Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Univerzální inkluzivistická soteriologie (pavlovského typu?) dle Pierra Teilharda de Chardin
Thesis title in Czech: Univerzální inkluzivistická soteriologie (pavlovského typu?) dle
Pierra Teilharda de Chardin
Thesis title in English: The universal inclusivist soteriology (of Pauline type?) according
to Pierre Teilhard de Chardin
Key words: christologie, inkluzivizmus, Pierre Teilhard de Chardin, soteriologie, Svatý Pavel
English key words: christology, inclusivism, Pierre Teilhard de Chardin, Saint Paul, soteriology
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Systematic Theology and Philosophy (26-KST)
Supervisor: Jan Houkal, Th.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 09.05.2016
Date of assignment: 10.05.2016
Date and time of defence: 21.06.2018 14:30
Date of electronic submission:19.04.2018
Date of submission of printed version:21.04.2018
Date of proceeded defence: 21.06.2018
Reviewers: doc. Mgr. David Bouma, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. Úvod
2. Inkluzivistické hledisko univerzální soteriologie (vymezení pojmů)
3. Christologie/soteriologie v díle Pierra Teilharda de Chardin
4. Pavlovská novozákonní christologie/soteriologie
5. Univerzalita spásy „veškerého stvoření“ v Pavlově a Teilhardově christologii (syntéza)
6. Závěr
References
BADIOU, Alain. Svatý Pavel, zakladatel univerzalismu. Praha: Nakladatelství Svoboda Servis, 1. vyd., 2010.

BARNETT, Paul. Paul Missionary of Jesus. Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K.: William B. Eerdmans Publishing Company, 2008.

BARTH, Karel. Stručný výklad listu Římanům. Praha: Kalich, 1989.

BENDLOVÁ, Peluška. Teilhard de Chardin / nová naděje katolicismu? Praha: Svoboda, 1. vyd., 1967.

BERGER, Klaus. Paulus. München: Verlag C. H. Beck, 2002.

BOUMA, David; BROŽ, Prokop; BROŽ, Vojtěch et al. Pavel z Tarsu – Apoštol národů. Studie DTI HK. Ústí nad Orlicí: OFTIS, 2010.

de la HERONNIÈRE, Édith. Teilhard de Chardin, Mystika přerodu. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma s.r.o., 2009.

DOLISTA, Josef. Křesťanská víra a racionalita. Teologický přístup. Č. Budějovice: JU v Č. Budějovicích, 2004.

DOURLEY, John. Conspiracies of immanence: Paul Tillich, Pierre Teilhard de Chardin and C.G. Jung. Journal of Analytical Psychology (feb.), 2015.

DUNN, James D. G. The New Perspectives on Paul. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 2008.

GÖRRESOVÁ, Ida Friederike. Syn země: Člověk Teilhard de Chardin. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma s.r.o., 1998.

HÁLA, Vlastimil. Univerzalismus v etice jako problém. K otázkám univerzalismu v některých etických koncepcích. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2009.

HANYŠ, Milan. Apoštol filosofů. Studie k Pavlově politické teologii a její recepci v soudobé filosofii. Praha: TOGGA, 1. vyd., 2014.

CHAUCHARD, Paul; VIALLET, Francois Albert; CUÉNOT, Claude et al. Pierre Teilhard de Chardin, Svatá Hmota, Soubor studií. Studijní texty Centra Aletti. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma s.r.o., 2005.

KASPER, Walter. Duchovní ekumenismus. Praktické podněty k jeho uskutečňování. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006.

KNOCH, Otto. První a Druhý list Soluňanům. Malý Stuttgartský komentář. Nový zákon 12. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000.

KREMER, Jacob. Druhý list Korinťanům. Malý Stuttgartský komentář. Nový zákon 8. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000.

KRUMPOLC, Eduard. Antropický princip v dialogu mezi přírodními vědami, filosofií a teologií. Olomouc: UP v Olomouci, 2006.

LE MOUËL, Gilbert. Seznamte se: Apoštol Pavel. Praha: Nakladatelství Paulínky, 1999.

MARGUERAT, Daniel (ed.). Úvod do Nového zákona, Historie, písmo, teologie. Jihlava: Mlýn, 1. vyd., 2014.

MARCHESELLI CASALE, Cesare. Modlitba u sv. Pavla. Řím: Křesťanská akademie, 1979.

MARTELET, Gustave. Teilhard de Chardin, prorok Krista vždy většího. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma s.r.o., 2012.

MATERA Frank J. Strategies for Preaching Paul. Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press, 2001.

MAYER, Bernhard. List Filipanům, List Filemonovi. Malý Stuttgartský komentář. Nový zákon 11. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000.

McRAY, John. Paul His Life and Teaching. Grand Rapids, Michigan: Baker Academic, 2003.
MERREL, Jan. Mluví k vám svatý Pavel. Praha: Česká katolická charita, 1962.

MIKEŠ, František (ed.). Věda a náboženství 2005, Teilhard, evoluce a globální spiritualita. Olomouc: UP Olomouc, 1. vyd., 2008.

MTK. Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995 (Úvodní studie C. V. Pospíšil). Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2010.

MŰLLER, Gerhard Ludwig. Dogmatika pro studium a pastoraci. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2010.

