Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Spolupráce Pohraniční stráže s civilním obyvatelstvem v šedesátých a sedmdesátých letech: příklad Chebska
Thesis title in Czech: Spolupráce Pohraniční stráže s civilním obyvatelstvem v šedesátých a sedmdesátých letech: příklad Chebska
Thesis title in English: Cooperation of Border guards with civic inhabitants in 60's and 70´s era: example of Cheb region
Key words: Pohraniční stráž, státní hranice, 5. brigáda Pohraniční stráže, Chebsko, civilní sektor
English key words: Border Guard troops, state borders, 5. brigade of Border guards, Cheb region, civilian sector
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Oral History and Contemporary History (24-KOHSD)
Supervisor: doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 12.07.2016
Date of assignment: 12.07.2016
Date of electronic submission:23.04.2017
Date of proceeded defence: 22.06.2017
Course: Thesis Defence (YMO001)
Reviewers: Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Diplomová práce bude pojednávat o systému spolupráce vojsk Pohraniční stráže s civilním sektorem. Pokusím se zmapovat aktivity, které patřily ke každodenní rutině vojáků na rotách podél hranic. Toto mapování provedu na základě analýzy rozhovorů s důstojníky 5. brigády vojsk Pohraniční stráže, která sídlila v Chebu. V Chebu sídlily i dva z pěti praporů brigády. Práce se bude věnovat především šedesátým a sedmdesátým letům, kdy byla většina narátorů v aktivní službě
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html