Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Manželky trvalých jáhnů v současném kontextu české církve. Jejich postavení a role v oblasti působení jejich manželů se zaměřením na královéhradeckou diecézi
Thesis title in Czech: Manželky trvalých jáhnů v současném kontextu české církve.
Jejich postavení a role v oblasti působení jejich manželů
se zaměřením na královéhradeckou diecézi
Thesis title in English: Wives of Permanent Deacons in the Contemporary Context
of the Czech Church: Their Position and Role in the Sphere
of Ministering of their Husbands in the Dioecese of Hradec Králové
Key words: Trvalý jáhen, manželka, manželství, rodina, farnost, církev, klérus
English key words: Permanent diacon, wife, marriage, family, parish, church, clergy
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Biblical Sciences and ancient languages (26-KBV)
Supervisor: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.05.2016
Date of assignment: 09.05.2016
Confirmed by Study dept. on: 09.05.2016
Date and time of defence: 27.06.2017 09:00
Date of electronic submission:17.04.2017
Date of submission of printed version:19.04.2017
Date of proceeded defence: 27.06.2017
Reviewers: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.
 
 
 
Guidelines
1. Zpracování první části: Vývoj jáhenské služby
1.1. Novozákonní základy a východiska
1.2. Terminologické rozlišení
1.3. Další rozvoj jáhenské služby v církvi
1.4. Úloha a důležitost celibátu u duchovních
1.5. Vývoj pohled na ženu v církvi
2. Zpracování druhé části: Současná situace manželek jáhnů - dotazníková část
2.1. Stanovení hodnotících kritérií a podle nich formulování zjišťovacích otázek
2.2. Hodnocení odpovědí respondentek podle stanovených kritérií
2.3. Sestavení určitých typologií rodinných a pastoračních situací
3. Závěrečné shrnutí
References
BENEDIKT XVI. Deus caritas est. Přel. Ctirad V. Pospíšil. Praha:
Paulinky, 2006. 64 s. ISBN 80-86949-03-6.
BOTEK, Libor. Cíle a důrazy ČBK ve formaci trvalých jáhnů ve srovnání s formací kněží. Studia Theologica, roč. 2012, č. 49
Česká biskupská konference. Směrnice pro formaci, život a službu trvalých jáhnů v České republice [online]. Brno : Biskupství brněnské. Dostupné z: http://www.biskupstvi.cz/storage/dokumenty/smernice_stali_jahni.pdf.
Didaché : Učení dvanácti apoštolů. Přel. Dan Drápal Praha : Kalich, 2004. S. 11-28. ISBN 80-7017-003-4.
Dokumenty II. vatikánského koncilu. Přel. Oto Mádr aj. Praha : Zvon,
1995. 605 s ISBN 80-7113-089-3.
DOUGLAS, J. D. Nový biblický slovník. Přel. Alena Koželuhova aj. 2. vyd.
Praha : Návrat domů, 2009. ISBN 978-80-7255-193-4.
HIPPOLYT ŘIMSKY. Apoštolská tradice. 1. vyd. Velehrad : Refugium, 2000.
ISBN 80-7192-115-7.
HOLAS, Antonín. Jáhen dnes. In Služba trvalých jáhnů : sborník II., Zkušenosti a reflexe. Praha : Pastorační středisko, 1998
Jeruzalémská bible. Přel. František X. a Dagmar Halasovi 1. vyd. Kostelní
Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2009. 2229 s. ISBN 978-80-7195-
289-3.
KADLEC, Jaroslav. Dějiny katolické církve I. 3. přeprac. vyd. Olomouc :
Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 1993. 209 s. ISBN 80-
7067-285-4.
KAŇA, Jiří. Jáhni a my. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005.
119 s. ISBN 80-7192-957-3.
KAŇA, Jiří. K teologii kněžství a diakonátu. Praha : Pastorační středisko, 2008.
38 s.
KAŇA, Jiří. Stručný nástin teologie diakonátu. In O služebném kněžství. Sborník teologické konference. Svitavy: Trinitas, 2006. 112-125 s. ISBN 80-86885-10-0
KASPER, Walter. Trvalý jáhen v ekleziologickém pohledu vzhledem
k současným výzvám v církvi a společnosti. In Služba trvalých jáhnů :
sborník I., Teologický pohled. Praha : Pastorační středisko, 1998.
