Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Analýza vnímání kampaně „Měníme letiště pro vás“ Letiště Václav Havla Praha
Thesis title in Czech: Analýza vnímání kampaně „Měníme letiště pro vás“ Letiště Václav Havla Praha
Thesis title in English: Analysis of the perception of the "Changing the airport for you" campaign carried out by Vaclav Havel Airport Prague
Key words: Letiště Václava Havla Praha, marketing cestovního ruchu, trendy v leteckém marketingu, marketing letiště, marketingový mix, analýza kampaně
English key words: Vaclav Havel Airport Prague, tourism marketing, trends in aviation marketing, airport marketing, marketing mix, campaign analysis
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Marketing Communication and Public Relations (23-KMKPR)
Supervisor: Mgr. Ing. David Klimeš, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 23.06.2016
Date of assignment: 23.06.2016
Date and time of defence: 19.06.2017 08:00
Venue of defence: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H108, Hollar - místn. č. 108
Date of electronic submission:17.05.2017
Date of proceeded defence: 19.06.2017
Reviewers: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
HALADA, Jan (ed.). Marketingová komunikace a public relations: výklad pojmů a teorie oboru.
První vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3075-5.
Slovník kolektivu autorů z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy obsahuje přes 250 výkladových hesel z oboru marketingové komunikace a public relations. Přehled hesel umožňuje základní orientaci v konceptech oboru. Kniha je určena jak studentům, tak těm, kteří s pojmy marketingové komunikace přicházejí do styku v rámci své profese.

HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-5022-4.
Kniha je komplexní a moderně pojatá publikace z oboru public relations, zaměřená na domácí podmínky a obsahující případové studie. Představuje jak základní teoretické přístupy a koncepty, tak důležité poznatky ze souvisejících disciplín, a popisuje specifické oblasti PR včetně jejich etických a legislativních hranic.

KARLÍČEK, Miroslav a Petr KRÁL. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3541-2.
Kniha komplexně a čtivě seznamuje s nástroji marketingové komunikace a jejich aplikacemi na našem trhu. Srozumitelný text je doplněn příklady z české i slovenské praxe. Po seznámení s modelem marketingové komunikace a problematikou komunikačního plánování nás kniha poučí o praktickém využití jednotlivých prvků komunikačního mixu: reklamy, direct marketingu, public relations, podpory prodeje, event marketingu, sponzoringu, osobního prodeje a online komunikace.

KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Překlad Tomáš Juppa, Martin Machek. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5.
Jedná se o nejuznávanější učebnici marketingového řízení, tzv. bibli marketingu, přináší nejnovější poznatky marketingové teorie a praxe. Autoři reflektují dramatické změny v marketingovém prostředí, zejména ekonomické poklesy a recese, rostoucí význam udržitelného a "zeleného" marketingu, rychlý rozvoj technologií, využití počítačů, internetu a mobilních telefonů. Významná pozornost je věnována i sociálním médiím a komunikaci.

JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4670-8.
Publikace uznávané autorky se jako jediná na českém trhu komplexně věnuje problematice strategického marketingu, tvorbě marketingových strategií a trendům v této oblasti. Upozorňuje na důležitou úlohu strategického řízení v životě firem a organizací a na jeho provázanost s marketingem. Srozumitelný výklad je doplněn příklady z praxe reálných firem.

PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada, 2010. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3622-8.
Publikace uznávaných českých autorek se komplexně věnuje problematice marketingové komunikace, představuje model komunikačního mixu a jeho jednotlivé části, přehledně vysvětluje související témata a poukazuje na trendy v oblasti komunikace na počátku 21. století. V knize se seznámíme s cíli a možnými strategiemi marketingové komunikace, s tvorbou komunikačního mixu, metodikou a bariérami stanovování rozpočtu.

VYSEKALOVÁ, Jitka. Emoce v marketingu: jak oslovit srdce zákazníka. Praha: Grada, 2014. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4843-6.
Kniha pojednává o roli emocí v marketingu – od marketingového výzkumu přes jednotlivé části marketingového mixu až po komunikační strategie. Jednotlivé části textu rozebírají jak je možné emoce v marketingu využít, jak je můžeme zkoumat a měřit. Jak můžeme emoce v marketingu a především v marketingové komunikaci využít? Autorka nám ukazuje, jak pomocí emocionální komunikace vzbudit zájem zákazníků a vybudovat s nimi pozitivní a trvalé vztahy.

