Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Přístup českých a slovenských inzerentů k inzerci na propagandistických a konspiračních webech
Thesis title in Czech: Přístup českých a slovenských inzerentů k inzerci na propagandistických a konspiračních webech
Thesis title in English: The approach of Czech and Slovaks advertisers to advertising on conspiracy and propagandistic websites
Key words: Propaganda, dezinformace, konspirace, hoax, programatická reklama, AdSense, budování značky, online reklama, etika online reklamy
English key words: Propaganda, disinformation, hoax, conspiracy, programmatic advertising, AdSense, brand building, online advertising, online advertising ethics
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Marketing Communication and Public Relations (23-KMKPR)
Supervisor: Mgr. Eva Máchová
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 24.06.2016
Date of assignment: 24.06.2016
Date and time of defence: 21.06.2017 08:00
Venue of defence: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H110, Hollar - místn. č. 110
Date of electronic submission:18.05.2017
Date of proceeded defence: 21.06.2017
Reviewers: Mgr. Ing. Marek Vranka
 
 
 
URKUND check:
References
KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 14. vydání, [4. vydání]. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5.
GEDDES, Brad. Advanced Google AdWords. 3. Symbex, 2014. ISBN 978-1118819562.
Online marketing. Kolektiv autorů. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4155-7.
Nápověda Google Adwords. Gooogle.com [online]. [cit. 2016-05-09]. Dostupné z:https://support.google.com/adwords/
WINTER, Filip. Právo a reklama v praxi. 1. vyd. Praha: Linde, 2007, 335 s. ISBN 978-807-2016-549
Aaker, D.A. 2003. Brand building: Budování značky. Brno: Computer Press.
KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1481-3.
ZION, Lawrie a David CRAIG. Ethics for Digital Journalists. Routledge, 2015.
VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Image a firemní identita. Praha: Grada, 2009. Expert.ISBN 978-80-247-2790-5.
JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. 2. vyd. V Brně: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4311-7.
Preliminary scope of work
Cílem této práce je poskytnout vhled do problematiky nákupu programatické reklamy na konspiračních a propagandistických webech, se zaměřením na to, jak se k problému staví čeští a slovenští inzerenti. V teoretické části se na tuto problematiku bude nahlížet z 3 perspektiv. První perspektiva bude technická, v rámci které si ukážeme, jak programatická reklama funguje. Druhá perspektiva bude etická, kdy bude diskutováno, zda je aktivita těchto webů v rozporu s etickými principy masových médií a žurnalistiky. Třetí pohled pak bude řešit téma z pohledu zabezpečení značky v prostředí internetu. V závěru práce prezentujeme výsledky průzkumu přístupu českých a slovenských inzerentů k inzerci na takovýchto webech. Tyto výsledky pak uvedeme do kontrastu s teorií.
Preliminary scope of work in English
The aim of this thesis is to provide insight into problematics of buying programmatic advertising on conspiracy and propagandistic websites. Besides it presents the approach of Czech and Slovak advertisers to advertising on mentioned websites. In theoretical point of view thesis discusses the cause from 3 different perspectives. First the thesis provides technical approach as it shows how programmatic advertising works. Second aspect examines if presence of these websites is in contrary to mass media and journalism ethics. Third perspective then discusses brand safety on the Internet. At the end the thesis offers the results of our research which focuses on approach of Czech and Slovaks advertisers to advertising on conspiracy and propagandistic websites. Then we put the results of our research in contrast to theoretical perspectives.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html