Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Strukturální matematika na střední škole
Thesis title in Czech: Strukturální matematika na střední škole
Thesis title in English: Structural Mathematics in High School
Key words: Bourbaki, didaktika matematiky, didaktický konstruktivismus, matematické struktury, reprezentace
English key words: Bourbaki, didactic constructivism, mathematical structures, mathematics education, representations
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Supervisor: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
Author: Mgr. Filip Beran - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 11.05.2016
Date of assignment: 11.05.2016
Confirmed by Study dept. on: 17.05.2016
Date and time of defence: 07.06.2017 00:00
Date of electronic submission:14.05.2017
Date of submission of printed version:12.05.2017
Date of proceeded defence: 07.06.2017
Reviewers: doc. RNDr. Leo Boček, CSc.
 
 
 
Guidelines
Autor vyloží vybrané partie matematiky vyučované na střední škole ze strukturálního hlediska tak, aby před studenty mohly lépe vyniknout povaha a vzájemné souvislosti studovaných „objektů“. Přitom nepůjde cestou vysokoškolského výkladu matematických struktur jako dalšího matematického objektu, nýbrž pokusí se doplnit stávající výklady (základní číselné obory, funkce, geometrie…) o koncepty, které umožňují výstižněji a souhrnněji vysvětlovat jejich povahu (relace, grupa, izomorfismus, prostor funkcí…). Výsledkem by mělo být jednak praktické představení konceptů různých struktur (metrických, relačních, algebraických…) pro středoškolské učitele, jednak série příkladů přímo použitelných ve výuce. Teoreticky se práce bude opírat o pojetí matematiky jako jazyka, nástroje k uchopování (matematizaci) skutečnosti, nikoliv studia domnělých ideálních objektů; tomu bude didakticky odpovídat konstruktivistický přístup k jejímu vyučování.
References
HEJNÝ, Milan a František KUŘINA. Dítě, škola a matematika: konstruktivistické přístupy k vyučování. 3. vydání. Praha: Portál, 2015. Pedagogická praxe.
KVASZ, Ladislav. Patterns of change: linguistic innovations in the development of classical mathematics. Basel: Birkhäuser, 2008. Science networks. Historical studies.
LAKOFF, George a Rafael E. NÚNEZ. Where mathematics comes from: how the embodied mind brings mathematics into being. New York: Basic Books, c2000.
CORRY, Leo. Modern algebra and the rise of mathematical structures. 2nd rev. ed. Basel: Birkhäuser, 2004.
Série učebnic Matematika pro gymnázia (různí autoři). Praha: Prometheus. Učebnice pro střední školy.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html