Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Alkoholová konzumace pražských středoškoláků a její původ v socializačních faktorech
Thesis title in Czech: Alkoholová konzumace pražských středoškoláků a její původ v socializačních faktorech
Thesis title in English: Alcohol Consumption of Prague High School Students and Its Origin in the Socialization Factors
Key words: konzumace alkoholu, střední škola, vrstevnické skupiny, rodiče, školní atmosféra, socializace
English key words: alcohol consumption, high school, peer groups, parents, school atmosphere, socialization
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Sociology (23-KS)
Supervisor: Mgr. Jan Rössler
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 13.05.2016
Date of assignment: 13.05.2016
Date and time of defence: 13.06.2016 00:00
Venue of defence: Jinonice, U Kříže 8, Praha 5
Date of electronic submission:16.05.2016
Date of proceeded defence: 13.06.2016
Reviewers: PaedDr. Marcela Göttlichová
 
 
 
URKUND check:
Guidelines
Pro svou případovou studii jsem se rozhodla definovat cílovou skupinu jako studenty středních škol, kteří pocházejí z Prahy. Danou věkovou skupinu považuji za zajímavou, jelikož se jedná o kategorii lidí, kteří jsou ve věku formování vlastní identity, sociálního statusu apod. Aby byly výsledky průzkumů, co nejlépe porovnatelné rozhodla jsem se výběr respondentů zaměřit pouze na jednu oblast a to hlavní město – Prahu. Předpokládaná velikost vzorku je 250 – 300 osob z přibližně šesti škol, přičemž budu dotazovat jak studenty gymnázií, tak středních odborných škol i studenty z učilišť.
Sběr dat jsem se rozhodla tvořit za pomoci SAQ, hodnotím ho jako nejvíce vhodný nástroj pro můj typ průzkumu. Je to technika, skrze kterou mohu získat vysoký počet respondentů relativně s malými náklady a nízkou časovou náročností , jelikož dotazník může vyplňovat vícero osob najednou, v mém případě se bude jednat o školní třídy. Pro typ otázek, které se budu snažit od studentů získat, považuji anonymitu za nezbytnou. Otázky se budou týkat vztahů s rodiči, vrstevníky i rizikového chování respondentů, kde může dojít k otázkám, které by studenti nemuseli chtít zodpovědět bez zaručené anonymity. Bude se jednat o otázky jak uzavřené, tak otevřené pro maximální pojmutí tématu, kterým bude předcházet pilotní studie.
Zpracování dat proběhne ve finální podobě za pomoci statistického programu SPSS.
Svůj výzkumný problém jsem se rozhodla definovat následovně: Kdo nejvíce ovlivňuje alkoholové zvyklosti u pražských středoškoláků – rodiče, vrstevníci nebo škola?

Struktura práce:
1) Uvedení do tématu
2) Cíle práce a metodologie
3) Analýza dat
4) Zjištění ze šetření
5) Závěr a shrnutí
References
CVVM. Pivo v české společnosti v roce 2014. Sociologický ústav AV ČR [online]. 2014 Dostupné z: > http://cvvm.soc.cas.cz/ostatni-ruzne/pivo-v-ceske-spolecnosti-v-roce-2014<
CVVM. Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek - květen 2013. Sociologický ústav AV ČR [online]. Dostupné z: > http://cvvm.soc.cas.cz/negativni-jevy-bezpecnost/postoj-verejnosti-ke-konzumaci-vybranych-navykovych-latek-kveten-2013<
DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 2011.
WHO. Levels of Consumption: Total adult per capita consumption, projected estimates for 2008. [online] Dostupné z: >http://apps.who.int/gho/data/node.main-euro.A1035?lang=en&showonly=GISAH<
CVVM. Pivo v české společnosti v roce 2014. Sociologický ústav AV ČR [online]. 2014 Dostupné z: > http://cvvm.soc.cas.cz/ostatni-ruzne/pivo-v-ceske-spolecnosti-v-roce-2014<
CVVM. Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek - květen 2013. Sociologický ústav AV ČR [online]. 2013
CZÉMY, Ladislav et kol. Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) – Přehled hlavních výsledků studie v České republice v roce 2011. Zaostřeno na drogy. Vol 1:1 -12, 2012.
DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 2011.
HENDL, Jan. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál, 2012.
JACKSON, Christine et kol. The early use of alcohol and tobacco: its relation to children's competence and parents' behavior. American Journal of Public Health 87.3: 359-364, 1997.
JANDOUREK, Jan. Slovník sociologických pojmů: 610 hesel. Praha: Grada, 2012.
KLOEP, Marion et kol. Young people in 'drinking' societies? Norwegian, Scottish and Swedish adolescents' perceptions of alcohol use. Health Education Research. 2001, 16(3): 279-91.
MAREŠ, Petr, Ladislav RABUŠIC a Petr SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. Brno: Masarykova univerzita, 2015.
MARSHAL, Michael et kol. Peer influence on adolescent alcohol use: The moderating role of parental support and discipline. Applied developmental science 4.2: 80-88, 2000.
NASH, Susan et kol. Pathways to adolescent alcohol use: Family environment, peer influence, and parental expectations. Journal of Adolescent Health 37.1: 19-28, 2005.
PEDERSEN, Willy et kol. Socialization to binge drinking: a population-based, longitudinal study with emphasis on parental influences. Drug Alcohol Depend. 2013, 133: 587-92.
REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009.
SAK, Petr. Proměny české mládeže: česká mládež v pohledu sociologických výzkumů. Praha: Petrklíč, 2000.
SMÉKAL, Vladimír a Petr MACEK (eds.). Utváření a vývoj osobnosti: psychologické, sociální a pedagogické aspekty. Brno: Barrister & Principal, 2002.
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2012.
WHO. Levels of Consumption: Total adult per capita consumption, projected estimates for 2008. [online] Dostupné z: >http://apps.who.int/gho/data/node.main-euro.A1035?lang=en&showonly=GISAH<
WINDLE, Michael. Parental, sibling, and peer influences on adolescent substance use and alcohol problems. Applied Developmental Science 4.2: 98-110, 2000.


Preliminary scope of work
V České republice se užívání alkoholu u mladistvých prokazuje jako rozšířený fenomén, přičemž průzkumy ukazují, že v posledním roce pilo 93% dotazovaných respondentů, v posledním měsíci se jednalo o 79% dotazovaných. Původ těchto čísel můžeme objevit hned v několika jiných faktorech, například: Česká republika drží v konzumaci alkoholických nápojů čtvrté místo (v rámci Evropy), v žebříčku před námi najdeme pouze Moldavsko, Estonsko a Ukrajinu. Alkoholovou oblibu potvrzují i výzkumy CVVM, kde 90% respondentů souhlasilo s výrokem, že české pivo je něco, čím se můžeme pyšnit v zahraničí. Dalších 80% dotazovaných je názoru, že české pivo je nejlepší na světě. Další výzkumy týkající se konzumace piva v České republice ukazují, že podíl mužů, kteří pijí pivo, dosahuje posledních deset let cca. 90%, u žen se tato hodnota pohybuje okolo 56% ve stejném časovém úseku. Muži spotřebují téměř osm půllitrů piva, u žen se jednalo v průměru o něco více, než dva půllitry týdně. Na vysokou míru spotřeby piva v České republice jsou hrdé dvě pětiny mužů a přibližně každá šestá žena.


 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html