Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Materiály k popisu inarijské sámštiny
Thesis title in Czech: Materiály k popisu inarijské sámštiny
Thesis title in English: Materials for description of Inari Sami
Key words: inarijská sámština|Sámové|gramatický popis|jazyková dokumentace|elicitace|modalita
English key words: Inari Sami|Sami|grammatical description|language documentation|elicitation|modality
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Linguistics (21-ULING)
Supervisor: Mgr. Jan Křivan, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 16.06.2016
Date of assignment: 16.06.2016
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 29.06.2016
Date and time of defence: 11.09.2017 09:50
Date of electronic submission:14.08.2017
Date of proceeded defence: 11.09.2017
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Jiří Januška, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je vytvořit odborné podklady pro navazující terénní výzkum a gramatický popis inarijské sámštiny. Inarijská sámština je uralský jazyk na severu Finska, kterým mluví přibližně 300 mluvčích (spíše staršího věku) bilingvních ve finštině. Jazyk je v poslední době předmětem revitalizačních snah, komplexní deskripce jazyka ale dosud chybí. Plánovaným výstupem práce je vytvoření rozsáhlého elicitačního dotazníku, který bude východiskem pro další studium.

Bakalářský výzkum zahrne následující způsoby odborné práce: (i) shromáždění relevantních sekundárních i primárních zdrojů, (ii) jejich teoretické studium a analýzu, (iii) aplikaci získaných poznatků na vytvoření lingvistického dotazníku.

Konkrétní postup je následující. Studentka shromáždí a prostuduje prameny: (a) týkající se socio-kulturní situace Sámů (Pentikäinen 1995, Pentikäinen & Hiltunen 1995, Hingarová et al. 2009, Olthuis et al. 2013, Itkonen 1921), (b) gramatiky příbuzných/kontaktních sámských jazyků (Feist 2010, Nickel & Sammallahti 2011; okrajově též Wilbur 2015) a finštiny, (c) dosavadní sekundární prameny o inarijské sámštině včetně gramatických studií (Äimä 1918, Bartens 1972, Korhonen 1974, Toivonen & Nelson 2007, Bye et al. 2009, Toivonen 2016) a slovníků (Itkonen 1987, Sammallahti & Morottaja 1993), (d) publikované primární prameny o inarijské sámštině (Sammallahti 1975, Itkonen & Laitinen 1992). Výstupy z tohoto studia studentka zpracuje do textu práce a zároveň sestaví lingvistický dotazník ve finštině. Dotazník bude vycházet z konceptu vytvořeného V. Elšíkem na romštině (Lingvistický dotazník pro dokumentaci středoevropské romštiny), který studentka zásadně přepracuje s ohledem na získané poznatky tak, aby odhaloval relevantní gramatická a lexikální fakta o inarijské sámštině.
References
Äimä, Frans. 1918. Phonetik und Lautlehre des Inarilappischen. Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura.
Bartens, Raija. 1972. Inarinlapin, merilapin ja luulajanlapin kaasussyntaksi. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.
Bye, Patrik & Sagulin, Elin & Toivonen, Ida. 2009. Phonetic duration, phonological quantity and prosodic structure in Inari Saami. Phonetica 66(4): 199–121.
Feist, Timothy. 2010. A Grammar of Skolt Saami. University of Manchester.
Hingarová, Vendula & Hubáčková, Alexandra & Kovář, Michal. 2009. Sámové: jazyk, literatura a společnost. Červený Kostelec: Pavel Mervart.
Itkonen, Erkki & Laitinen, Lea. 1992. Inarinsaamelaisia kielennäytteitä aanaarkiela čajttuzeh. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1992.
Itkonen, Erkki. 1987. Inarilappisches Wörterbuch. Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura, 1987.
Itkonen, Toino I. 1921. Lappalaisten ruokatalous. Helsinki: Société Finno-Ougrienne.
Korhonen, Mikko. 1974. Die Konjugation im lappischen, morphologisch-historische Untersuchung. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.
Nickel, Klaus Peter & Sammallahti, Pekka. 2011. Nordsamisk grammatikk. Kárášjohka: Davvi Girji.
Olthuis, Marja-Liisa & Kivelä, Suvi & Skutnabb-Kangas, Tove. 2013. Revitalising indigenous languages: How to recreate a lost generation. Multilingual matters.
Pentikäinen, Juha & Hiltunen, Marja. 1995. Cultural Minorities in Finland: an Overview towards Cultural Policy. 2. revised edition. Helsinki: Finnish National Commission for Unesco.
Pentikäinen, Juha. 1995. Saamelaiset: pohjoisen kansan mytologia. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. (sámské pohanství, o medvědech a tak)
Sammallahti, Pekka & Morottaja, Matti. 1993. Säämi-suomâ sänikirje. [Inarinsaamelais-suomalainen sanakirja]. Ohcejohka: Girjegiisá.
Sammallahti, Pekka. 1975. Sodankylän saamelaisten entistä elämää. Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura.
Toivonen, Ida. 2016. The Inari Sami Language. [webové stránky Idy Toivonen]. Cit. 15. 6. 2016. http://http-server.carleton.ca/~toivonen/sami/index.html
Toivonen, Ida & Nelson, Diane Carlita (eds.). 2007. Saami linguistics. Philadelphia: Benjamins.
Wilbur, Joshua. 2015. A grammar of Pite Saami (Studies in Diversity Linguistics 5). Berlin: Language Science Press.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html