Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Představy dětí z dětského domova o jejich budoucnosti
Thesis title in Czech: Představy dětí z dětského domova o jejich budoucnosti
Thesis title in English: The vision of the future of chiltren in institutional care
Key words: adolescence|dětský domov|konstruování budoucnosti|odchod z ústavní péče|prekoncepce|psychická deprivace|ústavní výchova|vychovatel|vývoj psychiky|základní psychické potřeby|životní příběh
English key words: adolescence|children´s home|constructing future|leaving institutional care|preconceptions|psychological deprivation|institutional care|educator|mental development|basic psychological needs|life story
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Education (21-KPED)
Supervisor: Mgr. Martina Švandová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 19.05.2016
Date of assignment: 19.05.2016
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 31.07.2017
Date and time of defence: 24.05.2018 00:00
Date of electronic submission:13.04.2018
Date of proceeded defence: 24.05.2018
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Mgr. Ivana Tvrzová
 
 
 
Guidelines
Tato diplomová práce zkoumá představy o budoucnosti dětí, přesněji adolescentů ve věku okolo 15 let, vyrůstajících v dětských domovech. Vychází ze zkušeností vychovatelů v dětských domovech s velmi ambiciózními představami dětí, které zůstávají často nenaplněné. Teoretická část těží z poznatků o charakteru ústavní péče, o specifických rysech adolescence, psychické deprivaci jako důsledku ústavní výchovy a shrnuje výsledky zahraničních výzkumů týkajících se představ o budoucnosti dětí a způsobu jejího konstruování. Cílem praktické části je hlouběji prozkoumat představy/prekoncepce o budoucnosti dětí z dětských domovů, které se týkají jejich profesního zaměření a kariérních ambicí, vztahových otázek, hodnot, popř. i volného času a porovnat, zda se tyto představy liší od výsledků výzkumů, které zkoumaly představy dětí vyrůstajících v rodinách. K tomuto účelu jsou realizovány rozhovory s dětmi, které jsou interpretovány pomocí metody kódování. Výsledky lze využít pro cílenou výchovnou práci s dětmi vyrůstajícími v ústavní péči se záměrem připravit je lépe na vstup do samostatného života.
References
DUNOVSKÝ, Jiří a kol (1995). Sociální pediatrie: vybrané kapitoly. Vydání 1. Praha: Grada. 279 s. Psyché. ISBN 80-7169-254-9.
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. 408 s. ISBN 80-7367-040-2.
JANSKÝ, Pavel (2014). Dítě s problémovým chováním a náhradní výchovná péče ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Vydání 1. Hradec Králové: Gaudeamus. 292 s. ISBN 978-80-7435-534-9.
JEDLIČKA, Richard. Psychický vývoj dítěte a výchova: jak porozumět socializačním obtížím. Vydání 1. Praha: Grada, 2017. 280 stran. Psyché. ISBN 978-80-271-0096-5.
JEDLIČKA, Richard a kol. Poruchy socializace u dětí a dospívajících: prevence životních selhání a krizová intervence. Vydání 1. Praha: Grada, 2015. 544 stran. Psyché. ISBN 978-80-247-5447-5.
LANGMEIER, Josef a MATĚJČEK, Zdeněk (2011). Psychická deprivace v dětství. Vyd. 4., dopl., V nakl. Karolinum 1. Praha: Karolinum. 399 s. ISBN 978-80-246-1983-5.
MATOUŠEK, Oldřich (1999). Ústavní péče. 2., rozšířené a přepracované vydání Praha: Sociologické nakladatelství. 159 s. Studijní texty; sv. 8. ISBN 80-85850-76-1.
PUPALA, Branislav (2001). Fenomén dětských naivních teorií. In: KOLLÁRIKOVÁ, Zuzana, ed. a PUPALA, Branislav, ed. (2001). Předškolní a primární pedagogika = Predškolská a elementárna pedagogika. Vyd. 1. Praha: Portál. 455 s. ISBN 80-7178-585-7.
THOROVÁ, Kateřina (2015). Vývojová psychologie: proměny lidské psychiky od početí po smrt. Vyd. 1. Praha: Portál. 575 s. ISBN 978-80-262-0714-6.
VÁGNEROVÁ, Marie (2005). Vývojová psychologie I.: dětství a dospívání. Vydání 1. Praha: Karolinum. 467 s. ISBN 80-246-0956-8.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html