Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vliv fragmentace krajiny na vlastnosti polinačních sítí v lučních společenstvech
Thesis title in Czech: Vliv fragmentace krajiny na vlastnosti polinačních sítí v lučních společenstvech
Thesis title in English: Influence of landscape fragmentation on characteristics of pollination networks in meadows
Key words: interakce opylovačů a rostlin, ekologická síť, polinační síť, analýza sítí, polopřirozené louky, fragmentace stanoviště, fragmentace krajiny
English key words: plant-pollinator interaction, ecological network, pollination network, network analysis, seminatural grasslands, habitat fragmentation, landscape fragmentation
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Ecology (31-162)
Supervisor: doc. RNDr. Robert Tropek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 22.05.2016
Date of assignment: 27.10.2016
Date of electronic submission:10.05.2018
Date of proceeded defence: 01.06.2018
Opponents: prof. David Storch, Ph.D.
 
 
 
Advisors: Mgr. Štěpán Janeček, Ph.D.
Preliminary scope of work
Polinační vztahy jsou kromě vlastností jednotlivých druhů ovlivňovány i vlastnostmi prostředí a interakcemi mezi jednotlivými druhy ve společenstvech. Díky fragmentaci prostředí dochází k ochuzování společenstev přes "filtraci" části druhů rostlin i živočichů neschopných dlouhodobě přežívat na fragmentovaných stanovištích. Tím jsou ovlivněny i interakce mezi druhy, včetně vztahu rostlina-opylovač. Cílem práce bude shrnout dostupné studie polinačních vztahů vzhledem k fragmentaci temperátních luk a interpretovat jejich výsledky vzhledem k vybraných charakteristikám polinačních sítí na úrovni společenstev.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html