Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Koncept morální paniky na případu inkluzivního vzdělávání
Thesis title in Czech: Koncept morální paniky na případu inkluzivního vzdělávání
Thesis title in English: Concept of Moral Panic in the Case Study of Inclusive Education
Key words: morální panika, inkluze, inkluzivní vzdělávání, média, Stanley Cohen, sekundární analýza
English key words: moral panics, inclusion, inclusive education, media, Stanley Cohen, secondary analysis
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Public and Social Policy (23-KVSP)
Supervisor: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 14.06.2016
Date of assignment: 14.06.2016
Date and time of defence: 12.06.2017 09:00
Venue of defence: Jinonice - U Kříže 8, J2018, Jinonice - místn. č. 2018
Date of electronic submission:19.05.2017
Date of proceeded defence: 12.06.2017
Opponents: Ing. Vladimír Kváča, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
Orientační seznam literatury:
BAZALOVÁ, Barbora. 2006. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zemích Evropské unie a v dalších vybraných zemích. Brno: Mu.
BERGER, P. L., LUCKMANN, T. 1999. Sociální konstrukce reality. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
COHEN, Stanley. 2002. Folk devils and moral panics : The creation of the mods and rockers. 3rd ed. Oxon : Routledge.
Daniels, H., & Gardner, P. (1999). Inclusive education. London: Routledge
GARLAND, David. 2008. On the concept of moral panic. Crime Media Culture.
GOFFMAN, E. (2003): Stigma. Praha, Sociologické nakladatelství.
GOODE, Erich; BEN-YEHUDA, Nachman. 2009. Moral panics : The social construction of deviance. 2nd ed. Chichester: John Wiley.
HÁJKOVÁ, Vanda. 2010. Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada.
HENDL, Jan. 2005. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál.
HUK, Jaroslav. 2008. Sociologie médií. Univerzita Jana Amose Komenského. Praha: Vyd. 1.
JESENSKÝ, Ján. 1998. Integrace – znamení doby. Praha: Karolinum.
KOVÁŘ, Blahoslav. 1974. Obsahová analýza dokumentu. Praha: ÚVTEI.
KUNCZIK, Michael. 1995. Základy masové komunikace. 1. vyd. Praha: Karolinum.
MCLUHAN, Marshall. 1991. Jak rozumět médiím: extenze člověka. 1. vyd. Prah: Odeon.
MCQUAIL, Denis. 2009. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál.
MERTON, Robert K. 2000. Studie ze sociologické teorie. Praha: SLON.
YOUNG, Mary de. 2004. The Day Care Ritual Abuse Moral Panic. Jefferson : McFarland & Company.
ZAJDOW, Grazyna. Moral Panics : The Old and the New. Deviant Behavior.

Další zdroje:
MŠMT. Bílá kniha. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. [online]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/dokumenty/bila-kniha-narodni-program-rozvoje-vzdelavani-v-ceske-republice-formuje-vladni-strategii-v-oblasti-vzdelavani-strategie-odrazi-celospolecenske-zajmy-a-dava-konkretni-podnety-k-praci-skol
MŠMT. Hlavní směry strategie vzdělávací politiky do roku 2020.[online]. Dostupné z: www.msmt.cz/file/26624/download
PSP. Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky. Sbírka zákonů.[online] Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?o=7&T=288
Preliminary scope of work
Svou bakalářskou práci bych chtěla věnovat tématu inkluzivního vzdělávání, na které budu pohlížet optikou sociologického konceptu morální paniky. Zhruba ve druhé třetině loňského roku došlo k přeexponovaným reakcím v souvislosti s uvedením platnosti novely školského zákona pod číslem 82/2015 Sb. týkající se změny vzdělávacího rámce, který by měl začlenit děti se zvláštními potřebami, různými postiženými atp. do běžných škol mezi žáky, kteří tyto problémy nemají.Tyto reakce, které byly posíleny především pomocí médií, dodaly tématu inkluzivního vzdělávání fundamentální význam pro většinovou společnost.

Právě tato situace přivádí myšlenku konceptu morální paniky, který byl poprvé systematicky popsán sociologem Stanleym Cohenem ve své studii Folks Devil and Moral Panics. [Cohen 2002] Morální panika je abstraktní sociologický koncept, který je popsán jako situace, kdy dochází ke značnému dramatizování určitého problému.

Za klíčové znaky morální paniky lze označit právě nepřiměřené reakce aktérů, zvláště zpravodajských médií, vzkvétající nejistotu a strach o ohrožení sociální řádu či některého z jeho pilířů, přehnaného dojmu, že je určitá skupina hrozbou pro společnost. V posledních desetiletích hrají média obrovskou roli v distribuci morální paniky, jelikož svým obsahem formují veřejné mínění na symbolické rovině. [Volek 2000: 3]

Na inkluzivní vzdělávání budu pohlížet perspektivou morální paniky, a to pomocí původního pojetí Stanleyho Cohena. [Cohen 2002] Tento model mi pomůže pochopit reakce společnosti v tématu inkluzivního vzdělávání v souvislosti s mediálním obrazem.

Explicitní cíle mé práce:
1. Popsat mediální obraz politiky inkluze.
2. Ověřit, zda způsob prezentace v médiích odpovídá konceptu morální paniky.
3. Pokud ano, diskutovat o tom, co z toho plyne pro vzdělávací politiku.
Preliminary scope of work in English
The bachelor thesis project is going to deal with the theme of inclusive education seen from the perspective of Stanley Cohen's sociological concept of moral panic. Cohen's model can help me understand response of the society in the context of inclusive education and its media image.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html