Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Genderové a (pro)ženské NNO v České republice – reflexe proměny tematického portfolia od vstupu do Evropské unie
Thesis title in Czech: Genderové a (pro)ženské NNO v České republice – reflexe proměny tematického portfolia od vstupu do Evropské unie
Thesis title in English: Gender equality and (pro)women NGOs in the Czech republic – reflection of the thematic portfolio trasformation from the EU accession.
Key words: genderová rovnost, nestátní neziskové organizace (NNO), Evropská unie, Česká republika, Evropské strukturální fondy, Evropský sociální fond, tematické portfolio, genderové konceptuální rámce
English key words: gender equality, non-governmental organizations (NGOs), European Union, Czech Republic, European Structural Funds, European Social Fund, thematic portfolio, gender conceptual frameworks
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Gender Studies (24-KGS)
Supervisor: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 17.06.2016
Date of assignment: 17.06.2016
Date of electronic submission:24.06.2016
Date of proceeded defence: 27.09.2016
Course: Thesis Defence (YMGOBH00)
Opponents: Mgr. Veronika Šprincová
 
 
 
Preliminary scope of work
Nestátní neziskové organizace (NNO) jsou v oblasti prosazování genderové rovnosti významným činitelem a partnerem při realizaci veřejných politik a do jisté míry také přispívají k formulaci takových politik. Se vstupem ČR do EU se změnilo také financování genderových NNO, rozrůznilo se a převzalo podobu časově pevně omezených grantových projektů, na nichž je dnes mnoho NNO závislých. Nejvýznamnějším zdrojem finančního zajištění se ale stala EU. Hlavní otázkou, kterou si práce klade, je to, jakým způsobem unijní rámce nastavené v oblasti genderových politik a s nimi spojené finanční zdroje ovlivňovaly a ovlivňují proměnu tematického portfolia genderových a (pro)ženských NNO v ČR. Práce mimo jiné čerpá z rozhovorů se zástupkyněmi organizací a analýzy volně dostupných dokumentů organizací.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html