OPATRNÝ, Aleš. Apoštol Pavel s Alešem Opatrným. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008.

ORTKEMPER, Franz-Josef. První list Korinťanům. Malý Stuttgartský komentář. Nový zákon 7. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999.

POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Ježíš z Nazareta Pán a Spasitel. Praha-Kostelní Vydří: Krystal OP a Karmelitánské nakladatelství, 4. přepracované vyd., 2010.

POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Hermeneutika mystéria. Struktury myšlení v dogmatické teologii. Praha-Kostelní Vydří: Krystal OP a Karmelitánské nakladatelství, 2. vyd., 2010.

POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Zápolení o naději a lidskou důstojnost. Česká katolická teologie 1850-1950 a výzvy přírodních věd v širším světovém kontextu. Olomouc: UP Olomouc, 2014.

RADL, Walter. List Galaťanům. Malý Stuttgartský komentář. Nový zákon 9. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999.

ROSSI de GASPERIS, Francesco. Pavel z Tarsu, Ježíšovo evangelium. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma s.r.o., 1. vyd., 2009.

RYŠKOVÁ, Mireia. Pavel z Tarsu a jeho svět. Praha: Nakladatelství Karolinum UK v Praze, 1. vyd., 2014.

SCARANO, Angelo. Setkání se svatým Pavlem ve všední den. Praha: Arcibiskupství pražské, 2008.

SCHRIERSE, Franz Joseph. Biblická teologie – Christologie. Praha: Zvon, 1992.

ŠPIDLÍK, Tomáš. Apoštol národů svatý Pavel. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma s.r.o., 1. vyd., 2008.

TEILHARD de CHARDIN, Pierre. Božské prostředí [Le Milieu divin]. In: Chuť žít. Praha: Vyšehrad, 1. vyd., 1970.

TEILHARD de CHARDIN, Pierre. Chuť žít (výbor studií a meditací). Praha: Vyšehrad, 1. vyd., 1970.

TEILHARD de CHARDIN, Pierre. Jak věřím [Comment je crois]. Praha: Vyšehrad, 1. vyd., 1997.

TEILHARD de CHARDIN, Pierre. Místo člověka v přírodě [La Place de l'homme dans la nature]; Výbor studií. Praha: Nakladatelství Svoboda-Libertas, 2. vyd. - reprint, 1993.

TEILHARD de CHARDIN, Pierre. Vesmír a lidstvo [Le Phénomène humain]. Praha: Vyšehrad, 1. vyd., 1990.

THEOBALD, Michael. List Římanům. Malý Stuttgartský komentář. Nový zákon 6. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002.

TICHÝ, Ladislav; OPATRNÝ, Dominik (eds.). Apoštol Pavel a Písmo, Sborník z konference. Olomouc: UP v Olomouci, 2009.

TRILLING, Wolfgang. Apoštol Pavel misionář a teolog. Praha: Vyšehrad, 1. vyd., 1994.

VOUGA, Francois. Teologie Nového zákona. Jihlava: Mlýn, 1. vyd., 2009.

ŽELIVAN, Pavel [VRÁNA, Karel]. Teilhard de Chardin. Řím: Křesťanská akademie, 1968.

ŽILKA, František. Pavel z Tarsu a apoštolský věk křesťanské církve. Praha: Kalich, 1. vyd., 1974.
Preliminary scope of work
Bakalářská práce rozpracovává téma ontologického a funkcionálního významu osoby Ježíše Krista podle francouzského filosofa a přírodovědce Pierra Teilharda de Chardin. V současnosti je jeho teologický přínos oceňován i papeži Benediktem XVI. a Františkem. Mnoho jeho myšlenek a geniálních spisů však bylo v katolickém předkoncilním diskurzu za jeho života cenzurováno a zakazováno. Všechny jeho hlavní práce byly vydány posmrtně. Stále však zůstává kontroverzním autorem. Práce si klade za cíl posoudit, zda je možné považovat funkcionální christologii Teilharda de Chardin za univerzální inkluzivistickou soteriologii pavlovského typu. Základem a referenčním rámcem pro komparaci jsou protopavlovské spisy Nového zákona (především List Římanům, První list Korintským a List Filipským). Inkluzivistické pojetí spásy v díle Teilharda de Chardin se tak může stát východiskem pro ekumenický dialog mezi jednotlivými křesťanskými denominacemi, kterým je apoštol Pavel společný.
Preliminary scope of work in English
This bachelor thesis elaborates the topic of ontological and functional significance of the person of Jesus Christ, according to French philosopher and scientist Pierre Teilhard de Chardin. At present time, his theological contribution is appreciated by Pope Benedict XVI and Francis. But many of his thoughts and genial writings were censored and forbidden in the preconciliar Catholic discourse during his lifetime. All his major works were published posthumously. However, he still remains a controversial author. The study aims to assess whether it could be considered the functional christology of Teilhard de Chardin as the universal inclusivist soteriology of Pauline type. The basis and frame of reference for coparison are proto-Pauline epistles of The New Testament (especially Romans, First Corinthians and Philippians). The inclusivist concept of salvation in the works of Teilhard de Chardin can become the starting-point for ecumenical dialogue between the Christian denominations that share the Apostle Paul.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html