Consumption. London. New York: Routledge. Mitterer, W. Manella, G. 2013 Costruire sostenibilità. Crisi ambientale e bioarchitettura. Milano: Angeli Nuvolati, G. Piselli F. 2009. : La città: bisogni, desideri, diritti. La città diffusa: stili di vita e popolazioni. 2009: Angeli Our Common Future [online].1987. World Commission on Environment and Development [citace 19. 10. 2015]. Dostupné z: . Park, Robert. E., Ernest W. Burgess, Roderick D. McKenzie. 1926. The City. Chicago: University of Chicago Press. Prugh, Thomas., Erik Assadourian. 2003. “What is Sustainability, Anyway?” Worldwatch Magazine, September/October: 10-21. Ravetz. Joe. 2000. City Region 2020 – Integrated Planning for a Sustainable Environment. London: Earthscan Publications Ltd. Ray, Paul H. 1997. „The emerging culture.“ American Demographics 19, 2: s. 28. Schmookler, Andrew B. 1991.„The Insatiable Society: Materialistic Values and Human Needs.“ The Futurist 25, 4: 17-19. Slater, Don. 1998. Themes from the Sociology of Consumption Veblen, Thorstein. 1999. Teorie zahálčivé třídy. Praha: Sociologické nakladatelství. Velký sociologický slovník. 1996. Praha: Karolinum. Wheeler, Stephen. M., Timothy Beatley. 2004. The Sustainable Urban Development Reader. London: Routledge.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html