Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Historie bojů o víru na Mělnicku v období selského povstání a jejich ohlas v dobové literatuře
Thesis title in Czech: Historie bojů o víru na Mělnicku v období selského povstání
a jejich ohlas v dobové literatuře
Thesis title in English: The History of Religious Conquests in the Mělník Region in the Era of Peasant's
Uprisings and their Reception in the Contemporary Literature
Key words: selské povstání, Česko, 17. století, dějiny, 1680
English key words: peasant uprisings, Czechia, 17th century, history, 1680
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Supervisor: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 22.05.2016
Date of assignment: 25.05.2016
Confirmed by Study dept. on: 19.07.2017
Date and time of defence: 20.06.2017 09:00
Date of electronic submission:27.03.2017
Date of submission of printed version:30.03.2017
Date of proceeded defence: 20.06.2017
Opponents: PhDr. Oldřich Chládek, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. Úvod
2. Historické souvislosti
2.1 Situace v zemi v době pobělohorské
2.2 Situace v církvi
2.3 Selské povstání v Čechách
3. Průběh povstání na Mělnicku
3.1 Územní srovnání v návaznosti na vývoj krajského zřízení v zemích koruny české
3.2 Průběh povstání
4. Ohlas v dobové literatuře
5. Závěr
References
ČECHURA, Jaroslav. Selské rebelie roku 1680: sociální konflikty v barokních Čechách a jejich každodenní souvislosti. 1. vyd. Praha: Libri, 2001, 395 s. Historická řada (Libri). ISBN 80-7277-064-0.
ČÁŇOVÁ, Eliška. Prameny k nevolnickému povstání v roce 1680. Praha: Tisková, ediční a propagační služba místního hospodářství, 1986, 629 s.
KLÍMA, Arnošt. Čechy v období temna. 2. vyd. Praha: SPN, 1961, 263 s., il. příl. Pomocné knihy pro učitele.
MACEK, Jaroslav a Václav ŽÁČEK. Krajská správa v českých zemích a její archivní fondy (1605-1868). 2. vyd. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra ČSR, 1958, 351 s., [16] s. obr. příl. Pomocné knihy pro učitele.
ČERVENÁ, Jarmila a Václav ČERVENÝ. Berní rula: generální rejstřík ke všem svazkům (vydaným i dosud nevydaným) berní ruly z roku 1654 doplněný (tam, kde se nedochovaly) o soupis poddaných z roku 1651. 1. vyd. Praha: Libri, 2003, s. 1048-2188. ISBN 80-7277-058-6.
HALADA, Jan. Lexikon české šlechty: Erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti. 1. vyd. Praha: Akropolis, 1993, 189 s. ISBN 80-85770-04-0.
KAPLICKÝ, Václav. Železná koruna: Dobré srdce císařovo. Praha: Československý spisovatel, 1954. 428 s.
KAPLICKÝ, Václav. Železná koruna: Kovář z Řásnice. Praha: Československý spisovatel, 1954. 361 s.
SVÁTEK, Josef. Železná koruna. 2. vyd. Praha: F. Topič, 1925. 625 s.
LIPOVSKÝ, Václav. Železná koruna. Mělník: J Černínský, 1930. 118 s.
PODLAHA, Antonín. Soupis památek historických a uměleckých v království českém od pravěku do počátku XIX. století: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu mělnickém. Praha: Archeologická kommisse při české akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1899. 204 s.
VOREL, Petr. Velké dějiny zemí Koruny české. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2005, 639 s., [32] s. obr. příl. ISBN 80-7185-648-7.
ČORNEJOVÁ, Ivana. Velké dějiny zemí Koruny české. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2008, 711 s., [32] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7185-947-5.
BĚLINA, Pavel. Velké dějiny zemí Koruny české. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2011, 825 s., [32] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7432-105-4.
KADLEC, Jaroslav. Přehled českých církevních dějin. Praha: Zvon, 1991, 281 s. ISBN 80-7113-003-6.
POLC, Jaroslav V. Stručný přehled dějin českých a moravských diecézí po třicetileté válce. 61. svazek edice STUDIUM. Praha: KTF Praha, 1995, 99 s.
SKÁLA ZE ZHOŘE, Pavel. Historie česká: od defenestrace k Bílé hoře. I. Praha: Svoboda Praha, 1984, 450 s. 73/508-2185.
KROFTA, Kamil. Dějiny selského stavu. Vydání druhé. Praha: dr.h. c. Jana Laichtera v Praze XII, 1949, 458 s.
Preliminary scope of work
Tématem této bakalářské práce je situaci našich předků v období před a v průběhu selského povstání v 17. století a jejich boj za církevní svobodu na Mělnicku. Konkrétně se zabývá rozborem průběhu povstání ve sledovaném území, ale v návaznosti na okolní regiony a také zachycením ohlasů těchto bojů v dobové literatuře.
Preliminary scope of work in English
The subject of this thesis is the situation of our ancestors in the period before and during the peasant uprising in the 17th century and their fight for religious freedom in Mělnik region. More specifically it deals with the analysis of the uprising process in the monitored area, but in the relation to neighboring regions and also with capturing the responses of these struggles in contemporary literature.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html