Katechismus katolické církve. 1. vyd. Praha: Zvon, 1995. 819 s. ISBN 80-7113-151-2
Kodex kanonického práva. Přel. Miroslav Zedníček. 1. vyd. Praha : Zvon, 1994.
816 s. ISBN 80-7113-082-6.
KONGREGACE PRO KATOLICKOU VYCHOVU, KONGREGACE PRO
KLERUS. Základní normy pro formaci trvalých jáhnů. Směrnice pro službu
a život trvalých jáhnů. Praha : Sekretariát České biskupské konference,
2002. 96 s. Orig. Ratio fundamentalis institutionis diaconorum
permanentium. Directorium pro ministerio et vita diaconorum
permanentium
Listy Ignatia Antiochejského. Přel. Jan Sokol. Cit. podle: Spisy apoštolských otců. 3. revid. vyd. Praha : Kalich, 2004. ISBN 80-7017-003-4.
HOLETON, David. Liturgická role jáhna dnes [online]. Dostupné z http://www.getsemany.cz/node/806.
MEZINÁRODNI TEOLOGICKÁ KOMISE. Diakonát, vývoj a perspektivy. Přel. Ctirad V. Pospíšil. 1. vyd. Praha : Krystal OP, 2008. ISBN 978-80-
87183-07-6.
PORRO, Carlo. Jaká vize církve pro jáhenstvi? Přel. Vojtěch od sv. Hedviky.
In Služba trvalých jáhnů : sborník I., Teologický pohled. Praha : Pastorační
středisko, 1998.
POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Deus caritas est a diakoni. Teologické texty, roč. 2006, č. 4, s. 181 – 185.
POTTIER, Bernard. Svátostnost jáhenství. Přel. Vojtěch od sv. Hedviky.
In Služba trvalých jáhnů : sborník I., Teologický pohled. Praha : Pastorační středisko, 1998.
WINDELS, Olivier. Jáhenská služba při liturgii. Přel. Vojtěch od sv. Hedviky.
In Služba trvalých jáhnů : sborník II., Zkušenosti a reflexe. Praha :
Pastorační středisko, 1998.
Preliminary scope of work
Práce se v první, teoretické, části zabývá historií vývoje jáhenské služby v církvi. Součástí je terminologické rozlišení pojmů manželství, kněžství, celibát, jáhenství; dále pak úloha a důležitost celibátu u duchovních a vývoj pohledu na ženu v církvi.
Druhá část, praktická, se zabývá dopadem jáhenské služby na život rodin trvalých jáhnů a zkoumá, jak tento dopad vidí a vnímají manželky trvalých jáhnů. Poznatky jsou získány z dotazníků a následně jsou seřazeny do jednotlivých oddílů. Oddíly tvoří části „Já (manželka)“ – „Děti“ – „Farnost“ – „Klérus“. Jejich posouzením a utříděním získa-ných výsledků výzkumu z dotazníků a jejich následnou prezentací, mapující situaci v rodinách z pohledu manželek trvalých jáhnů, bylo dosaženo splnění hlavního cíle prá-ce, tedy zjištění dopadů na život v rodinách, kde je otec trvalým jáhnem.
Preliminary scope of work in English
In its first part, the present thesis deals with the history and development of the dea-con service in Church. It consists of distinguishing of terms such as marriage, priest-hood, celibacy and diaconate. Furthermore, it deals with the role and the importance of clergymen celibacy and the development of the ecclesiastical attitude towards women.
The second part focuses on the impact of the deacon service on the family life of the permanent deacons and it examines the way it is perceived by their wives. The findings are based on the results of questionnaires and they are subsequently arranged into indi-vidual sections. The sections consist of the parts called “I (deacon’s wife)” – “Children” – “Parish” – “Clergy”. The aim of the thesis was gained with the assessment and the classification of the research results based on questionnaires and their subsequent pres-entation. The presentation conducts a survey of the situation in such families from the perspective of the permanent deacons’ wives, in other words, it charts the situation of the families whose father is a permanent deacon.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html