HORNER, Susan a John SWARBROOKE. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času: aplikovaný marketing služeb. Praha: Grada, c2003. Expert (Grada). ISBN 80-247-0202-9.
Kniha se v šesti samostatných částech zaměřuje na specifické rysy evropského turistického průmyslu, marketingový mix v cestovním ruchu, marketingové plánování v této oblasti, marketing v jednotlivých sektorech cestovního ruchu (sport, rodinné rekreace, ubytování, nákupy, návštěvnické atrakce, doprava apod.), vliv globalizace na cestovní ruch a další aspekty cestovního ruchu, jako např. jeho kvalitu a rozvoj.

DUDÁČEK, Lubomír. Dopravní letiště Prahy: The airports of Prague : 1918-1946. Praha: MBI, 1998. ISBN 80-902-2384-2.

DUDÁČEK, Lubomír. Dopravní letiště Prahy: The airports of Prague : 1947-2000. 2. limitované vyd. Praha: MBI, 2012. ISBN 978-80-86524-17-7.
Obě výše zmíněné knihy autora Lubomíra Dudáčka se zabývají historií pražského letiště, hlavně jeho rozvojem v r. 1947 i reorganizací po únoru 1948.Převážná část knihy zachycuje základní etapy výstavby letiště Praha - Ruzyně. Dvojjazyčnou publikaci (česky + anglicky) doprovází velice bohatý fotografický obsah, plánky a nákresy.

PELSMACKER, Patrick de, Maggie GEUENS a Joeri van den BERGH. Marketingová komunikace. Praha: Grada, 2003. Expert (Grada). ISBN 80-247-0254-1.
Kniha nabízí úplný přehled stavebních kamenů, technik a aplikací marketingových komunikací, a to především v evropském kontextu. Jednotlivé kapitoly pokrývají všechny složky komunikačního mixu. Publikace je výsostně uživatelsky komfortní a přehledná, obsahuje příklady, případové studie, shrnutí kapitol a otázky k opakování.
Preliminary scope of work
Bakalářská práce Analýza vnímání kampaně „Měníme letiště pro vás“ Letiště Václava Havla Praha se zabývá analýzou a vyhodnocováním vnímání kampaně Letiště VH Praha. Úkolem kampaně bylo podpořit vnímání letiště jako moderního a přátelského prostředí. Práce nejprve shrnuje poznatky z teoretické oblasti marketingové komunikace a s ní souvisejících témat cestovního ruchu a trendů v leteckém cestování. Další část práce, praktická, je analýza jednotlivých kroků marketingového plánu a jeho mixu od začátku kampaně, tedy od poloviny roku 2015. Praktická část se na základě získaných dat z osobního hloubkového rozhovoru a kvantitativního dotazníku zabývá detailní analýzou vnímání kampaně a letiště samotného. Mezi hlavní cíle práce patří aplikování teoretických znalostí na praktické využití v kampani – zda se držela tradičních metod, nebo poskytla nové formy komunikace, a jak byl sestaven její marketingový mix.
Preliminary scope of work in English
The bachelor thesis Analysis of the perception of the "Changing the airport for you" campaign carried out by Vaclav Havel Airport Prague is focused on analyzing and evaluating the perception of the recent Prague Airport campaign. The aim of the campaign was to support the perception of the airport as a modern and friendly area. Firstly, the thesis defines the knowledge from the theoretical field of marketing communication and related topics such as tourism and airport marketing trends. The next part of the thesis, the practical one, is the analysis of the individual steps of the marketing plan and its mix from the beginning of the campaign, from the middle of 2015. The practical part of the thesis is based on the acquired data from the personal in-depth interview and quantitative questionnaire, which analyzes the perception of the campaign and the airport itself. The main aims of the thesis are to apply theoretical knowledge to practical use in the campaign – whether it kept to standards or provided new forms of communication and how its marketing mix was composed.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html